တၢ်စိာ်ကဖီသုးထီထီၣ်သး

အ​​နွံ ၄၈

တၢ်စိာ်ကဖီသုးထီထီၣ်သး

တၢ်သးခုန့ၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်ပှၤအမဲာ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်သူၣ် ကိၢ်သးဂီၤန့ၣ်မၤသူၣ်ကၢ်သးလီၤတၢ်လီၤ.

ကတိၤဒိ ၁၅:၁၃

လၢပဝဲကညီဒီးပယီၤ အတၢ်စံးတၢ်ကတိၤအပူၤ, ပတနၢ်ဟူပှၤသူ တၢ်ကတိၤ ‘‘တၢ်စိာ်ကဖီသုးထီထီၣ်သး’’ အါအါဘၣ်. သးလၢအ ဘၣ်တၢ်စိာ်ကဖီသုးထီထီၣ်အီၤန့ၣ် အစိအကမီၤအိၣ်လၢနီၢ်ခိအတၢ် အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဖီခိၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤအအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ကၢ်သး လီၤန့ၣ်, အမၤဆါအနီၢ်ခိစ့ၢ်ကီးလီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, တၢ်လၢအကဲထီၣ် လၢ ပသးပူၤ ဒီး ပနီၢ်သးအတၢ်လဲၤအပူၤ မၤဘၣ်ဒိပနီၢ်ခိ ဒီး တၢ်လၢအကဲထီၣ်သး လၢပနီၢ်ခိမၤဘၣ်ဒိ ပသးဒီးနီၢ်သးစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပတၢ်ပာ်မဲာ်ပာ်နါလၢ ပှၤထံၣ်လၢအချၢန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟဲဖျါထီၣ်ခီဖျိလၢ ပတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢအကိပူၤလီၤ. ပမ့ၢ်တဲလၢကျဲတဘိန့ၣ်, ပမဲာ်သၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ပသးလီၤ. နမ့ၢ်သးခုလၢ အညါပူၤအဃိ, ကဖျါထီၣ်လၢ အချၢလီၤ. နမ့ၢ်သးအုးလၢအညါပူၤအဃိ, ကဖျါထီၣ်လၢအချၢလီၤ. ပှၤသ့ၣ်ညါနသးသ့ ခီဖျိပှၤကွၢ်လၢနမဲာ်လီၤ. ဖဲပသးပှဲၤဒီးတၢ်သးခု န့ၣ်, ပစိာ်ကဖီသုးထီထီၣ် ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်လၢပဃၢၤ အသူၣ် အသးလီၤ. တၢ်သးခုအံၤတမ့ၢ်ဟဲလၢ တၢ်ဘီၣ်တၢ်ညီတၢ်ထူးတၢ် တီၤဘၣ်. အဟဲဝဲလၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ဒီးအဘၣ်တၢ်ပၢၤဃာ်အီၤ လၢယွၤအနီၢ်ကစၢ်လီၤ. သးကသံၣ်သရၣ်နီၢ်ကီၢ် အိၣ်ဒၣ်ထဲတဂၤ လီၤ. အမ့ၢ်မတၤလဲၣ်နသ့ၣ်ညါဧါ. အမ့ၢ်ဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်, သးအကသံၣ်သရၣ်, အိၣ်ဒီးအတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ကစိာ်ကဖီသုးထီထီၣ်နၤလၢ တၢ်အဲၣ်, တၢ်သးခု, တၢ်မုာ်, တၢ်မုၢ် လၢ်, ဒီး တၢ်အဂ့ၤအဝါအါမံၤလၢ ကမၤဂ့ၤထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်နသး ဒီးကမၤမုာ်ထီၣ်ဆၢထီၣ် နမဲာ်န့ၣ်လီၤ.   

ပသးကသံၣ်သရၣ်, ကစၢ်ခရံာ်ဧၢ, ဝံသးစူၤ စိာ်ကဖီသုးထီထီၣ် ပသး ဒ်သိးပကကဲထီၣ်တၢ်ကပီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ပဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.