တၢ်မဲာ်ဆှး

အနွံ ၄၄

တၢ်မဲာ်ဆှး

ကယဲၢ်ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, အမဲာ်တဆှးဘၣ်ဝဲဘၣ်.

ရိမ့ၤ ၁၀:၁၁

ယသကိးစံးလၢအတူၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မဲာ်ဆှးလၢအဆါနးနးကလဲာ်အါနံၣ် အါလါဖဲအဝၤပာ်တ့ၢ်အီၤလၢအဖိအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်သၢလါဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. အဝဲဃဲၤဖျါထီၣ်ဝဲ, ‘‘ယကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်ယမ့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ ဒီးယ လုၢ်ယပှ့ၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်. အနံၣ်၂၀လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤမးဟဲကိညၢ်လီၤ ဒီး ယဘၣ်ထွဲက့ၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘူၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအမၤဘျါယၤ မ့ၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်အဲၣ်လၢတသန့ၤထီၣ် အသးလၢယတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်ဒီးတၢ်ရ့လိာ်ဘျးစဲနီၢ်ကီၢ် လၢဒီပုၢ် ဝဲၢ်ခရံာ်ဖိတဖၣ် လၢတစံၣ်ညီၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ.’’ မ့ၢ်မးတၢ်သးအုးလၢ တၢ်မၤမဲာ်ဆှးအတၢ်မၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ လၢကျဲလၢအဖျါလိၤလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤတဖျါလိၤလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤမဲာ် ဆှးပှၤဒ်သိးကဘှီက့ၤအသး မၤဖျါက့ၣ်ဖျါကူ ကစၢ်ယွၤအသကဲာ်ပ ဝးဒ်အမ့ၢ် ပှၤလၢအကွၢ်ဃုပှၤတၢ်ကမၣ်, အတတူၢ်လိာ်ပှၤလဲၤ ကမၣ်ကျဲတဖၣ်, ဒီး အသးစဲထဲလၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဆဲး တၢ်လၤလၢညီနုၢ် သူဝဲတၢ်မၤမဲာ်ဆှးလၢကဘှီပှၤအပူၤန့ၣ် နသ့ၣ်ညါ ဘၣ်လၢနဂ့ၤ (မ့) နအၢ ခီဖျိလၢပှၤတဲနၤဒ်လဲၣ်, ဒီး တမ့ၢ်လၢ ယွၤအကလုၢ်ကထါတဲနၤဒ်လဲၣ်ဘၣ်. တၢ်မၤမဲာ်ဆှးန့ၣ်သူၣ်လီၤအ သးလၢတၢ်မၤပျံၤတၢ်လီၤ. တၢ်မဲာ်ဆှးတြီဃာ်တၢ်ရ့လိာ်သးလၢအ မ့ၢ်အတီတအိၣ်ဒီးတၢ်ခူသူၣ်လီၤ. တၢ်မဲာ်ဆှး တြီမၤတံာ်တာ် သးစီ ဆှံ အတၢ်ဒုးနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢ ပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် ပတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် တဖၣ် ဒီး အတၢ်မၤစၢၤပှၤ လၢပကဘှီဘၣ်က့ၤပသးသမူ လၢတၢ် ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးနီၢ်နီၢ်လီၤ. တၢ်ဒဲးဘးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဘၣ်အၢ တၢ်သံၣ်သူမီၤကျာ် အိၣ်ဒီးအလွဲၢ်ဂီၤစီၣ်ကလာ်သနာ်က့ ကစၢ်ခရံာ် ဟ့ၣ်တ့ၢ်အပှ့ၤခဲလၢာ်ဒီးသ့စီကွံာ်တၢ်ဘၣ်အၢခဲလံာ်လံန့ၣ်လီၤ. ကစၢ် ခရံာ်ရ့လိာ်အသးဒီး ပှၤဃ့သွဲစီၤစးဃဲမ့ၢ်ဂ့ၤ ပိာ်မုၣ်လၢပှၤဖီၣ်န့ၢ်အီၤ လၢ တၢ်အဲၣ်ဘၢအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ လၢတၢ်အဲၣ်, တၢ်တူၢ်လိာ်, ဒီးတၢ်ဘျုး တၢ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအဆီတလဲသးသမူတဖၣ်နီၢ်နီၢ် မ့ၢ်တၢ်အဲၣ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လီၤ. တမ့ၢ် တၢ်မဲာ်ဆှး လ့ၤတက့ၤဘၣ် န့ၣ်လီၤ.  

ယွၤဧၢ, လၢနတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အပူၤ ဝံသးစူၤမၤဟးဂီၤကွံာ် တၢ်မဲာ် ဆှးအစိကမီၤဟဲခီဖျိလၢဒုၣ်ဒါ လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်တက့ၢ်.

အၤမ့ၣ်.