ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢကျဲလၢပနၢ်တပၢၢ်အပူၤဒီးဃံလၤဝဲ~God Makes Things in Ways We Do Not Understand and They Are Beautiful

အနွံ ၂၄

ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢကျဲလၢပနၢ်တပၢၢ်အပူၤဒီးဃံလၤဝဲ

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၆:၂ – ‘‘တုၤနုၤတစုပထးခိၣ်ပှဲၤဝဲဒီးတၢ်နံၤတၢ်အ့, ဒီးပပျ့ၤပှဲၤဝဲဒီးတၢ်သးဝံၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤနုၤတစုအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် စံးလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါန့ၣ် ယွၤမၤတၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ.’’

စးထီၣ်လၢယအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်တုၤလၢ ယသးအိၣ် ၂၀နံၣ် အကတီၢ်န့ၣ် ယမ့ၢ်ယဲပှၤမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်(အီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှး )ဖိတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤယကဲထီၣ်ဘၣ်ယဲပှၤမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤတဂၤဒီး မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤလိၢ်လီၤလးမးလီၤ. ယမ့တမ့ၢ် တၢ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် ယသးခုစံးဘျုးကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢ အဝဲသူယၤလၢအလၤကပီၤအဂီၢ်အဃိလီၤ. ယတဆိကမိၣ်နီတဘျီ လၢယကကဲထီၣ်ဘၣ်ပှၤမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤတဂၤဘၣ်. ယမိယပါစ့ၢ်ကီး တဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤ ခီဖျိအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဒံးဒၣ်ပှၤမိၢ် လုၢ်ပၢ်လၢ်(အီၢ်ဃဲၤအီၣ်ဘှး)အဃိလီၤ. ယတၢ်အိၣ်မူ, ယတၢ်လဲၤခီဖျိ မ့ၢ်ကီခဲဘၣ်ဆၣ်, လၢယဂီၢ်လီၤဂာ်မးဒ်ထါဖိတယုၢ်စံးဝဲ “ဆှၢယၤလၢကျဲမုာ်ကျဲခုၣ်, ဖဲထံဖိကျိယွၤသီၣ်မုာ်မုာ်” အသိးလီၤ. 

