တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သး

အ​​နွံ ၃၉ တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သး ဒီးကစၢ်အခ့အပှၤန့ၣ်, တဘၣ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် အဘၣ်မ့ၢ်ပှၤဝံသးစူၤလၢပှၤခဲလၢာ်, ပှၤသိၣ်လိတၢ်သ့, ပှၤကီၤအသးလီၤ. ၂တံၤမသ့း ၂:၂၄ တဘျီဖဲယမၤတၢ်လၢကဘီတဘ့ၣ်အခါယထံၣ်ဘၣ် ပှၤကၠၢမနံၣ်ဖိ (German) ကဘီခိၣ်ဒီးကဘီခိၣ်စၢၤခံဂၤဂ့ၢ်လိာ်ဘီလိာ်သးဘၣ်ဃး တၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲအီၣ်မ့ၤအခါလီၤ. ကတိၤလိာ်သး ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်, ယူၢ်လိာ်အစုဆူတဂၤဒီးတဂၤအအိၣ်, ဒီးဒိစီၢ်နီၤခိၣ်လၢစုဒီးဃါလိာ် […]

Read more →