တၢ်သးဒူ

နွံ​​နွံတနွံ

တၢ်သးဒူ

ပာ်ဆူၣ်နသးဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်. ဒီးမၤတၢ်တက့ၢ်. ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ. ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကစၢ်ယွၤ ယကစၢ်ကအိၣ်ဒီးနၤလီၤ.

၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၈:၂၀

မ့ၢ်တၢ်မၤမုာ်ပသးဒိၣ်မး လၢပသ့ၣ်ညါ လၢပအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒူ ဒီးတၢ် ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်သ့ဒ်ခရံာ်ဖိစူၢ်နာ်ယွၤသ့ၣ်တဖၣ်  မ့ၢ်လၢပတအိၣ်ထဲ ပတၢ်ကစၢ်ထဲတဂၤ နီတခီၣ်ဘၣ်အဃိလီၤ. ပဝဲကညီဖိတဖၣ်တူၢ် ဘၣ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအတၢ်ဆီၣ်သနံးပှၤ လၢအနံၣ်အဆံတဖၣ်အဆံ လီၤ. သနာ်က့ ခီဖျိလၢ ပသ့ၣ်ညါလၢ ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ ထီဘိတဘိ ယူၢ်ဃီအဃိ လၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်, တၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်ပှၤ, ဒီး တၢ်မၤကွၢ် ပှၤအပူၤဒၣ်လဲာ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒူန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ အပူၤ, ပဝဲကညီဖိတဖၣ် ပဘါထီၣ်ယွၤ ဒီး ပစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ ဖဲပဘၣ်အိၣ်ပဒ့ၣ်ဒုၣ်ဒါလၢပှၢ်လၢ်ကျါလီၤ. ဖဲစီၤဒၤဝံးအသးသမူဘူး အကတၢၢ်‘အခါန့ၣ်, အဝဲကိးဖှိၣ်ထီၣ် အံၣ်စရ့လးခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး သဆၣ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အခံလၢကပိာ်ယွၤအကျဲလီၤ. အဝဲတဲသ့ၣ်နီၣ်ဝဲ ဘၣ်ဃးဒီး ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအီၤလၢ ‘‘အလီၢ်ပစိာ်ကအိၣ် လီၤစိၤလီၤထီလီၤ.’’ စီၤဒၤဝံးဃၣ်အသးဆူစီၤၡလိၤမိၤ ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါအီၤလၢကဘှီထီၣ်ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ် ဒီးကပၢဆှၢပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီး အဝဲတအိၣ်ထဲအတၢ်တၢ်ထဲတဂၤဘၣ်. ယွၤကအိၣ်ဒီးအီၤ ဒီး တစူးကွံာ်ညိကွံာ်အီၤ နီတဘျီဘၣ်လီၤ. အဃိစီၤဒၤဝံး မၤလိာ်အီၤလၢ ‘‘ပာ်ဆူၣ်နသးဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်.’’ ယွၤတဂၤလၢ ပမၤအတၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးပှၤထီဘိဒီး တစူးကွံာ်ညိကွံာ်ပှၤ နီတဘျီဘၣ်. မ့ၢ်ယွၤလၢ အဂ့ၤဆံးဒိၣ်လဲၣ်န့ၣ် ပတဲတလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.     

ယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးနၤလၢနဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သးဒူဒီးတၢ်နာ်လၢ ပကဟံးန့ၢ် ခီၣ်ခါတဖၣ်လၢပကမၤထွဲနတၢ်တိာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခါဆူညါ နဲၣ်ပကျဲ, ဒီသဒၢပှၤ, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤ, ဒီး ပၢဆှၢပှၤ ဒ်သိး ပကအိၣ်မူမၤတၢ်ဘၣ်နသးအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်, ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.