တၢ်တအဲၣ်ဒိးကနၣ်ဃုာ်တၢ်

လွံၢ်​​နွံတနွံ

တၢ်တအဲၣ်ဒိးကနၣ်ဃုာ်တၢ်

ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ့ၢ်နလၢၤ, ဒီးတကိၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တခုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤဘၣ်အဃိယကထူးပှဲာ်ကွံာ်နၤလၢယကိာ်ပူၤလီၤ.

လီၣ်ဖျါ ၃:၁၆ (ခ့ခါကျိာ်)

တၢ်တဘျီဖဲယမၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤတခါန့ၣ်, ယစံးလၢယသးအ ပူၤ, ‘‘ဘၣ်မနုၤအဃိယဘၣ်မၤတၢ်အံၤလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤယမၤလၢာ်မၤ ဂီၤယတၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲပှၤအဂၤအိၣ်ဒ် တၢ်တဘၣ်ဃးဒီးအီၤလဲၣ်.’’ လီၢ်ခံယနၢ်ပၢၢ်က့ၤလၢတၢ်ဝဲန့ၣ်မ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အကလုၢ်လၢပတြၢၤ လွဲန့ၢ်ယသး လၢယကပာ်ထီၣ်ထီယသး လၢယမၤတၢ်ဆူၣ်လၢတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်ဒီးလ့ပစီယၤလၢယတကနၣ်ဃုာ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တ ကနၣ်ဃုာ်တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ် ‘‘တၢ်တဘၣ်ဃးဒီးယၤဘၣ်’’ လီၤ. တၢ်ပာ် သူၣ်ပာ်သးအံၤန့ၣ်အိၣ်သကုၤဆးဒးလၢလီၤဒံၤကံခရံာ်ဖိတဖၣ်အသးပူၤအဃိခရံာ်ဘၣ်တဲပလီၢ်အီၤလီၤ. တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢတကနၣ် ဃုာ်တၢ်အံၤပထံၣ်ဘၣ်အါထီၣ်လၢပဝဲကညီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အပူၤ န့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်လၢ ကညီခရံာ်ဖိတနီၤမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်အပူၤဖဲအဟဲတုၤသီဆူထံကီၢ်အံၤအပူၤသနာ်က့အခဲအံၤအဝဲသ့ၣ် တဟဲမၤဃုာ်တၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလၢၤဘၣ်. တမ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် အသးဟ့, သးထီၣ်ပှၤတဂၤဂၤအဃိဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်အပာ်အသးလၢ တၢ်တဘၣ်ဃးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်တကနၣ် ဃုာ်တၢ် တမံၤ မ့ၢ်ဝဲတၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ထူးတၢ်တီၤဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ, လၢ အဒုးဆိကမိၣ်ပှၤလၢ တၢ်လၢလီၣ်လၢ ပအိၣ်ထဲပကစၢ်ဒၣ်ပဝဲ ဒီး တလိၣ်ပဒိးသန့ၤသးလၢပှၤဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဖးဘၣ်လၢ ဝံဟိၤၡ့ ၁၃:၆, ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဖဲနနုာ်လီၤဆူကီၢ်လၢအဂ့ၤဝဲအပူၤန့ၣ်, နဘျဲးအီၣ် ဘျဲးအီဒီးသးမံနဲဒၣ်, ဒီးနသးထီၣ်ထီနဲဒီးသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ယၤန့ၣ်လီၤ.’’ ပှၤကွဲးလံာ် Boed Thoene စံးဝဲ, ‘‘သးလၢတအဲၣ်ဒိးကနၣ်ဃုာ် တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲစုဖျီၣ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်ဖျီၣ်နုာ်လီၤအစုလီၤ.’’ ဝံသးစူၤပလီၢ် နသးလၢ သးလၢတအဲၣ်ဒိးကနၣ်ဃုာ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. 

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤလၢယကမၤနၢၤ သးလၢတအဲၣ်ဒိးကနၣ်ဃုာ်တၢ် လၢနစိကမီၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ယၤထီဘိလၢ ယကအဲၣ်နၤဒီး ယကအဲၣ်ပှၤဂၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.