တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်

အ​​နွံ ၄၆ တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ် မုၢ်နံၤမုၢ်နၤလၢ ယဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ် ယသန့ၤယသးလၢနၤလီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၆:၃ ဒီးယကအိၣ်ဒီးသုထီဘိ တုၤတၢ်အစိၤကတၢၢ်တစုန့ၣ်လီၤ.  မးသဲ ၂၈:၂၀ခ (ခ့ခါကျိာ်)  လၢတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်, တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်ကဘၣ် အိၣ်လီၤ. တၢ်အုၣ်သး လၢပမ့ၢ်ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ် မ့ၢ်ပတၢ်အဲၣ်လိာ် သးန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

ဒုက္ခပြသနာ

အပတ်စဥ် ၄၅ ဒုက္ခပြသနာ ဆင်းရဲသောသူ၏အော်ဟစ်ခြင်းအသံကိုထာဝရဘုရားသည်    နားထောင်၍ခပ်သိမ်းသောဆင်းရဲထဲကကယ်လွတ်တော်မူမည်။ဆာလံ ၃၄း၆ ကျွန်တော်၏သမီးသည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ကျောင်းတက်ခွင့်ရရှိ သောအခါသူမကိုပို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင်ကုန်ကျမည့်စ ရိတ်ကိုကြည့်သောအခါဦးခေါင်းပေါက်ကွဲလုမတတ်ဖြစ်ရပါသည်။ ထိုကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်တော်လက်လှမ်းမမှီနိုင်ပါ။ နည်းလမ်းရှာ မရသောအခါဘုရားသခင်ထံဒူးထောက်၍ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ သမီး၏ကောလိပ်ဒုတိယနှစ်တွင်ရှာထားသောငွေများကုန်သွားခဲ့ပါ သည်။ သို့သော်အမေရိကန်တွင်ရှိသောညီမကသမီးကိုကူညီခဲ့ပါ သည်။ တဆင့်ပြီးတဆင့်သူမကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မမျှော်လင့် […]

Read more →

တၢ်ကီတၢ်ခဲ

အ​​နွံ ၄၅ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ပှၤဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်တဂၤအံၤကိးထီၣ်ဝဲ, ဒီးယွၤကနၣ်ဝဲ, ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤ လၢအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤခဲလၢာ်လီၤ.  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၆  ဖဲယဖိမုၣ်ဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိ ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကထီၣ်ဘၣ် ကၠိ လၢကီၢ်အမဲရကၤအခါ ယပာ်လီၤယသး လၢယကဆှၢအီၤလီၤ. ဖဲယကွၢ် တၢ်လၢာ်တၢ်စ့ၤ အတၢ်ပာ်ဖျါအခါ ယခိၣ်ကဖီထီၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လၢယမၤတတုၤထီၣ်ဘးဘၣ်. […]

Read more →

ရှက်ကြောက်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၄၄ ရှက်ကြောက်ခြင်း ထိုကျောက်ကိုအမှီပြုသောသူမည်သည်ကားရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဟုလာသတည်း။ရောမ ၁၀း၁၁ ကျွန်ပ်၏သူငယ်ချင်းသည်ကလေးမွေးပြီး၃လတွင် သူ့ခင်ပွန်းက ချန်ထားသောကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာနာကျင်ခံစားအရှက်ရခဲ့ပါ သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမရှိ၊ နိမ့်ကျသောသူဟုခံစားရပြီး နှစ် ၂ဝကျော်ကြာမှခံစားမှုများကုစားနိုင်ကာအသင်းတော်ထဲသို့ပြန် လည်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ “ကျွန်မ၏ခံစားမှုကို ပျောက်ကင်းစေ သောအရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်မှ‌ဖော်ပြထားသော ဘုရားသခင်၏ အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာနှင့်ကျွန်မကိုအပြစ်မတင်သောခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေ များ၏စစ်မှန်သောရင်းနှီးဆက်ဆံမှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်” […]

Read more →

တၢ်မဲာ်ဆှး

အနွံ ၄၄ တၢ်မဲာ်ဆှး ကယဲၢ်ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, အမဲာ်တဆှးဘၣ်ဝဲဘၣ်. ရိမ့ၤ ၁၀:၁၁ ယသကိးစံးလၢအတူၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မဲာ်ဆှးလၢအဆါနးနးကလဲာ်အါနံၣ် အါလါဖဲအဝၤပာ်တ့ၢ်အီၤလၢအဖိအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်သၢလါဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. အဝဲဃဲၤဖျါထီၣ်ဝဲ, ‘‘ယကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်ယမ့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ ဒီးယ လုၢ်ယပှ့ၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်. အနံၣ်၂၀လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤမးဟဲကိညၢ်လီၤ ဒီး ယဘၣ်ထွဲက့ၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘူၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအမၤဘျါယၤ မ့ၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်အဲၣ်လၢတသန့ၤထီၣ် အသးလၢယတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်ဒီးတၢ်ရ့လိာ်ဘျးစဲနီၢ်ကီၢ် […]

Read more →

လုံခြုံမှု

အပတ်စဥ် ၄၃ လုံခြုံမှု ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ကြောက်လန့်သောစိတ်မရှိဘဲရဲရင့်မည်။ ထာဝရဘုရားသည် ငါချီးမွမ်းရာ၊ ငါသီချင်းဆိုရာ၊ ငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသော အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ဟေရှာယ ၁၂း၂ ဇနီးတစ်ယောက်အနေဖြင့်ခင်ပွန်းသည်ကိုမှီခိုအားထားရပါသည်။ ကျွန်မတို့ဇနီး‌မောင်နှံသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအပေါ်အမှီသဟဲပြု ကြပါသည်။ သားသမီးများရှေ့ဆက်ကြီးပွားတိုးတက်ရန်မိဘနှစ်ပါး စလုံးရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၉တွင် ခင်ပွန်းသည်အသဲဆေးကို စတင်မှီဝဲခဲ့ရပါသည်။ […]

Read more →

တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ

အ​​နွံ ၄၃ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ ယွၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. ယကသန့ၤယသး, ဒီးတပျံၤ ဘၣ်တၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤမ့ၢ်ယဂံၢ်ယဘါ, ဒီးယတၢ်သးဝံၣ်, ဒီးကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ.  ယၡါယၤ ၁၂:၂  ယတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ်မါတဂၤအသိးန့ၣ် ယဝၤမ့ၢ်ပှၤလၢ ယပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါ အီၤဒီးပဒီမါဝၤခံဂၤအံၤ ပသန့ၤလိာ်ပသးယာ်ခီယာ်ခီလီၤ. လၢပဖိ […]

Read more →