ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီးယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်မၤ မၤဘျါက့ၤတၢ်ဆါ ~ Our Faith and the Action of God’s People Bring Healing

အနွံ ၂၈

ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီးယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်မၤ မၤဘျါက့ၤတၢ်ဆါ

မးသဲ ၂၁:၂၂ – ‘‘ဒီးသုမ့ၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဒီး, ဖဲဒၣ်သုဃ့တၢ်လၢသုတၢ်ဘါထုကဖၣ်အပူၤတဖၣ်န့ၣ်, သုကန့ၢ်ဘၣ်ခဲလၢာ်လီၤ.’’

ယမ့ၢ်စီၤတီလူးလီၤ. ယပၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ခိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါအဃိကစၢ်ယွၤကိးက့ၤအီၤဖဲ လါယူၤလံ ၂၆ သီန့ၣ်လီၤ. တချုး လၢယပါသံန့ၣ်ယဒိးန့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆါ ခိဘ့း-၁၉ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယသ့ၣ်ညါယတၢ်ဆါအဃိယခူၣ်လီၤ ယပၢ်အဒဲဟီၣ်ခိၣ်ဝံၤ ယတက့ၤအိၣ်လၢသဝီပူၤဘၣ်. ယက့ၤလီၤအိၣ်လၢယဒဲလၢယစံာ်ပျီပူၤထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ယိၣ်လၢကဘၣ်ကူပှၤဂၤအဃိ န့ၣ်လီၤ. ယဖီအီၣ်မ့ၤယကူစါလီၤယသးဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးယၤန့ၣ်လီၤ. ယခိၣ်ဆါ, တၢ်ကိၢ်ထီၣ်ယၤ, ယကူးနးထီၣ်အါထီၣ်လီၤ. တနွံ ဘျဲၣ်ဒီးယတၢ်ဆါနးထီၣ်တစဲးဘၣ်တစဲးန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်အသီတဆံဘျဲၣ်ဒီးတၢ်ဆါအံၤမၤတံာ်တာ်ယၤ တုၤဒၣ်လဲာ်ယအီၣ်တၢ် တနုာ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယကိာ်ယူၢ်သး, တၢ်ကူးထီၣ်ယၤ တုၤဒၣ်လဲာ်ယမံတန့ၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်မၤဝးယသးဒီးတၢ်ဘှံး ယသးဒိၣ်မးလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢတဘျီအံၤယကဘၣ်သံလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယမါဒီးယဖိမုၣ်အိၣ်ဒံးဒၣ်ဃုလါဖိ, အိၣ်လၢယမါ အသဝီလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယဆိမိၣ်ထီၣ် ယမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤအိၣ်ဒံးဒၣ်စှၤနံၣ်ဒံးလီၤ. ယမ့ၢ်သံယတမၤဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤ လၢၤဘၣ်. ယမါစ့ၢ်ကီးကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, ယဖိမုၣ်စ့ၢ်ကီးအပၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒ်ယမ့ၢ်ယွၤအဖိအသိး ယနာ်လၢ ကစၢ်ယွၤကဆိၣ်ဂ့ၤယၤဒီးကမၤဘျါယတၢ်ဆါလီၤ. ဝံယံးရမံယၤ ၃၃:၃ စံးဝဲ ‘‘ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်, ဒီးယကစံးဆၢနၤ…’’ အသိး, ယဃ့တၢ်လၢကစၢ်ယွၤလီၤ. ယကပှ့ၤကသံၣ်အဂီၢ်, ကပှ့ၤအီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ် တိၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်. ဖဲန့ၣ်တၢ်ဆါယၤ, ယဖီအီၣ်မ့ၤတကဲလၢၤဘၣ်. ယမၢပှၤဟဲဆှၢန့ၢ်ယၤမ့ၤ, မ့တမ့ၢ်မ့ၤချီလီၤ. တယံာ်ဘၣ်ဒီးပှၤဟဲစိာ်န့ၢ်ယၤမ့ၤတခွး ဒီးထိၣ်ဒ့ၣ်ဒံၣ် ဆဲးသိခံဖျၢၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢယကူးအဃိ ယအီၣ်မ့ၤတန့ၢ်ဘၣ်. အဃိယမၢယဖိဒိၣ်မုၣ်မၤန့ၣ်ယၤ ပသၢသၣ်အဂီၤယဲၢ်ဖျၢၣ် လၢကမ့ၢ်ကသံၣ်ဖီၣ်လၢယဂီၢ်လီၤ. ယဟံးထီၣ်ပသၢဂီၤဒီးဒၢနုာ်ဆူယကိာ်ပူၤဒီးကမၢၤဃာ်အီၤခံမံးနံးဝံၤ, ယအ့ၣ်ဘျဲးအီၤဒီးပာ်ကဒီး အီၤခံမံးနံးဝံၤဒီးယူၢ်လီၤအီၤလီၤ. ဖဲယဖၢနုာ်ပသၢဂီၤလၢယကိာ်ပူၤအခါဒ်ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အသိး, ‘‘လၢယ့ၣ်ၡူးအမံၤန့ၣ်တၢ်ဆူးတၢ် ဆါလၢအအိၣ်လၢယနီၢ်ခိ အပူၤမ်အဘျါတက့ၢ်.’’ လၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤယအီၣ်ပသၢသၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်ဝံၤ, ယကိာ်ယူၢ်လၢအသးန့ၣ် လီၤမၢ်ဝဲတစဲးဘၣ်တစဲး ဝံၤယအီၣ်က့ၤမ့ၤန့ၢ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယအီၣ်မ့ၤန့ၢ်ထီၣ်အဃိ ယမၢယမါ ဟဲက့ၤဖီဒုးအီၣ်ယၤမ့ၤ  န့ၣ်လီၤ. တချုးယမါဟဲက့ၤတုၤန့ၣ် ယမံတန့ၢ်ဘၣ်. လၢခံတနံၤယမါဟဲက့ၤဒီးချီဒုးအိယၤဆီဖိကွ့အလၣ် ဒီးယအိအီၤတနံၤတခွး, သၢသီပှဲၤထီၣ်ဒီးယအိၣ်မုာ်ထီၣ်က့ၤတစဲးလီၤ. ဖဲယအိဆီဖိကွ့အလၣ်အခါယအိအီၤ လၢယ့ၣ်ၡူးအမံၤအဃိယသါမုာ်ထီၣ်တစဲး ဘၣ်တစဲးလီၤ. ခံနွံဘျဲၣ်ထီၣ်ဒီးယသ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤမၤဘျါယၤလီၤ. ယတကူးလၢၤဘၣ်, ယသါမုာ်ထီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယဟး တန့ၢ်ဒံးဘၣ်. ယမ့ၢ်မၤဝးယသးဒီးတၢ်ဘှံးယသးလီၤ. ယစံးဘျုးဘၣ်ယွၤဒီးယဃ့ကဒီးအီၤစ့ဖိလၢယကပှ့ၤအီၣ်ဘၣ် တၢ်အီၣ်တၢ် အီလၢကန့ၣ်ဂံၢ်န့ၣ်ဘါအဂီၢ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤယၤဒီးဒိကနၣ်စ့ၢ်ကီးယတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤယတံၤသ ကိးလၢ Friends of Burma (FOB) အတၢ်ကရၢကရိ ဆှၢလီၤန့ၢ်ယၤစ့လွံၢ်ကလီၢ်ဘးန့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ဆှၢလီၤ တၢ်ပီးတၢ်လီလၢပှၤကကူစါယါဘျါ ခိဘ့း-၁၉ အဂီၢ်ကသံၣ်ဖီၣ်ကသီဖီၣ်တဖၣ်, Oximeters, Oxygen ကလံၤဒၢခံဖျၢၣ်, Oxygen Concentrator တဖျၢၣ်, Generator တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤမၤတၢ်အဒိၣ်လၢယဂီၢ်, ယဒူသဝီအဂီၢ်ဃုာ်ဒီးဒူသဝီလၢကပိာ်ကပၤခဲလၢာ် အဂီၢ်စ့ၢ်လီၤ. ယသးခုတုၤဒၣ်လဲာ် ယမဲာ်ထံပုာ်ထီၣ်ယွၤလီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါ, ကသံၣ်ဖီၣ်တအိၣ်, ဃုပှ့ၤအီၤ တန့ၢ်, ကလဲၤဆူတၢ်ဆါဟံၣ်အဂီၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတအိၣ်, အဃိပဘၣ်သူဒၣ်ကသံၣ်သ့ၣ်ဂံၢ်ဝၣ်စွဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး အိကဒံအိကဒါဒံး န့ၣ်လီၤ. သးသမူတဖၣ်လီၤမၢ်ကွံာ်အါမးလီၤ. စးထီၣ်လၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ယတံၤသကိးကသံၣ်သရၣ် စီၤကီၢ်မုာ်စ့ မၤသကိးတၢ်, သူဝဲအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီးကဲထီၣ်တၢ်ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်လၢဒူသဝီလွံၢ်ဖျၢၣ်ဒီးအဂၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီးပမၤပူၤဖျဲး ဘၣ်သးသမူတစှၤန့ၢ်အဖျၢၣ်တကယၤလၢတၢ်သံန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤပှၤဆူးပှၤဆါတဖၣ်စှၤလီၤဝဲအဃိ, ပပာ်က့ၤတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ် လၢ (နီၣ်ဘိၣ်) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစုပူၤ, ဒီးပဃုထၢထီၣ်ပှၤလၢ ကကွၢ်ထွဲတၢ်ပီးတၢ်လီသ့ၣ်တဖၣ်, တဘျီဃီသရၣ်ကီၢ်မုာ်စ့ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤတၢ်သိၣ်လိလၢ တၢ်ကသူစဲးသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီး တၢ်ကကွၢ်ထွဲစၢၤပှၤဆူးပှၤဆါဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယစံးဘျုး ယွၤဒီးယတံၤသကိးတဖၣ်လၢ FOB အဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်လၢဒုးပူၤဖျဲးပှၤလၢတၢ်သံအဃိလီၤ.

