တၢ်စံးပတြၢၤဒီးတၢ်စံးဘျုးယွၤအစိအကမီၤ ~ Thanking and Praising God

အနွံ ၁၇ တၢ်စံးပတြၢၤဒီးတၢ်စံးဘျုးယွၤအစိအကမီၤ  ဖံလံးပံၤ ၄:၆ – ‘‘သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ် ဒီးလၢတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်ဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢသုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်တက့ၢ်. ယမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤပတီၢ်မုၢ်တဂၤလီၤ. သနာ်က့ယွၤအဲၣ်ယၤအါမးလီၤ. ယအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤယဲ တၢ်လဲၤခီဖျိအကီအခဲတခါလၢ ယသးပ့ၤနီၣ်တသ့နီတဘျီဘၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီယဖိအပၢ်ကိးယၤလၢလီတဲစိဒီးစံးဝဲ, ‘‘ပှၤတဂၤကဟဲထံၣ်နၤလၢဟံၣ်အဃိ အိၣ်ခိး အီၤလၢဟံၣ်တက့ၢ်.’’ ယသ့ၣ်ညါတဘျီဃီလၢအဝဲကဟဲက့ၤကိး […]

Read more →