ယွၤသူပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအသးသမူဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်ဖး ~ God Uses Broken People

၂​ နွံတနွံ

ယွၤသူပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအသးသမူဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်ဖး

၂ ကရံၣ်သူး ၁:၄ – ‘‘အဝဲဒၣ်မၤမုာ်ထီၣ်ပှၤလၢပတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ခဲလၢာ်အပူၤ, ဒ်သိးပကမၤမုာ်ထီၣ်ပှၤလၢ အဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တမံၤမံၤ, လၢတၢ်မုာ်လၢယွၤမၤမုာ်ပသးန့ၣ်လီၤ.’’

မုၢ်တနၤ, ယဆိကမိၣ်လၢမနုၤအဃိ ယကဲထီၣ်ဘၣ်ယဲပှၤကဟုကယာ်ကူၣ်လိာ်တၢ်တဂၤလဲၣ်. မ့ၢ်ဘၣ်တဲတီတီအဃိ, ယအိၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်အတယၢၢ်အဃၢတဖၣ်လၢအတဲယၤလၢယတကြၢးကဲထီၣ် ပှၤကဟုကယာ်ကူၣ်လိာ်တၢ်တဂၤဘၣ်န့ၣ် လီၤ. ယဒိၣ်ထီၣ်လၢဟံၣ်ကိၢ်ဟံၣ်ဂီၤအပူၤအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သးလီၤ. ယပာ်လီၤယသးလၢ ယတမၤယဲတၢ်သရူး ကမၣ်လၢယမိၢ်ယပၢ်မၤတ့ၢ်ဒီးယဂုာ်ကျဲးစၢးသနာ်က့ ယပိာ်ထွဲအဝဲသ့ၣ်အခံလၢကျဲတနီၤန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဖုၣ်သးဖုၣ်  ဒီး ယမၤတၢ်ဒ်ယသးဟဲဂဲၤထီၣ်ဖုး တအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်ထံဆိကမိၣ်ဆးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒၣ်ယကစၢ်အတၢ်ဒဲးဘးလီၤ. ယပာ်ဒ့ၣ်ပာ် ကမၣ်လၢယမိၢ်ယပၢ်အလိၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ, တကြၢးတဘၣ်ဝဲလၢယကကဟုကယာ်ပှၤ, ယကကူၣ် လိာ်စၢၤပှၤတၢ်ဘၣ်. ပှၤလၢအသးသမူဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်ဖးတဂၤအံၤကမၤစၢၤပှၤအဂၤကသ့ဒ်လဲၣ်. လၢခံတခီပၤန့ၣ်, ယမ့ၢ်ပှၤ တဂၤလၢအတိဖျိတၢ်ဟဲမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးယၤခီဖျိတၢ်မၤမုာ်ပှၤအဂၤအသးန့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ် လၢဟံၣ်ပူၤန့ၣ်, ယထွးထီၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဒီးဃုကျဲတဖၣ်လၢယကမၤစၢၤဘၣ်ပှၤအဂၤန့ၣ်လီၤ. အဒိ, ယမၤစၢၤယတံၤသကိးတဖၣ်လၢ အဟံၣ်အတၢ်မၤ, ယခိးကွၢ်ထွဲစၢၤတၢ်အီၣ်လၢယတံၤသကိးအလၣ်ဖးထံကျး, ဒီး ယဆါစၢၤ ပှၤသဝီဖိတဖၣ်အတၢ်ဒိးတၢ်လၣ် တဖၣ် ခီဖျိယတီထီၣ်လၢယခိၣ်လိၤ ဒီးယကိးပသူလၢယကလုၢ်ဖးဒိၣ်, ‘‘နကပှ့ၤကီၢ်စိဒိးဧါ’’ န့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ် ၄တီၤန့ၣ်, ယသရၣ်မုၣ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲ ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါနးနးကလဲာ်, သနာ်က့ဟဲထီၣ်တၢ်မၤ မ့ၢ်လၢအလိၣ်ဘၣ်ဝဲ စ့လါလဲအဃိလီၤ. ပတမၤလိ ဘၣ်တၢ်နီတမံၤမ့ၢ်လၢအဝဲတၢ်ဆါအီၤဖးဒိၣ်ဒီး ပာ်လီၤအခိၣ်လၢစီၢ်နီၤခိၣ်ဒီနံၤန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ် လၢယတဲသကိးတၢ်ဒီးယတံၤ သကိးစှၤဂၤလၢပကလဲၤလၢပသရၣ်မုၣ်အဟံၣ်ဒီးပလဲၤလီၤ. ပဆ့ၣ်နီၤလၢ အလီၢ်မံအကပၤ ဒီး ယသးကနိးစံၣ်ဝးဆှဲးဆှိးသနာ်က့, ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးယၤအသိးယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်စဲဘူး ဒီးယွၤခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်လၢအဒိၣ်ဝဲ ယိာ်ဝဲ အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤ. ဝံၤဒီး ယစးထီၣ်ဘါသကိး တၢ်လၢမုၢ်သၢနံၤတၢ်ဘါ ထီဘိန့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်, ယဘၣ်တၢ် မၢယၤလၢယကထုကဖၣ်တၢ်လၢပှၤဆူးပှၤဆါ, ပှၤလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤ, ဒီး ပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ် လၢ်ဖဲ ယမၤစၢၤဘၣ်ပှၤအဂၤန့ၣ်, ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢယကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်လၢဟံၣ်အပူၤဟး ထီၣ်ကွံာ်ဒီးယသးခုယဲန့ၣ်လီၤ.

မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤလၢအသးသမူဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်ဖးတဂၤအံၤကမၤစၢၤပှၤသ့ဧါ. တၢ်စံးဆၢမ့ၢ်ဝဲ, ‘‘သ့သပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ.’’ ယတၢ်လဲၤခီဖျိတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်တဖၣ်ခီဖျိတၢ်မၤစၢၤမၤမုာ်ပှၤအသး မ့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤတခါလၢ ယသးသမူဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံးသ့ၣ်မုၢ်သ့ၣ်ဖးသနာ်က့ ယမၤစၢၤပှၤသ့န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီး ယပလၢၢ်ဘၣ် တၢ်မၤမုာ်က့ၤယသး, တၢ်မၤဘျါက့ၤ ယၤ လၢအဟဲခီဖျိလၢ တံၤသကိးတဖၣ်လၢလဲၤခီဖျိဘၣ် အဖိသၢဂၤသံလၢတလါအတီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, အဘၣ်တၢ်မၢဆူၣ်မၢစိး မၤဆါအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, အတူၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်အတၢ်လီၤမၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တုၤဒၣ်လဲာ် အမၤသံတ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ယဟံးန့ၢ်တၢ် ဂံၢ်တၢ်ဘါခီဖျိ ဘဲးန်စ်ဟဲးဘ်နၢၤ လၢအစံး, ‘‘ယွၤသူဝဲတၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်မုၢ်သ့ၣ်ဖးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်, ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်ဖးဝဲ. တၢ်ကဟဲစူၤလီၤအဂီၢ်, တၢ်အၢၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်ဖးဝဲ. ကိၣ်တလိၣ်ကဟဲအိၣ်ထီၣ် အဂီၢ်, ဘုအဖျၢၣ်ဘၣ်သ့ၣ်ဖးဝဲန့ၣ်လီၤ. အမ့ၢ်ဝဲပလီလၢၢ်ဝါလၢဘၣ်သ့ၣ်ဖးဒ်သိးသိနၢမူကဘၣ်တၢ်လူလီၤဂာ်လီၤအီၤလီၤ. အမ့ၢ်ဝဲ စီၤပ့းတရူး, လၢအဟီၣ်အယၢၤဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်, လၢအဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢတၢ်စိတၢ်ကမီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.’’ ယွၤဃုထံၣ်န့ၢ် လၢယဂီၢ် ကျဲလၢအမၤမုာ်ယသးလၢယတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ယသးအတၢ်သ့ၣ်ဖးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယတမဲာ်ဆှးလၢၤဘၣ် လၢယသးသမူ အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအတၢ်သ့ၣ်ဖးအဃိဘၣ်. အခိၣ်တလိာ်, ယကမၤကဒါက့ၤအီၤ လၢတၢ်အသဟီၣ်လၢ အမၤမုာ်ပှၤလၢ အဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ် လၢယွၤအတၢ်မၤစၢၤဒီးအတၢ်မၤမုာ်ယသးန့ၣ်လီၤ.

