ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃံလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ ~ God Makes Everything Beautiful in Its Time

အနွံ ၁၃ ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃံလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၁၁ – ‘‘ယွၤမၤကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးအဃံအလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲဒီးပာ်တၢ်အထူအယိာ် လၢအသးကံၢ်ပူၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်လၢယွၤမၤဝဲလၢအခီၣ်ထံးပၢၢ်လၢအကတၢၢ်န့ၣ်ပှၤကညီအနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်.’’                              ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ် ယမၤတၢ်လၢကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံးခရံာ်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤပှဲၤထီၣ် ၃နံၣ် ဝံၤယဟးထီၣ် တၢ်မၤဒီးယဆိကမိၣ်လၢယကဟဲအိၣ်ဘၣ်က့ၤဒီးယဝၤလၢကီၢ်အမဲရကၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤယလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီး ကီၢ်အမဲရ ကၤမီၢ်သီဝဲၤဒၢးပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် […]

Read more →