သရၣ်တီလူး
ကီၢ်လါ

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

သရၣ်တီလူးအုၣ်အသးလၢ လၢခရံာ်အမံၤ, ပသၢဂီၤသၣ်ဒီးတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်ကဲထီၣ်ကသံၣ်ကသီကူစါယါဘျါတၢ်လီၤ. တမ့ၢ်ထဲအဝဲအံၤဘၣ်. ကစၢ်ခရံာ်သူဝဲ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်လၢကမၤဂၢၢ်လီၤ ခိဘ့း-၁၉ ကလံၤမုၢ်န့ၣ်လီၤ. Friends of Burma တသ့ၣ်ညါဆိဝဲလၢအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ကဒုးပူၤဖျဲးကွံာ် တစှၤန့ၢ်သးသမူအဖျၢၣ် ၁၀၀ လၢကလီၤ မၢ်ကွံာ်ဘၣ်. ဖဲယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ယွၤအတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အတၢ်သးကညီၤန့ၣ်, ယွၤအစိကမီၤအဒိၣ်အထီမၤတၢ်လီၤ. ပတၢ်နာ်မ့ၢ်ပစုကဝဲၤလၢအမၤဘျါတၢ်လီၤ. ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်နာ်ဒီးအတၢ်မၤဟဲစိာ်တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီး တၢ်မၤမုာ်ပသးလီၤ.

ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ခိဘ့း-၁၉ မၤဘၣ်ဒိအီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ် တဲဝဲတၢ်မနုၤတဖၣ်ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လဲၣ်. 
ပမၤစၢၤပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ခိဘ့း-၁၉ မၤဘၣ်ဒိအီၤ ဒ်လဲၣ်ကသ့ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ပကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ် အီၤဘၣ်, မ့မ့ၢ်တခီဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤလၢယွၤလီၤ. 
ပကကဲထီၣ်တၢ်ပီးတၢ်လီလၢဟဲစိာ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မုၢ်လၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. နကိးပှၤလၢပကအဲၣ်လိာ်သး ဒီး ကဟု ကယာ်လိာ်သးန့ၣ်လီၤ. မၤစၢၤဘၣ်နဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဆါသံသတြိာ်ဘၣ်ဒိအီၤတဖၣ် ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဝဲလၢ နမဲာ်ထံလီၤဃုာ် ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဒီးနနၢ်ပၢၢ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤသူဘၣ်နဖိသ့ၣ်တဖၣ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်နဖိလၢအဖးလံာ်ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါအံၤ, လၢကကဲဝဲပှၤသယုၢ်သညိသ့ၣ်တဖၣ်အတံၤသကိး, ပှၤဟဲစိာ်တၢ်မၤဘျါဆူပှၤဆူးပှၤဆါ, ပှၤမၤမုာ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မး, ဒီး တၢ်ပီးတၢ်လီလၢယွၤဆှၢခီဖျိအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤသးကညီလၢ်ပှၤ န့ၣ်တက့ၢ်. နဘီနမုၢ်န့ၣ်မ်အဟဲတက့ၢ်. ဒ်လၢမူခိၣ်အသိးန့ၣ် မ်တၢ်မၤအသးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢစ့ၢ်ကီး ဖဲဒၣ်နသးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 28

