တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်သးစၢၢ်ဆၢ လၢတၢ်အိၣ်သးခဲကနံၣ်အံၤအဖီခိၣ် (Mindfulness) 

အ​​နွံ ၃၀

တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်သးစၢၢ်ဆၢ လၢတၢ်အိၣ်သးခဲကနံၣ်အံၤအဖီခိၣ် (Mindfulness

ကစၢ်ယွၤဧၢ, လၢနတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤန့ၣ် ပဆိကမိၣ်ထီၣ်နတၢ်အဲၣ်အဂၢၢ်အကျၢၤန့ၣ်လီၤ. 

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၈:၉ (ခ့ခါကျိာ်)

ယဟဲဒိၣ်ထီၣ် လၢကညီခရံာ်ဖိအဒူၣ်ဖိအထၢဖိဒီးတညီလၢ ယဂီၢ်လၢ ယကမၤယဲ meditation မဲၢ်ဒံထ့ၡဲန် (တၢ်မၤလိထံသးဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ယိာ်ယိာ်လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်) မ့ၢ်လၢ ပှၤထံၣ် လၢ meditation မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂၤတဖၣ်မၤအဃိ လီၤ. ခရံာ်ဖိအါဂၤမၤဝဲ တၢ်ဆိကမိၣ်ထံလံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ် ဘၣ် ဆၣ်  လၢ mindfulness meditation မဲၢ်ဒံထ့ၡဲန် (တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ် သးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်သးစၢၢ်ဆၢလၢတၢ်အိၣ်သးခဲကနံၣ်အံၤ) န့ၣ် တညီနုၢ်တလီၤတံၢ်ဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယကဲထီၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်တၢ် အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီးယဟဲညီနုၢ်ထီၣ်လၢ mindfulness meditation လီၤ. ယမၤလိဘၣ်လၢ mindfulness မ့ၢ်တၢ်ဟံးန့ၢ်စူးကါယွၤအ တၢ်အၢၣ်လီၤ လၢသးသမူအါအါကလဲာ်အဂီၢ် ဒီး တၢ်အိၣ်မူလၢပှဲၤ ခီဖျိ တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအိၣ်ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်သးစၢၢ်ဆၢလၢတၢ်အခဲ ကနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်တူၢ်လိာ် ကတီၢ်ဖိတကတီၢ်ဘၣ် တကတီၢ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢယွၤအအိၣ်လီၤ. ခရံာ်ဖိ meditation မ့ၢ်တၢ်ဆဲးကျၢဆဲးကျိးလၢယွၤခီဖျိတၢ်သးစၢၢ်ဆၢ လၢယွၤအကလုၢ် ကထါဒီးယွၤအတၢ်အိၣ်ဒီးပှၤလီၤ. Mindfulness meditation မ့ၢ်တၢ်မၤလိကၠီးလိပသး လၢပတၢ်ဆိကမိၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ကအိၣ် စၢၢ်ဆၢဒီးတၢ်ခဲကနံၣ်အံၤ ဒီးခီဖျိလၢ တၢ်သးဒံဝ့ၤဒံဝီၤတဖၣ်စှၤလီၤ ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်ထံပဲာ်ထံနီၤဖး အဂံၢ်ဆူၣ်ထီၣ်အဃိ တၢ်ဆၢတဲာ် အဂ့ၤတဖၣ်ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢခဲကနံၣ်အံၤအဂီၢ်လီၤ. ခံခါလိာ် ကဲထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢကသုးဘူးအသးဆူယွၤ, ကကလၢၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဒီးအီၤ, ဆိကမိၣ်ထံယွၤအတၢ်အဲၣ် လၢတလီၤတူာ်နီတခီၣ်, ဒီးန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ် တၢ်အဲၣ်, တၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ, ဒီး တၢ်သးခုလၢကိးနံၤဒဲးတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. 

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤလၢပကဆိကမိၣ်ထံနတၢ်အဲၣ်ဒီးကလၢၢ်ဘၣ်နတၢ် အိၣ်ဒီးပှၤကိးနံၤဒဲးန့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.