ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ~ God’s Promise

အနွံ ၂၆

ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ

ယံးရမံယၤ ၂၉:၁၃ – ‘‘ဒီးသုကဃုယၤ, ဒီးတုၤသုဃုယၤလၢသုသးဒီဖျၢၣ်ညါဒီး, သုထံၣ်န့ၣ်ယၤလီၤ.’’  

ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးလၢယတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤန့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်ယထူၣ်ယပျၢ်တဖၣ် ဆါနး နးကလဲာ်စးထီၣ်လၢယခိၣ်တုၤလီၤလၢယစုထွဲတခီလီၤ. တၢ်အံၤဆါဒိၣ်မးအဃိဖဲမုၢ်နၤအခါယမံတန့ၢ်ဘၣ်. ဘၣ်တနၤတၢ်ဆါယၤ ကဲာ်ဆိးအဃိ ယတူၢ်တကဲလၢၤဘၣ်. အဃိယဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢမဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအံၤ ယဘၣ်ကီၤအုးနးနးကလဲာ် အဃိယထးခိၣ်ပူၤတၢ်ကတိၤတထွးထီၣ်နီတဖျၢၣ်လၢၤဘၣ်. ထွးထီၣ်ထဲတၢ်ကတိၤဖိတဘီ ‘‘ကစၢ်ဧၢ’’ ဘၣ်ဆၣ်, ယကိးထီၣ်ယွၤ လၢယသးဒီဖျၢၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. တစိၢ်ဖိဒီးယတၢ်ဆါအံၤကိညၢ်ထီၣ်ဝဲဒီးယမံဘၣ်ယသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်တမံၤအံၤဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤဆူဝံယၡါယၤအအိၣ်ဒ်သိးကဃုအီၤလၢအသးဒီဖျၢၣ်ညါဒီး ကထံၣ်ဘၣ်ယွၤန့ၣ်လီၤ.