OUR FAITH AND THE ACTION OF GOD’S PEOPLE BRING HEALING

Matthew 21:22 – “All things, whatever you ask in prayer, believing, you will receive.” (WEB)

I am Taw Lu. My father died from COVID-19 on July 26. I knew I also contracted the same illness before my father died. Right after burying my father, I left the village to quarantine myself. I went and lived in a hut on the farm. I was very much afraid  I would give the illness to others. I cooked for myself and tried to heal myself to the best of my ability. My head hurt, my fever shot up, my coughs increased. Within a week, things got progressively worse. After 10 days, I could no longer eat. I knew I was going to die. But then I thought about my wife and six-month-old daughter currently living in my wife’s village. I also felt that I had only served God for a few years. If I died, I could no longer serve God on earth. My wife will face tremendous challenges. My daughter will not have a father. 

But as a child of God, I believed God could bless and heal me. Claiming Jeremiah 33:3, “Call to me, and I will answer you,…” I asked God for healing. I had no money to buy medicine or food. Things took a worse turn and I could no longer cook for myself. I called and asked people to bring me rice or porridge. Soon, they brought me a bowl of rice with two fried duck eggs. I was coughing so much I could not eat. So, I asked my niece to prepare five onions for me that I was going to take as medicine. I put them in my mouth, let it stay there for a couple minutes, tried to chew it as much as I could, let it stay for a couple minutes more, and then swallowed it. When I was eating those onions, I prayed, “In Jesus’ Name may all the illness in me be healed.” I ate five onions in the Name of Jesus. I felt the coughing go away little by little and I was able to eat rice. I asked my wife to come and stay with me and cook for me. I could not sleep before she came. The next day, she came and boiled Saw Poe Kway leaves as medicine for me. I drank one cup of Saw Poe Kway soup a day in the Name of Jesus. My breathing improved, but I could not walk. If I moved a little, I immediately felt short of breath. But, I praised God for feeling better than before and asked Him for some money to buy nutritious food. God answered my prayer. Unexpectedly, my friends from an organization called Friends of Burma (FOB) sent me 400,000 kyats. Moreover, they also sent medicines that alleviate symptoms of COVID-19, oximeters, two oxygen tanks, an oxygen concentrator, and a power generator. God did marvelous things through FOB for me personally and the villages in my area. I was overjoyed, my tears came rolling down my cheeks. Many of us were sick. We did not have medicine or we could not buy any medicine. There were no hospitals to go to. We used folk medicine and did what we could. So many people died. Once we received those gifts from FOB, my friend, Thrah Kaw Mu Say, who is a medic, used those items to heal people in at least four villages. More than 100 lives were saved. Now that the illness has subsided, we keep the medical supplies in Naung Bo Church with assigned people taking care of these precious healing items. Thrah Kaw Mu Say also provided training on how to use these supplies and how to take care of the sick. I thank God and FOB for giving us the gift of life. 

Thrah Taw Lu
Myanmar

REFLECT

Thrah Taw Lu testifies that in Jesus’ Name, onions and vegetables became medicines that heal. Not only that, Jesus is working through His churches and people to calm the devastating storm of COVID-19. Friends of Burma did not know their help would save more than 100 lives. But when God’s people show God’s passion, God’s power goes to work. Our faith is our healing weapon, and the faith and actions of God’s people bring hope and comfort that soothe our souls.

What are those people most affected by the pandemic saying to the Church? 
How can we help people affected by COVID-19 to feel that they have not been forgotten, but loved by God? How can we become the channel of the blessings of God and the hope of the Gospel?

PRAYER FOR THE READER 

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. We are called to love and care for one another. Please help your children affected by the pandemic to know You are grieving with them and You understand their pain. Please use Your children, especially the ones reading this devotional, to befriend the lonely, bring healing to the sick, comfort the bereaved, and become a channel of God’s blessings. Please have mercy on us. May Your Kingdom come and Your will be done on earth. In Jesus’ Name, I pray. Amen.