တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ

အ​​နွံ ၄၃

တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ

ယွၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. ယကသန့ၤယသး, ဒီးတပျံၤ ဘၣ်တၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤမ့ၢ်ယဂံၢ်ယဘါ, ဒီးယတၢ်သးဝံၣ်, ဒီးကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. 

ယၡါယၤ ၁၂:၂ 

ယတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ်မါတဂၤအသိးန့ၣ် ယဝၤမ့ၢ်ပှၤလၢ ယပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါ အီၤဒီးပဒီမါဝၤခံဂၤအံၤ ပသန့ၤလိာ်ပသးယာ်ခီယာ်ခီလီၤ. လၢပဖိ တဖၣ်အဂီၢ် ပမ့ၢ်အိၣ်ခံဂၤလၢာ်မး ပဟံၣ်ဖိဃီဖိ လဲၤတၢ်ဆူညါ ကသ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၉,  ယဝၤသးဘိဘၣ်စးထီၣ်အီသူၣ်တၢ်ဆါ အကသံၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအံၤ ကသံၣ်သရၣ်စံးလၢ ဘျါတသ့ဘၣ်. ကဘၣ်အီကသံၣ်တစိၤသးလီၤ. ဖဲ ၂၀၂၂, ယဝၤသးဘိ ဘၣ်ကွဲး ထုးထီၣ်ကွံာ် အကလ့ၣ်တဖျၢၣ် မ့ၢ်လၢ ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါအဃိလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်လၢယဂီၢ် လၢယကပာ်ဂံၢ်ပာ် ဘါလၢယဝၤဘၣ်. ယၤစ့ၢ်ကီး ခဲမဆ့ၣ်  ယတၢ်အိၣ်မူတၢ်ကမၤ အသးဒီးယၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယတလီၤတံၢ်ဘၣ်. ပပာ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အလီၢ်လၢတဂၤဒီးတဂၤပဖီခိၣ်တသ့ဘၣ်. ပတၢ်မၤလီၤမၢ်ကွံာ်န့ၢ် ပှၤသ့, ပတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လီၤမၢ်ကွံာ်န့ၢ်ပှၤသ့, ပှၤလၢပသန့ၤ ပသးလၢအီၤလီၤမၢ်ကွံာ်န့ၢ်ပှၤသ့, ပတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဂၢၢ် တၢ်ကျၢၤဘၣ်. ပတံၤသကိး ကအဲၣ်ပှၤဆံးယံာ်လဲာ် ပတသ့ၣ်ညါ ဘၣ်. တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤနီတမံၤဘၣ်. ထဲဒၣ် ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ပှၤထဲတဂၤဧိၤလၢ အဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢ အအံၤတဃၣ်ဒီး ခဲကိာ်တဃာ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.   မ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ်လၢ နသးသမူ အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ဧါ. သ့ၣ်ညါလၢ နနာ် န့ၢ်ကစၢ်ယွၤသ့ ဒီးလၢအဝဲဒၣ်အပူၤ နသးသမူကအိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢ ဝဲလီၤ. နခီဖျိမၤနၢၤနဲ ဟီၣ်ခိၣ်သ့ဝဲဖဲ နပာ်လီၤနသးလၢအစုပူၤ လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ.

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဟီၣ်ခိၣ်အံၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢလၢပှဲၤပှဲၤတအိၣ် ဝဲလၢပဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်  နအိၣ်ဒီးပှၤထီဘိ ဒီး နဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ဘံၣ် တၢ်ဘၢလၢလၢပှဲၤပှဲၤ လၢအအံၤတဃၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ခဲကိာ်တဃၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အဃိ တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကဟံးန့ၢ်တၢ်ဘံၣ် တၢ်ဘၢလၢနကဒုအဖီလာ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.