ယၤဒီးယဝၤသးဘိခံဂၤအံၤပထီၣ်ပှၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ယဲၢ်နံၣ်လံဘၣ်ဆၣ်ဖိတအိၣ်ဒံးဘၣ်. ပသးလီပကစၢ်ဒၣ်ပဝဲပဖိဒိၣ်မးလီၤ. ဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ် အနုာ်န့ၣ် ပသးခုဒိၣ်မးလၢယဒၢထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲယဒၢထီၣ် အိၣ်ဝဲသၢလါန့ၣ်, တၢ်ကွၢ်နီၢ်ခိအက့ၢ်အဂီၤဒွဲဝံၤ ကသံၣ်သရၣ်စံးဝဲလၢ, တနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲဖိသၣ်ဖိအတၢ်သါန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢၤအဂ့ၤကတၢၢ်ဘၣ်ဆၣ် ပဖိဖိအံၤတမူ လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တမံၤအံၤပနာ်အီၤဒၣ်လဲာ်တသ့ဘၣ်. ပတနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်တိာ်ပာ်အသးလၢကမၤဝဲဖဲဆၢကတီၢ် အဝဲန့ၣ်အခါဘၣ်. သနာ်က့ ပတူၢ်လိာ် ဒီးပာ်လီၤပသးလၢပကဃုယွၤခါဆူညါလီၤ. ဝံၤဒီးယဝၤသးဘိဘၣ်က့ၤဆူအတၢ်မၤအလီၢ် ဖဲ စ့ကဖိန့ၣ်လီၤ. ယဝၤသးဘိမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဘၣ်နီစဲးဖးဒိၣ်လၢအခူၣ်ဟီၣ်ခိၣ်လၢကျဲလၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီလာ်လီၤ. အဝဲအတၢ်မၤ န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲဘၣ်သုးကွံာ် လၢၢ်ကိၣ်လိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်ဒ်သိးကမၤပျီကျဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တသီန့ၣ်စဲးဖးဒိၣ်တခါအံၤတမၤတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်. ပှၤကိးဂၤဂုာ်ကျဲးစၢးသုးကွံာ်လၢၢ်ကိၣ်လိၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်စဲးတဖျၢၣ်အံၤတမၤတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤအဃိတၢ်မၤတကဲထီၣ်ဘၣ်. ဖဲန့ၣ်ယ၀ၤ လီၤလၢအခီၣ်လ့ၣ်ခိၣ်, ဆူးလီၤအခိၣ်ဖဲလၢၢ်ကိၣ်လိၣ်အကပၤဒီး ဃ့ဘါထုကဖၣ်ဝဲလၢအသးဒီဖျၢၣ်ညါ, ‘‘ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤ,’’ ဝံၤအဝဲစးထီၣ်နီၣ်ဝဲအစဲးဖးဒိၣ်ဒ်သိးကသုးကွံာ်လၢၢ်ကိၣ်လိၣ်တဖၣ်လီၤ. အသီခါစဲးဖးဒိၣ်အံၤစးထီၣ်မၤတၢ်ကယီကယီဒီးတဆီ ဘၣ်တဆီမၤထီၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ ဒီးလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်အဝဲသုးကွံာ် လၢၢ်ကိၣ်လိၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. အပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်သံကွၢ် အီၤ,  ‘‘နမၤဒ်လဲၣ်. နဘှီက့ၤမနုၤလဲၣ်’’ ဒီး အဝဲစံးဆၢဝဲ ‘‘တမ့ၢ်ယမၤဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤလီၤ.‘‘ စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ အိၣ်ထီၣ်ဝဲတဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် ပှၤဟဲဆူအဝဲအအိၣ်ဒီးဃ့တၢ်မၤစၢၤမ့ၢ်လၢပှၤနာ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤအဝဲကဲထီၣ်ဘၣ်ပှၤအခိၣ် တဂၤဖဲတၢ်မၤဝဲၤကျိၤဒ့ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယွၤအိၣ်ဝဲလၢပမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤအတၢ်အိၣ်သးအပူလၢကမၤစၢၤပှၤဖဲပဃုအီၤန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲလါ စဲးပတ့ၣ်ဘၢၣ် ၂၀၂၀နံၣ်န့ၣ်, ယမံၤပှၢ်ပိာ်ခွါဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် မ့ၢ်လၢအခိၣ်နုာ်အသွံၣ်ကျိၤတဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤတံာ်တာ်ဃာ် အီၤလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်လၢ ခိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါဆၢကတီၢ်အဃိ, ပဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤဂၤအအိၣ်အါအါတသ့ဘၣ်. ယၤဒီး ယမံၤပှၢ် ပိာ်မုၣ်အသးအိၣ် ၇၀နံၣ် ဘၣ်ကွၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ်လီၤ. ‘‘ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤပှၤတက့ၢ်.’’ တသ့ဖဲအသ့ယဂုာ် ကျဲးစၢးလဲၤအိၣ်ကွၢ်ထွဲယမံၤပှၢ်ပိာ်ခွါလၢပှၤပာ်အီၤဖဲပှၤဆါလၢအတၢ်ဆါနးတဖၣ်အလီၢ်ဖဲတၢ်ဆါဟံၣ် န့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီဘၣ်ကွၢ် ထွဲဟံၣ်ဃီအတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ် တၢ်တမံၤဟဲနုာ်လၢယတၢ်ဆိကမိၣ်အပူၤလီၤ. ယမ့ၢ်အိၣ်ဒီးယဟုး ယသးန့ၣ်ကမ့ၢ်ဆၢကတီၢ်လၢယကဘၣ်ဆံးစၢ်ယဖိန့ၣ်လီၤ. အဃိတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဟံၣ်ဃီအတၢ်မၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တမ့ၢ်ယမၤ ကကဲဘၣ်. လီၢ်ခံန့ၣ်ယမံၤပှၢ်ပိာ်ခွါကစၢ်ယွၤကိးက့ၤအီၤလီၤ. ပကျဲၤဘၣ် တၢ်ဆှၢလီၤအီၤဆူဒဲဟီၣ်ခိၣ်အပူၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ဒ်ပ မၤသ့ပမၤန့ၢ်ဝဲလီၤ. ယဝၤသးဘိဒီးအဝဲအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်ဟဲက့ၤတသ့ မ့ၢ်လၢ ခိဘ့းအတၢ်တြီမၤတံာ်တာ်အဃိလီၤ. ယထံၣ်သ့ၣ် ညါဘၣ်ယဲလၢ ယွၤအသးအိၣ် သူယၤဖဲပှၤဂၤလိၣ်ဘၣ်ယတၢ်မၤစၢၤလီၤ.

ပဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤတအိၣ်ဒီးပကစၢ်အဖိဒ်ဘၣ်ဆၣ်လၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိပမၤစၢၤဘၣ်ဖိၣ်ဃဲဒီးဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤလီၤ. ပတန့ၢ်ဘၣ်ပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီခဲလၢာ်ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤလၢကကွၢ်ထွဲပှၤ, နဲၣ်ပှၤ, ဒီးသူပှၤလၢအလၤ ကပီၤအဂီၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဝဲလီၤ. သးသမူလၢဃုယွၤန့ၣ်မ့ၣ်သးသမူလၢအဘံၣ်ဘၢလီၤ. သးသမူလၢယွၤသူဘၣ်အီၤန့ၣ်မ့ၢ်သးသမူ လၢအဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ.

နီၢ်အဲၣ်ဝါ
ကီၢ်လါ

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

လၢပှၤစူၢ်နာ်ခရံာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ဖဲတၢ်အိၣ်သးတခါလၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ်, ယွၤအၢၣ်လီၤ အၢလီၤပှၤလၢ, ‘‘ဒီးသုကကိးထီၣ်ယၤ, ဒီးသုကလဲၤဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢယၤ, ဒီးယကကနၣ်သုကလုၢ်လီၤ. ဒီးသုကဃုယၤ, ဒီးတုၤသုဃုယၤလၢသုသးဒီဖျၢၣ်ညါဒီး, သုထံၣ်န့ၢ်ယၤလီၤ.’’ (ယံးရမံယၤ ၂၉:၁၂-၁၃). အအံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကွဲမုာ်ဟဲလၢယွၤ လၢပကလဲၤဆူအအိၣ်, ဃ့ထုကဖၣ်ဆူအအိၣ်, ဒီး ဆဲးကျၢဆဲးကျိးဒီးအီၤ ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုယွၤအတၢ်တိာ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးပကထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်လီၤ.

လၢတၢ်ဃုတၢ်အပူၤ, မ့ၢ်နဃုယွၤအနီၢ်ကစၢ် မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်နဃုယွၤအတၢ်စံးဆၢ, တၢ်လၢကမၤန့ၢ်ဝဲလၢနဂီၢ်ဧါ.
နဂီၢ်န့ၣ်ကီခဲလၢနကနာ်ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်ဧါ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. 
ပှၤတဂၤဂၤ မ့တမ့ၢ်တၢ်မနုၤတမံၤမံၤ မၤဘၣ်ဒိ နတၢ်နာ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်အၢၣ်အီလီၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. မၤစၢၤအီၤဒ်သိး ကသန့ၤအသး ဒီး ကဆၢထၢၣ်လၢနတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဘၣ်တဘၣ် အလဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲ တၢ်သးသဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်အိၣ်သယုၢ် သညိထဲတဂၤဧိၤ, ဒီး တၢ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီမ့ၢ်ဝဲ နတလီၤတူာ်လီၤကာ်တ့ၢ်လၢအလိၤနီတခီၣ်ဘၣ် ဒီး နတလီၤတူာ်လီၤကာ်လၢအလိၤခါဆူညါစ့ၢ်ကီးဘၣ်. နတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤမ့ၢ်ဝဲ နတစူးကွံာ်ညိကွံာ်အီၤနီတခီၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ နမၤလၢပှဲၤအတၢ်လိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဝံးသးစူၤဟ့ၣ်လီၤနဖိအံၤ တၢ်စိကမီၤ, တၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ ဒ်သိးအကဟံးဃာ် အတၢ်စူၢ် တၢ်နာ်လၢနၤ ဒီး ကဃုနၤလၢအသးဒီဖျၢၣ်ညါန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်လီၢ်ဖဲနအိၣ် န့ၣ် တၢ်လီၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးအီၤ ဒီးတၢ်လီၢ် အကြၢးအဘၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 26

