ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ် ~ God Is Our Hope

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၇, ယံးရမံယၤ ၂၈, ယံးရမံယၤ ၂၉:၁-၂၃,၂သ့းစၤလနံ ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၂၅-၃၂  ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါတၢ်ကူၣ်လၢယကူၣ်ထီၣ်လၢသုဂီၢ်, ယွၤစံး၀ဲဒၣ်, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိး, ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အၢတမ့ၢ်ဘၣ်, ဒ်သိးယကဟ့ၣ်သုကတၢၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ.’’ ယံးရမံယၤ […]

Read more →

နတၢ်အုၣ်နသးန့ၣ်မ့ၢ်ယတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ ~ Your Statutes Are My Delight

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ နတၢ်အုၣ်နသးန့ၣ်မ့ၢ်ယတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၅:၂၅-၃၈, ယံးရမံယၤ ၂၆, ၁သ့းစၤလနံ ၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၇-၂၄ ‘‘နတၢ်အုၣ်နသးန့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးယတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ, ပှၤလၢအကူၣ်စၢၤယၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၂၄ ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤဘါဘူးဒးဒီးထူထံးမိၢ်ပၢ်စၢၤသွဲၣ် အဒူၣ်ဖိထၢဖိအဃိ, ကီဒိၣ်မးလၢယဂီၢ်လၢယကတူၢ်လိာ် ခရံာ်ဖိ […]

Read more →

အိၣ်မူလၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤ ~ Living To Trust God

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ အိၣ်မူလၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၃:၉-၄၀, ယံးရမံယၤ ၂၄, ယံးရမံယၤ ၂၅:၁-၁၄, ၁သ့းစၤလနံ ၄, ကတိၤဒိ ၂၄:၂၃-၃၄ ‘‘ဒီးယကပာ်ယမဲာ်လၢအလိၤ လၢတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်, ဒီးယကဒုးဟဲက့ၤအီၤဆူကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤ, ဒီးယကမၤထီၣ်မၤထီအီၤ, ဒီးယတမၤလီၤပှီၢ်ဘၣ်အီၤဘၣ်, […]

Read more →

ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ ~ Encourage Each Other

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၀ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၁, ယံးရမံယၤ ၂၂, ယံးရမံယၤ ၂၃:၁-၈, ၁သ့းစၤလနံ ၂:၁၇-၁၉, ၁သ့းစၤလနံ ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၉-၁၆  မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ပုၢ်သ့ၣ်၀ဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ပသးမုာ်ထီၣ်က့ၤလၢသုဂ့ၢ်လၢပတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, […]

Read more →

သပၢၤဒီးပှၤတ့သပၢၤ ~ Pot And The Potter

လါအီးကထိဘၢၣ် ၉ သပၢၤဒီးပှၤတ့သပၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၁၈, ယံးရမံယၤ ၁၉, ယံးရမံယၤ ၂၀, ၁သ့းစၤလနံ ၁, ၁သ့းစၤလနံ ၂:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁-၈ ‘‘ကွၢ်ကွၢ်, ဒ်ကပံာ်အိၣ်ဝဲလၢပှၤတ့သပၢၤအစုပူၤအသိးန့ၣ်, သုအိၣ်ဝဲလၢယစုပူၤဒ်န့ၣ်အသိး, […]

Read more →

ယွၤအိၣ်စိအိၣ်ကမီၤပၢၤတၢ်ခဲလၢာ်ဒီးအဲၣ်နၤလီၤ ~ The Lord Is In Control And He Loves Us!

လါအီးကထိဘၢၣ် ၈  ယွၤအိၣ်စိအိၣ်ကမီၤပၢၤတၢ်ခဲလၢာ်ဒီးအဲၣ်နၤလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၁၆, ယံးရမံယၤ ၁ရ, ကလီးစဲ ၄:၂-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၈:၁၇-၂၉ ‘‘ယတသံဘၣ်, မ့ၢ်ယကမူဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၈:၁၇  ယွၤအိၣ်စိအိၣ်ကမီၤပၢၤတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. ‘‘ယဆၢကတီၢ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲလၢနစုအပူၤလီၤ’’ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၁:၁၅). ဖဲယလဲၤလၢကျဲဆူ […]

Read more →

တၢ်မၤဘၣ်ဒိဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ~ Children Got Caught In Crossfire

လါအီးကထိဘၢၣ် ၇ တၢ်မၤဘၣ်ဒိဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၁၄, ယံးရမံယၤ ၁၅, ကလီးစဲ ၃, ကလီးစဲ ၄:၁, ကတိၤဒိ ၂၄:၁၅-၂၂ ‘‘ကစၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ဟ့ၣ်တၢ်လၢသုကုၢ်န့ၣ်တီတီလိၤလိၤ, ဒီးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုသ့ၣ်ညါလၢ သုကစၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢမူခိၣ်လီၤ.’’ကလီးစဲ ၄:၁ […]

Read more →

တၢ်သဘျ့တမ့ၢ်တၢ်လၢပမၤန့ၢ်အီၤခီလီ ~ Freedom Is Not Free

လါအီးကထိဘၢၣ် ၆ တၢ်သဘျ့တမ့ၢ်တၢ်လၢပမၤန့ၢ်အီၤခီလီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၁၁:၁၈-၂၃, ယံးရမံယၤ ၁၂, ယံးရမံယၤ ၁၃, ကလီးစဲ ၂:၆-၂၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၈:၁၆  ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးသုဂံၢ်စဲၤလီၤ, ဒီးသုဘၣ်တၢ်မၤထီၣ်မၤထီသုလၢအပူၤ, ဒီးသုအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢတၢ်နာ်အပူၤဒ်တၢ် သိၣ်လိသုအသိးသတးဒီး, အါထီၣ်လၢတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအဘျုးအဖှိၣ်, ဒီးလဲၤတၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤ, ဒ်သုဒိးန့ၢ်အီၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.’’ကလီးစဲ […]

Read more →

သူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤ ~ Rejoice In Sufferings

လါအီးကထိဘၢၣ် ၅ သူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၉:၁၇-၂၆, ယံးရမံယၤ ၁၀, ယံးရမံယၤ ၁၁:၁-၁၇, ကလီးစဲ ၁:၂၄-၂၉, ကလီးစဲ ၂:၁-၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၇:၁-၂ ‘‘ခဲကနံၣ်အံၤ, ယသူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလၢသုဂီၢ်, ဒီးယမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် […]

Read more →

ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးဒီးသၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤ ~Grow In The Knowledge Of God’s Will And Bear Good Fruit

လါအီးကထိဘၢၣ် ၄  ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးဒီးသၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ရ:၃၀-၃၄, ယံးရမံယၤ ၈, ယံးရမံယၤ ၉:၁-၁၆, ကလီးစဲ ၁:၁-၂၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၆:၁၂-၁၉ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးမုၢ်နံၤလၢပနၢ်ဟူတၢ်န့ၣ်လံၤလံၤ, ပတဆိတ့ၢ်ဘါထုကဖၣ်လၢသုဂီၢ်ဘၣ်. ဒီးပဃ့ကညးဒ်သိး သုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢကယဲၢ်တၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီးသးန့ၣ်, […]

Read more →