ဖဲ၂၀၁၂နံၣ် န့ၣ်, ယဖျိထီၣ်အတီၤတဆံဖဲ မဲၤရၤမိၢ်နီၣ်ဂံၢ်(၁)တီၤထီကၠိဝံၤ ယအဲၣ်ဒိးမၤလိတၢ်ဆူညါဘၣ်ဆၣ် လၢယသးပူၤ ယဆိကမိၣ်ထီၣ် တမ့ၢ်တၢ်အညီလၢယဂီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢနကထီၣ်ဆူတီၤဒိၣ်ကၠိအဂီၢ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအိၣ်အါမးအဃိလီၤ. လၢယသးပူၤဒ်ယတၢ်နၢ်ပၢၢ်တၢ်သ့အိၣ်အသိးယထုကဖၣ်ဒ်သိးကစၢ်ယွၤကအိးထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢယဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယတမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤဒံးဘၣ်. လၢကျဲလၢယနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်အပူၤ, ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်ဃံဃံလၤလၤလၢယဂီၢ်ခီဖျိယနီတဂၤ, သရၣ်မုၣ်မဲရ့ၣ်ထူ လၢအမ့ၢ်ဝဲ အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိ လၢကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ်ယၤ, ‘‘နဖျိထီၣ် အတီၤတဆံလံ. နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ် ယကဆှၢနၤလီၤ.’’ ဖဲန့ၣ်အခါ, ယသ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤစံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ်လၢယသးပူၤ ယဘၣ်ယိၣ်လၢ ယမိယပါဘၣ်ကဟ့ၣ်ယၤအခွဲးဧါ. ဖဲန့ၣ်ယစးထီၣ်ထုကဖၣ်ဒ်သိး ယမိယပါကဟ့ၣ်ယၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လီၤ. ကၠိပျၢ်ဝံၤယက့ၤဆူသဝီ ယဲၤမုၢ်ပျီ, လူၤသီကီၢ်ဆၣ်, သုးက့(၅)ကစၢၢ်ခိၣ်လီၤ. ယက့ၤဃ့ခွဲးလၢယမိယပါဒီး အဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤယၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်တဘျီဃီ, ယဆိကမိၣ်ထီၣ်, ‘‘ကစၢ်ယွၤတဂၤအံၤ စံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်အသီကဒီးတဘျီ, မၤတၢ်လီၤလးလၢယဂီၢ်မးလဲၣ်.’’ ယမ့တမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤဒံးတၢ်(ဒိးစူၢ်ဒိးဘျၢယသးဒံးဘၣ်ဆၣ်) ယသ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤမၤတၢ် လၢယဂီၢ်မးလဲၣ်. အဝဲအဲၣ်ယၤ, စံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ယစံးဘျုးဘၣ်က့ၤစ့ၢ်ကီးယမိယပါလၢဟ့ၣ်ယၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ယကမၤလိဘၣ် ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ လါမ့ၤ ၁၄သီ ၂၀၁၂န့ၣ်, ယကဲထီၣ်ဘၣ်က့ၤယဲ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤဒီး ဒိးစူၢ်ဒိးဘျၢယသးလၢထံန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဒိးစူၢ်ဒိး ဘျၢထံသီသီအခါ, ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢလီၤဂာ်လၢယမိယပါစူးကွံာ်ယၤ, ခီဖျိပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဒ်သိးလိာ်အသးလၢၤဘၣ်အဃိ, ဒီးယကဲထီၣ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ထဲတဂၤအဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢသူၣ်လၢသး, ယအိၣ်ဒီးမိၢ်ပၢ်, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်, သရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ် လၢဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤ ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤယၤအဃိလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဖဲ ၂၀၁၂နံၣ်, လါယူၤထီၣ်သီသီအဆၢကတီၢ်, ယတုၤယဲဆူ မဲၢ်ရၤမိၢ်တြီကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိ ဒ်သိးကမၤလိကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ. ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃံလၤ လၢအကတီၢ် ဒၣ်ဝဲလီၤ. ဖဲ၂၀၁၇နံၣ်, လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၆သီန့ၣ် ယဖျိထီၣ်ဘၣ်ယဲလံာ်စီဆှံကၠိ လၢ B.Th. တီၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒီး မၤဘၣ်ယဲ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. နုာ်လီၤဆူ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤတနံၣ်ဝံၤ, ယမၤလိအါထီၣ်ကဒီးတၢ်မၤလိအသီ တပတီၢ်လၢအမ့ၢ် M.Div. လၢကၠိခံဖျၢၣ်လၢ အမ့ၢ် (Kawthoolei Hope Theological Seminary (KHTS), Mae Sot, Tak, Thailand) ဒီး (Oriental Theological Seminary (OTS), Nagaland, India) ​န့ၣ်လီၤ. မၤလိတၢ်သၢန့ၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ဖျိထီၣ်ဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒီး ခဲအံၤအိၣ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါလီၤယသးလၢယမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ပီးတၢ်လီဆံးဆံးဖိတခါဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသူဒံးယၤလၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤအဃိ ယသးခုဒိၣ်မးလီၤ. လၢခံကတၢၢ်အဲၣ်ဒိးစံး ယဲ ‘လီၤလးဒိၣ်လဲၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်, လၢပှဲၤထူးတီၤလၢယဂီၢ်’ လီၤ. ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်အဒိၣ်လၢယဂီၢ်အါမး, ဒီးအဘျုးအဖှိၣ်အဒိၣ် ကတၢၢ်မ့ၢ်အဒုးမၤယၤလၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဃိလီၤ.

သရၣ်အဲၣ်ဝါထူ
ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

လၢကျဲလၢပနၢ်ပၢၢ်အဂ့ၢ်တသ့ဒီးလၢအလီၤကမၢကမၣ်အပူၤ, ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ သရၣ်အဲၣ်ဝါထူန့ၣ်လီၤ. 
ယွၤထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤလၢအကဘါထုကဖၣ်ဒီးအဝဲဒိကနၣ်ဝဲလီၤ. 
ယွၤဒုးနဲၣ်အီၤလၢအကျဲ ခီဖျိသရၣ်မုၣ်မဲရ့ၣ်ထူဒီးအဝဲပိာ်ဝဲလီၤ. 
အခဲအံၤ, သရၣ်အဲၣ်ဝါထူမၤယွၤအတၢ်လၢမဲၢ်ရၤမိၢ်ကညီဘျၢထံလံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤအမံၤကဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤ မ့ၢ်လၢအဘျုးအဖှိၣ်ကိးထီၣ်ပှၤဆူတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. 
သနာ်က့, ပလဲၤကပာ်ကွံာ် ကစၢ်ယွၤသ့ ခီဖျိလၢ ပတထံၣ်တၢ်, တနၢ်ဟူတၢ်, တနၢ်ပၢၢ်တၢ်, ဒီး တဒိကနၣ်တၢ်အဃိလီၤ. 