နီၢ်ထဲစံၣ်ကဒိ
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

နပလၢၢ်ဘၣ်လၢ နသးသမူဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်ဖးအါတလၢ ဒီး နတကြၢးတဘၣ် လၢယွၤကသူနၤအဂီၢ်ဧါ. တၢ်လဲၤကမၣ်သး, တၢ်သ့ၣ်မုၣ်သ့ၣ်ဖးလၢ အပူၤကွံာ်မနုၤတဖၣ် ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်အဒူၣ်အဆၢလၢယွၤကသူဘၣ်နၤလဲၣ်. အါတက့ၢ် ပှၤကညီတၢၤ ကွံာ်တၢ်လၢအသ့ၣ်မုၢ်သ့ၣ်ဖးဟးဂူာ်ဟးဂီၤဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်ယွၤတဂၤလၢပဘါတခီ, အသးအိၣ် ပှၤသ့ၣ်မုၢ်သ့ၣ်ဖးတဖၣ်ဒီးအဲၣ်ဒိး သူဝဲအဝဲသ့ၣ်လီၤ. ကီခဲလၢနကနာ်တၢ်အံၤဧါ. ကွၢ်တၢ်အဒိတဖၣ်အံၤတက့ၢ်. စီၤမိၤၡ့မ့ၢ်ပှၤမၤသံပှၤကညီ. စီၤဒၤဝံးမ့ၢ်ပှၤ အဲၣ်ဘၢမါ. စီၤအ့လံယၤအဲၣ်ဒိးမၤသံလီၤက့ၤအသး. စီၤစးဃဲမ့ၢ်ပှၤလၢလံာ်အီၣ်လီအီၣ်ပှၤအဂၤ. စီၤပီလူးမ့ၢ်ပှၤဖၤရံၤၡဲ. နီၢ်ရၤဃးမ့ၢ်ဃဲသဲမုၣ်. စီၤနိအၣ်အီသံးမူၤ. နီၢ်မၢ်သၣ်ဖၠဲးလၢကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်. စီၤကံဒိၣ်ပျံၤတၢ်. လံာ်စီဆှံအိၣ်ပှဲၤဒီး ပှၤအဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံး အသ့ၣ်မုၢ်သ့ၣ်ဖးတဖၣ်သနာ်က့, ကစၢ်ယွၤသူအီၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လီၤ. 

နတူၢ်လိာ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒီး အတၢ်သးအိၣ်သူနၤ မ့ၢ်သ့အဃိ, မ့ၢ်နကထူၣ်ဖျဲးလၢတၢ်မနုၤလၢအပူၤကွံာ်တဖၣ် ဒီး နကအဲၣ်ဒိးဒိးသူနသးလၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤ န့ၣ်တက့ၢ်. အဝဲမ့ၢ်ပလၢၢ်ဘၣ်လၢအသးသမူသ့ၣ်မုၣ်သ့ၣ်ဖးတုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤသူ အီၤတသ့ဘၣ်အဃိ, ဝံသးစူၤပာ်ဖှိၣ်မၤသီက့ၤအသးလၢသ့ၣ်ဖးတဖျၢၣ်အံၤ, ပျဲအဝဲပလၢၢ်ဘၣ် နတၢ်ပျၢ်ကွံာ်အတၢ်ကမၣ်ဒ်သိးကန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်အိၣ်ဘှံး, ဒီး ဒုးထူၣ်ဖျဲးအီၤလၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤလၢအစံးဘၣ်အီၤလၢ အဝဲဘၣ်တၢ်သူအီၤ တန့ၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဖဲအဝဲကွၢ်လီၤဝဲဆူမဲာ်ထံကလၤအပူၤန့ၣ် မ်အက ထံၣ်ဝဲလၢ အမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အဃံလၤ, ဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ, ဒီးအလုၢ်အပှ့ၤ ဒိၣ်လၢနမဲာ်ချံအတၢ်ထံၣ် ဒီး မ်အသုတထံၣ်ထဲအတၢ်သရူးကမၣ်ဒီး အတၢ် လီၤတူာ်လီၤကာ်တဂ့ၤ. ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤ ဒီးမၤစၢၤအီၤလၢအကပလၢၢ်  ဘၣ် နတၢ်အဲၣ် ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ် တုၤလၢအသဘျ့လၢ နကသူအီၤလၢ နလၤနကပီၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 2

