တၢ်တအံးထွဲကွၢ်ထွဲကနၣ်ဃုာ်တၢ်

အ​​နွံ ၃၃

တၢ်တအံးထွဲကွၢ်ထွဲကနၣ်ဃုာ်တၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်လၢအအိၣ်လၢနပူၤ…နတအံးကွၢ်ဘၣ်ဒီးနသုတအိၣ်တဂ့ၤ.

၁တံၤမသ့း ၄:၁၄

ယွၤဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ဟ့ၣ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်အါမံၤလီၤ. ယွၤတၢ်ဟ့ၣ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အဒိၣ်ကတၢၢ်တခါအကျါမ့ၢ်ပဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. တၢ်တမံၤလၢအတၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိအါမး မ့ၢ်ဝဲတၢ်တအံးထွဲကွၢ်ထွဲကနၣ်ဃုာ်သးအတၢ်လိၣ် လၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤလီၤ. သးအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်အဲၣ်, တၢ်ကဟုကယာ်, တၢ်တူၢ်လိာ်, တၢ်ရ့လိာ်ဘူးတံၢ်, တၢ်နၢ်ပၢၢ်ထွဲတၢ်တူၢ်ဘၣ် တဖၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤ တကနၣ်ဃုာ် အမါ/ဝၤ သးအတၢ်လိၣ်ဘၣ် တကးဒံးဘၣ် တဲဆံးတဲသွါတဲမဲာ်ဆှး ဝဲတၢ်လိၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ. တၢ်အံၤဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဟးဂီၤလၢတၢ်ရ့ လိာ်, သးဒီးနီၢ်ခိအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ်သ့လီၤ. လၢနီၢ်ဒီမါဝၤ အ ဘၢၣ်စၢၤအပူၤ တၢ်ပနီၣ်လၢပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်တကနၣ်ဃုာ် သးအတၢ် လိၣ်ဘၣ် မ့ၢ်တၢ်အိၣ်လၢနီၢ်ခိတလီၢ်ဃီဘၣ်ဆၣ် တၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ် သယုၢ်သညိလီၤ. နပာ်ဖျါထီၣ်နတၢ်တူၢ်ဘၣ်တီတီတသ့, နကတိၤ သကိးတၢ်ယိာ်ယိာ်တန့ၢ်, မ့ၢ်လၢနမါ/ဝၤတစံးဆၢနၤ (မ့) ဒုၣ်ဒွဲၣ်နၤ အဃိလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, ကဲထီၣ်ဝဲသ့လၢ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တအိၣ် ချုးဒးသး (မ့) တစံးဆၢ ဖိအတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်အဲၣ်, တၢ်မၤ စၢၤ, ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီတခီၣ်, ပဝဲခရံာ်ဖိခိၣ်နၢ်တဖၣ်, မၤဘၣ်တၢ်ဒဲးဘး လၢတၢ်တကနၣ်ဃုာ်ပဟံၣ်ဖိဃီဖိသးအတၢ်လိၣ် ဘၣ်တဖၣ်ဒီးပစံးလၢပတၢ်မၤအါလၢပမၤယွၤအတၢ်အဃိလီၤ. ပတ ကနၣ်ဃုာ် ပမါ/ဝၤ အတၢ်ဃ့ပှၤလၢပတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်ဒီးကံၢ်စီဒီး ပကျဲးစၢးမၤပှဲၤထဲပှၤဂၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဆိန့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ် ပူၤဖျဲးလၢပမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ခိၣ်နၢ်ဒီးပဘၣ်မၤပှဲၤပမူဒါလီၤ. လၢ တၢ်မၤအါအဃိ, ပဖိသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ကီတၢ်ခဲစ့ၢ်ကီး ပပာ်အီၤဖှံဖှံ ဒီးပလီၤတူာ်လၢပကမၤစၢၤမၤမုာ်က့ၤပဖိအသးလီၤ. တနံၤအံၤ, မ်ပ ကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤသးကပုာ်လုးဖိလၢ မ်ပတသုတကနၣ်ဃုာ်ယွၤ အတၢ်ဟ့ၣ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်, ပဟံၣ်ဖိဃီဖိ, တဂ့ၤ. မ်ပကကျဲးစၢးဟံးန့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးမၤပှဲၤအဝဲသ့ၣ်သးအတၢ်လိၣ် ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.      

ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤဖဲပမၤတၢ်ဒဲးဘးလၢတကနၣ်ဃုာ်တၢ် ဒီးဟ့ၣ်ပှၤသးလၢအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤယဃ့လီၤ.အၤမ့ၣ်.