ထီဘိယွၤစးထီၣ်ဆဲးကျၢဆဲးကျိးလၢပှၤကညီလီၤ. မ့ၢ်နဒိကနၣ်အီၤကစီဒီဧါ. 
မ့ၢ်နလဲၤကပာ်ကွံာ်ယွၤဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်နတူၢ်လိာ်ဖိးဟုယွၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤ န့ၣ်တက့ၢ်. မ်အဝဲတသးမံထဲလၢ အသ့ၣ်ညါဘၣ်နၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်တခီ အသူၣ်ကအိၣ်သးကအိၣ် လၢကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤနတၢ်သးခုကစီၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ လၢပှၤအဂၤတဖၣ်, ဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးကသ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့ ထုကဖၣ်လၢ ပှၤလၢတသ့ၣ်ညါခရံာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဃ့လၢ နကမၤလီၤပှီၢ်ကွံာ် တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢအလုၢ်ဘၢအီၤ ဒ်သိးကထုးယံၤအီၤ လၢတၢ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့လၢ နသးမုာ်စီဆှံ ကဒုးထံၣ်နၢ်ပၢၢ်အီၤ လၢအတၢ်ဒဲးဘး ဒီး တၢ်အဘူးအလဲလၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ယွၤဧၢ, မၤစၢၤဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်ဒီး ကန့ၢ်ဘၣ် နတၢ်ဘျုး တၢ်ဖှိၣ်အတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ, ဒီး မၤလၢပှဲၤတၢ်တိာ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢနပာ်လၢ အသးသမူအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.  လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 24

GOD MAKES THINGS IN WAYS WE DO NOT UNDERSTAND AND
THEY ARE BEAUTIFUL

Psalm 126:2 – “Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with singing.  Then they said among the nations, ‘Yahweh has done great things for them.’” (WEB)

From the time I was born and until I was 20, I was a mere follower of ancestral practices (animism).  However, I am now in Christian ministry and it is a miracle. Although I am nobody, I am so glad and have been praising God for using me for His glory. I never thought I would become God’s servant. My parents also did not support me to take this path, as they also follow ancestral practices.  To me, my life, though faced with many challenges, is like the lyrics in a hymnal song, “Leads me down a pleasant pasture; beside a stream flows quietly.”

In 2012, I completed my matriculation from Mae Ra Moh No. (1) High School and wanted to continue my education, all the while being aware that it would not be easy. Pursuing higher education requires a lot of money. In my heart, I prayed that God would open the door of blessings for me.  This was strange as I was not a believer yet. But God taught me to pray even before I believed. In ways that I did not understand, God made things beautiful for me through a sister from Arizona Karen Baptist Church, Thramu Mary Htoo, from America. She said, “You have completed high school. If you want to attend a Bible school, I will sponsor you.” At that moment, I knew that God answered my prayer, but I still had a concern that my parents would not give me permission. Thus, I started to pray for permission from my parents. When the school closed, I returned to my village called Ye Mu Plaw in Lu Thaw District, a hill in the Brigade 5 area. I returned to ask for permission from my parents and they agreed. Wow! In my mind I said, “This God really does answer my prayer again and shows a miracle to me.” Although I was not yet a Christian, I knew God let miracles happen to me. He loves me and answers my prayers.  I also thank my parents who gave me permission. On May 14, 2012, I was baptized and officially became a Christian. I felt like I was abandoned by my parents, since our beliefs were now different and I was the only believer in my family. Yet, I felt deeply that I had a faith family encouraging and supporting me. Hence, early in June 2012, I arrived at Mae Ra Moh Traw Karen Baptist Bible School to study. God makes things beautiful in His time. On February 26th of 2017, I graduated from the Bible school successfully earning a Bachelor of Theology and got the opportunity to work in His ministry. After one year of service, I studied for another level and earned a Master of Divinity from a program led by two schools: Kawthoolei Hope Theological Seminary (KHTS) in Mae Sot, Tak, Thailand, and Oriental Theological Seminary (OTS) in Nagaland, India. I continued serving in His ministry. I realize that I am just a small instrument for God but He is using me in His service and I am immensely grateful. Last but not least, I want to proclaim “God’s miraculous love is abundant for me.” God made many amazing things in my life and the greatest of all is that He lets me serve in His ministry. 

Thrah Eh Wah Htoo
Thailand

REFLECT

In a mysterious way, God revealed Himself to Thrah Eh Wah Htoo. God prompted him to pray and he listened. God showed him the way to go through Thramu Mary Htoo and he followed. Today, Thrah Eh Wah Htoo is serving God in Mae Ra Moe Karen Baptist Bible School. 
Praise God for His grace in bringing us into a relationship with Him. 
However, we can miss God by not seeing, hearing, understanding, and obeying.     

God always initiates communication with us. Are you listening? 
How have you missed God? How have you embraced God?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. May they not be just content with knowing You, but also care to share about You with others, so they too may know You. I pray today for those who do not know Jesus. I ask that You can break whatever it is that has control over their heart that takes them away from knowing You. I pray that Your Holy Spirit will convict them of their sin and the eternal consequences they face outside of Christ. I pray they may come to a saving faith in Jesus and that You will fulfill the plan and purpose You have for their lives. In Jesus’ Name I pray. Amen.