တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်

အ​​နွံ ၄၀

တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်

“မ်ပကလဲၤသကိးထဲပဝဲဒၣ်တဖၣ်ဧိၤဆူတၢ်လီၢ်တပူၤလၢပှၤတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်, လၢသုကအိၣ်ဘှံးအိၣ်သါတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်.” 

မၢ်ကူး ၆:၃၁ (ခ့ခါကျိာ်)

ယမ့ၢ်ယဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, တၢ်ဆါဟံၣ်တၢ်ကဟုကယာ်တၢ်အိၣ် ဖှိၣ်သရၣ်, ဒီး တၢ်လီၢ်လၢ ယဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီးယကဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အါ ထီၣ်မ့ၢ် တၢ်ကဟုကယာ်လီၤက့ၤသးလီၤ. လၢညါယဆိကမိၣ်လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်လီၤက့ၤသးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်လီၤက့ၤသး ဒီး တၢ်ဃုထဲနီၢ်ကစၢ်အဘျုးလီၤ. တၢ်လၢအကီခဲကတၢၢ်လၢယဂီၢ် မ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ် ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤယသးလၢတၢ်ဆၢကတီၢ် လီၤ. ယမုၢ်နံၤမုၢ်သီတဖၣ်ညီနုၢ်အိၣ်ပှဲၤဒီး မူဒါတဖၣ်လၢအဟဲလၢ ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ယတၢ်တဝၢ, ဒီး ကီၢ်ခဝ့ၡၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်မၤမ့ၢ် အါလၢတၢ်မၤယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤဘၣ်ဆၣ်, တဘျီဘၣ်တဘျီ ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်မၤတ့ၢ်ဝဲ တၢ်အဒိအတဲာ် အဂ့ၤကတၢၢ်လၢပဂီၢ်လီၤ. ဖဲ လံာ်မၢ်ကူး အဆၢဒိၣ် ၆ အပူၤန့ၣ် ကစၢ်ခရံာ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လီၤဘှံးလီၤတီၤလၢ တၢ်မၤအါမံၤအဃိဒီး လိၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဆၢ တဲာ်ဝဲလၢအကဟးယံၤ ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒီးမူဒါတဖၣ် လၢတၢ်အိၣ်ဘှံး အိၣ်သါအဂီၢ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပမ့ၢ်တအိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ ဘၣ်အဃိ, တၢ်မၤလၢကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးမၢပမၤအီၤန့ၣ် ပမၤအီၤဂ့ၤဂ့ၤ တသ့ဘၣ်လီၤ. တၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ် ဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲ ကဟုကယာ်လီၤက့ၤသးလၢ နီၢ်ခိ, သး, ဒီး နီၢ်သးအတၢ်အိၣ် ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲကျဲလၢတၢ်မၤလၤကပီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ပဘၣ်တၢ်ကိးပှၤ ဒီး  ဘၣ်တၢ်အဲၣ်ပှၤလၢယွၤန့ၣ်လီၤ.  

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤလၢပကဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပကအိၣ်ဘှ့ၣ် အိၣ်ဘှီၣ်, အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ, ဒီ မၤဆူၣ်ထီၣ်က့ၤပသး လၢပကမၤ နတၢ် ဖဲတၢ်လီၢ်တပူၤလၢ်လၢ်လၢနအဲၣ်ဒိးမၢပမၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.