တၢ်လိၣ်ဘၣ်

အ​​နွံ ၃၂

တၢ်လိၣ်ဘၣ်

သုတန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုတဃ့ဘၣ်တၢ်ဘၣ်.
ယၤကိာ် ၄:၂ခ

ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ယွၤလၢသုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. 
ဖံလံးပံၤ ၄:၆ခ

မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤတနံၤ, ယလဲၤဆူယအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိအဒၢး ဒီးယစု ပူၤအိၣ်ပှဲၤဒီး လံာ်သ့ၣ်တဖၣ်, ခီၣ်ဖၠူၣ်ထၢၣ်, စဲးဒုးနဲၣ်တၢ်ဂီၤ, လီခီ, ထံခွး, တၢ်အီၣ်ကစဲးကစီးတဖၣ်လီၤ. ယတၢ်မၤလိဖိတဖၣ်အိၣ်လၢ ဖဲန့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် တဟဲစိာ်စၢၤယၤယတၢ်ဝံဃၢတဖၣ်ဘၣ်. ယပာ်ဖျါ ယတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တဖၣ်ဆူယကညီတံၤသကိးတဖၣ်အအိၣ်ဒ်အံၤ, ‘‘တၢ်ဖိသၣ်လၢဟဲဒိၣ်ထီၣ်လၢအမဲရကၤတဖၣ်န့ၣ်အသးတဖးတဆး ဘၣ်.’’ အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်အသးလၢယၤလီၤ. လၢခံအနွံတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပှၤ တဟဲမၤစၢၤယၤဘၣ်. ဖဲန့ၣ် ယကဒူးကဒ့ၣ်ကဒီး ဒီးယတဲဘၣ် ယတံၤသကိးလၢတမ့ၢ်ပှၤကညီလီၤ. အဝဲစံးဆၢယၤဖုၣ်ဖုၣ်ဖိ, ‘‘လၢ ခံတဘျီ, နသံကွၢ်အဝဲသ့ၣ်လၢကစိာ်စၢၤနၤတၢ်မီၤ.’’ လၢခံတ​နွံမုၢ် အိၣ်ဘှံးနံၤ, ယပာ်ဖျါထီၣ်ယတၢ်လိၣ်ဆူဖိသးစၢ်တဖၣ်လၢကမၤစၢၤ ယၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်ဟဲမၤစၢၤယၤလီၤ. ယစံးဘျုးစံးဖှိၣ် အဝဲ သ့ၣ်ဒီးယဃ့အဝဲသ့ၣ်လၢကမၤစၢၤယၤ လၢနွံလၢအကဟဲတဖၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဘၣ်စိာ်တၢ်ဃၢဆူယတၢ်မၤလိအဒၢး တအိၣ်လၢၤဘၣ်. အါစုအါဘျီ, ဖဲပတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်တဘၣ်တၢ် မၤလၢပှဲၤအီၤအခါန့ၣ်, လၢပကပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢ ကျဲလၢအဘၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ပအဲၣ်ဒိးမၢပှၤဖးပတၢ်လိၣ်တဖၣ်လၢပတ ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤ ဒီး ပသးအုးသးဒိၣ် ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်လီၤ. လံာ်စီ ဆှံအဆၢတဖၣ်လၢထးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤလၢပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ယွၤလၢပတၢ်လိၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢပတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်သကိးသကိး အပူၤစ့ၢ်ကီး, ပကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါလိာ်သး လၢပတၢ်လိၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ဖျါဒုးသ့ၣ်ညါ ပတၢ်လိၣ်မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ် လၢကမၤဆူၣ်ထီၣ် ပတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်န့ၣ်လီၤ. 

ကစၢ်ဧၢ, သိၣ်လိပှၤလၢပကသ့ၣ်ညါပတၢ်လိၣ်နီၢ်ကီၢ်တဖၣ်ဒီး ပကပာ်ဖျါထီၣ်အီၤဆူနအိၣ်ဒီးပှၤအဂၤလၢတၢ်ပာ်ကဲန့ၣ်တက့ၢ်.  လၢခရံာ်မံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.