ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢတၢ်ဒုးပလီၢ်နသး ~ Pay Attention To The Directions

လါယနူၤအါရံၤ ၁၆, ၂၀၂၁ ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢတၢ်ဒုးပလီၢ်နသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၃၂, ၁မိၤၡ့ ၃၃, မးသဲ ၁၂:၂၂-၄၅, ကတိၤဒိ ၂:၁-၁၁ ‘‘ဒီးတၢ်ဒုးပလီၢ်နသးကအံးက့ၤကွၢ်က့ၤနၤ, ဒီးတၢ်သူၣ်ဆးသးဆးကပၢၤနၤ…’’ကတိၤဒိ ၂:၁၁  ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အိၣ် ၇ ဂၤ, အပိာ်ခွါ […]

Read more →

အဲၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ ~ Love Righteousness

လါယနူၤအါရံၤ ၁၅, ၂၀၂၁ အဲၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၃၁:၁-၅၅, မးသဲ ၁၂:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉:၁၃-၂၀ ‘‘ဒီးသုပၢ်န့ၢ်လီန့ၢ်ယၤ, ဒီးလဲက့ၤလံယဘူးယလဲဆံဆဲၣ်ဘျီလံ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယွၤတဟ့ၣ်အမၤအၢဘၣ်ယၤနီတမံၤဘၣ်.’’ ၁မိၤၡ့ ၃၁:၇ ပမ့ၢ်ဖး (၁မိၤၡ့ ၃၁) ဒီဆၢန့ၣ်, ပသ့ၣ်ညါဘၣ်စီၤယၤကိာ်အတၢ်လဲၤခီဖျိ, […]

Read more →

ထွဲထီၣ်နခီၣ်ဆူတၢ်ကွဲမုာ် ~ Get To Your Feet And Set Out To His Invitation

လါယနူၤအါရံၤ ၁၄, ၂၀၂၁ ထွဲထီၣ်နခီၣ်ဆူတၢ်ကွဲမုာ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၂၉, ၁မိၤၡ့ ၃၀, မးသဲ ၁၁:၁၆-၃၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉:၇-၁၂ ‘‘ဒီ;စီၤယၤကိာ်ထွဲထီၣ်အခီၣ်, ဒီးလဲၤတုၤလၢပှၤမုၢ်ထီၣ်ဖိအကီၢ်လီၤ.’’၁မိၤၡ့ ၂၉:၁ ပဖးဘၣ်ဖဲ (မးသဲ ၁၁:၂၈-၃၀), […]

Read more →

ဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်တက့ၢ် ~ Bless Others

လါယနူၤအါရံၤ ၁၃, ၂၀၂၁ ဆိၣ်ဂ့ၤတၢ်တက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၂၇, ၁မိၤၡ့ ၂ဂ:၁-၂၂,  မးသဲ ၁ဝ:၃၂-၄၂, မးသဲ ၁၁:၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉:၁-၆ ‘‘ဒီးစီၤအံၤစဲးကိးန့ၢ်စီၤယၤကိာ်ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ, ဒီးမၤလိာ်အီၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, …………….. ဒီးယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်န့ၣ် […]

Read more →

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်အီၤတန့ၢ်ဘၣ် ~ The Truth And Righteousness Cannot Be Hidden

လါယနူၤအါရံၤ ၁၂, ၂၀၂၁ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်အီၤတန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၂၅, ၁ မိၤၡ့ ၂၆, မးသဲ ၁ဝ:၁-၃၁, ကတိၤဒိ ၁:၂၀-၃၃ ‘‘ဒီးတုၤအအိၣ်တ့ၢ်ဖဲန့ၣ်ယံာ်ယံာ်ဒီး, တၢ်မၤအသးလၢပှၤဖလ့ၡသးဖိအစီၤပၤ, စီၤအဘံၤမ့လ့း ကွၢ်တၢ်လၢတၢ်ထူၣ်ဖျိပူၤ, […]

Read more →

ဘီၣ်သိၣ်ဃံလၢအလီၤမၢ် ~ The Lost Tiger Bone

လါယနူၤအါရံၤ ၁၁, ၂၀၂၁ ဘီၣ်သိၣ်ဃံလၢအလီၤမၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၂၄:၁-၆၇, မးသဲ ၉:၁၄-၃၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈:၁-၉ ‘‘ဒီးပှၤတဂၤန့ၣ်ဆုးလီၤအခိၣ်ဒီးဘါယွၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤ, ယကစၢ်စီၤအၤဘြၤဟၣ် အကစၢ်လၢ အတဒုးလဲၤသ ဒၣ်ဘၣ်အဘျုးအဖှိၣ်, ဒီးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢယကစၢ်ဘၣ်တဂၤန့ၣ် […]

Read more →

ယဟိဝၤယံၤရၤ ~ Jehovahjireh

လါယနူၤအါရံၤ ၁၀, ၂၀၂၁ ယဟိဝၤယံၤရၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၂၁, ၁ မိၤၡ့ ၂၂, ၁ မိၤၡ့ ၂၃, မးသဲ ၈:၂၃-၃၄, မးသဲ ၉:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇:၁၀-၁၇ […]

Read more →

ခိၣ်သလုးတဖၣ် ~ Crowns

လါယနူၤအါရံၤ ၉, ၂၀၂၁ ခိၣ်သလုးတဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၁၉, ၁မိၤၡ့ ၂ဝ:၁-၁၈, မးသဲ ရ:၂၄-၂၉, မးသဲ ၈:၁-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇:၁-၉ ‘‘ယွၤစံၣ်ညီၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်လီၤ. စံၣ်ညီၣ်ယၤ, ယွၤဧၢ, ဒ်ယတၢ်တီတၢ်လိၤအသိး, […]

Read more →

တၢ်ကိးနၤ ~ Your Calling

လါယနူၤအါရံၤ ၈, ၂၀၂၁ တၢ်ကိးနၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၁၇, ၁ မိၤၡ့ ၁၈,  မးသဲ ၆:၂၅-၃၄, မးသဲ ၇:၁-၂၃, ကတိၤဒိ ၁:၈-၁၉ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယစံးဘၣ်သု, မ့ၢ်သုကအီၣ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်, မ့ၢ်သုကအီဘၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်, […]

Read more →

​တၢ်ထုကဖၣ်အိၣ်ဒီးအစိကမီၤ ~ Prayer Has Power

လါယနူၤအါရံၤ ၇, ၂၀၂၁ ​တၢ်ထုကဖၣ်အိၣ်ဒီးအစိကမီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၁၄, ၁ မိၤၡ့ ၁၅, ၁ မိၤၡ့ ၁၆, မးသဲ ၅:၄၃-၄၈, မးသဲ ၆:၁-၂၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆ […]

Read more →