GOD’S PROMISE

Jeremiah 29:13 – “You shall seek me, and find me, when you search for me with all your heart.” (WEB)

I would like to share my own experience with God’s promise. I had severe nerve pain from the right side of my head all the way down to my hand. It was extremely painful and I could not sleep at night. One night it was so painful I could not stand it any longer. I started praying and crying at the same time. Because of the excruciating pain I could not utter any word but “Lord.” Just one word, “Lord!”, but it was said with all my heart. Suddenly I felt relief in my body and I fell asleep. It reminds me of God’s promise in Jeremiah to search Him wholeheartedly and He will be there.

My husband and I were married for five years but we were not able to conceive during that time. We really would like to have our own kids. At the beginning of 2020 we were so happy to find out that I was pregnant. But when we had the ultrasound during my first trimester, the doctor could not hear the heartbeats of the baby. The doctor tried everything but in the end we lost our child. We could not believe what had happened to us. We could not understand the will of God at that time. But, we accepted it and vowed to continue seeking Him. Then, my husband had to leave for Singapore for work. My husband works as a tunnel machine operator. His job is to operate machines to move and hammer large rocks and boulders. One day the machine was not working properly. Everyone tried to move the rocks but the machine was not cooperating. Then my husband knelt down beside the rocks and prayed silently in his heart, “Help me, Lord.” When he started to operate the machine to move the rocks, it started to work slowly at the beginning and then the rocks were moved completely at the end. His co-workers asked him how he did that. He answered, “Not me, it’s my God.” From then on everyone asked him to solve any problem they encountered because they trusted him. He is now head of his department at work. God is there in daily mundane work as well to help us, if we seek Him for help. 

In September of 2020, my father-in-law was  hospitalized due to blood blockage in his brain. It was during the COVID-19 period and we could not ask much help from others. Only my mother-in-law who was 70 years old and I were there to take care of him. I prayed to God, “Please help us.” I was running around, trying to be with my father in law at the ICU at the hospital as much as possible and taking care of things at home. At that time one thing came into my mind. If I were still pregnant it would have been about the time to deliver the baby and I would not have been able to do all these things. Later, my father in law died but we were able to arrange the best that we could for his funeral. My husband and his brothers could not be at the funeral due to COVID-19 travel restrictions. Now I realized that God wanted to use me when I was needed most. 

We still do not have any kids of our own but we are blessed to be involved in helping orphans and other children who are in need. We may not always get what we want, but God’s promise is there to keep watch over us, guide us, and use us for His glorious purposes. A life that seeks God is a secure life. A life that is useful to God is a blessed life. 

Naw Eh Wah
Myanmar

REFLECT

For believers in Christ, there are no hopeless situations. In any situation, God promises us,
“You shall call on me, and you shall go and pray to me, and I will listen to you. You shall seek me, and find me, when you search for me with all your heart.” (Jeremiah 29:12-13). 
This is also an invitation from God to us to go to Him, pray to Him and communicate with Him to better understand His will. The purpose of seeking God is to find God Himself.

In seeking, are you seeking God or just his answers and what He can do for you?
Are promises hard for you to believe? Why? 
Who or what has affected your ability to trust God’s promises?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Please help them to rely and stand on Your promises. They may be going through a time when they feel confused, alone or abandoned. The truth is You have never failed us and will never fail us. Your promises are that You will never forsake us, but will provide for our needs. Please empower and embolden your children to keep the faith and continue seeking You with all their hearts. Where You are is Where we belong. In Jesus’ Name, I pray. Amen.