GOD USES BROKEN PEOPLE

2 Corinthians 1:4 – “He consoles us as we endure the pain and hardship of life so that we may draw from His comfort and share it with others in their own struggles.” 
(The Voice)

One night, I sat and pondered how I became a counselor. In all honesty, I have baggage from my past weighing down on me, to even consider this profession. I had a stressful childhood, growing up in a conflict-filled home. To make it worse, in spite of my best efforts, I find myself repeating some of the mistakes my parents made that I vowed not to repeat. I exhibit unhealthy symptoms such as anger and impulsiveness, most of which I am sure is my own sinning that cannot be attributed to my childhood. That in itself puts me in a disadvantage; after all, how can a broken person help another broken person?

Then, there was another side of me. I deal with pains through comforting others.  Whenever a commotion broke out in my home, I got out of my home looking for something to do to help someone.  For example, I helped my friends with their chores; I waited tables at my friend’s little tea shop; or I helped sell produce from villagers by carrying vegetables in a cane basket on my head and yelling at the top of my voice, “Watercress for sale.” In fourth grade, I had a teacher who had stage-four cancer, but she could not stop coming to school for fear of losing income. We did not learn anything because she was in great pain and just put her head on the table all day. I remember asking a few friends to go along with me to her house. We sat by her bed, and I started praying as my heart was pounding. That was the first time in my life that I had a profound, prayerful connection with God. Afterward, I always attended an hour-long prayer service every Wednesday. We were given reasons for which to pray, and I usually had to pray for the sick, the needy, and the missionaries. Whenever I got to help someone, I felt as though problems at home went away and I was happy.

So, can a broken person help another broken person? I think the answer is absolutely yes. The fact that I deal with my struggles through comforting others is evidence that I am still able to help in the midst of my brokenness. I also recall the healing that took place in our fellowship, where I received comfort from friends, who were broken because of losing three children within one month, being put into forced labor, losing their villages, or even having committed murder. I draw encouragement from the words of Vance Havner who said, “God uses broken things. It takes broken soil to produce a crop, broken clouds to give rain, broken grain to give bread, broken bread to give strength. It is the broken alabaster box that gives forth perfume. It is Peter, weeping bitterly, who returns to greater power than ever.” 

God finds ways for me to find comfort in my brokenness. I am no longer ashamed of my brokenness, but turn it into a force of comforting others with the help and comfort of God. 

Naw Tansy Kadoe
Phoenix, Arizona

REFLECT

Do you feel that you are too broken and not worthy to be used by God? Which brokenness is a barrier for you to be used by God? People usually like to throw broken things away. But, we worship the God who is drawn to and wants to use broken people. Do you have a hard time believing that? Here are some examples: Moses was a murderer. David was an adulterer. Elijah was suicidal. Zacchaeus cheated on people. Paul was a pharisee. Rahab was a prostitute. Noah was drunk. Martha was a worrier. Gideon was afraid. The Bible is full of broken people, and yet God used them mightily. 

If you can accept God’s love and desire to use you, how will you be freed from your past and how would you like to be used for God’s glory?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. If they are feeling broken beyond repair, please put their shattered hearts back together, let them experience Your forgiveness so they may find rest, and free them from the lies that they cannot be used by You. When they look into the mirror, please make them see they are beautiful, loved and precious in Your sight, instead of just seeing the faults and the flaws. Bless Your children and help them to experience Your love so deep that they are free to be used by You for Your glory. In Jesus’ Name, I pray. Amen.