နှိမ့်ချခြင်း

အပတ်စဥ် – ၂၁

နှိမ့်ချခြင်း

နေမန်သည်သွား၍ ဘုရားသခင်၏လူစီရင်သည်အတိုင်း၊ ယော်ဒန် မြစ်၌ ကိုယ်ကိုခုနစ်ကြိမ်နှစ်သဖြင့်၊ သူ၏အသားသည်သူငယ်၏ အသားကဲ့သို့ ပြောင်း၍ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်၏။
၄ရာ ၅:၁၄

နှိမ့်ချသောခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်၏ကောင်းသောအရည်အ ချင်းများထဲတွင်နောက်လိုက်တို့၏စကားကိုနားထောင်သောနှိမ့်ချ ခြင်းမျိုးရှိရန်အရေးကြီးပါသည်။ အစေခံမိန်းကလေးသည်နေမန် ကို ပရောဖက်ထံသို့သွားရောက်ရန်ပြောပါသည်။ နေမန်သည်ဘု ရင်အာရန်၏ ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်သော်လည်း အစေခံမိန်းကလေးပြော

သောအကြံကို နားထောင်သောနှိမ့်ချခြင်းကို ပြုကျင့်ခဲ့ပါသည်။ ပရောဖက်ဧလိရှဲကနေမန်ကိုဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ကိုယ်ကို(၇)ကြိမ်နှစ်ရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ နေမန်၏နူနာသည်လုံးဝပျောက်ကင်းခဲ့ပါသည်။ ကျမ်းစာ ပြောသည်မှာ“သူ၏အသားသည်သူငယ်၏အသားကဲ့သို့ ပြောင်း၍သန့်ရှင်းသို့ရောက်၏။” နှိမ့်ချခြင်းသည်လွယ်ကူသောအ ရာမဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်သည်ဩဇာ ရှိသောအထက်တန်းစားနေရာတွင်ရှိနေပြီးအနိမ့်ကျဆုံးအဆင့်တွင်ရှိသော တစ်စုံတစ်ယောက်၏စကားကိုနားထောင်ရန်အလွန်ခက် ခဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချသောအခါ လောက သို့ဆင်းလာပြီး အပြစ်ကြွေးဆပ်ပေးသော ယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ တူပါသည်။ ခရစ်တော်က “အကြင်သူသည်မိမိကိုနှိမ့်ချအံ့။ ထိုသူ သည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လတ္တံ့။” မဿဲ၂၃း၁၂တွင် မိန့်ဆို ထားပါသည်။ နောင်တစ်ချိန်တွင်သင်သည် သင်၏ဦးဆောင်မှု နောက်သို့လိုက်သောသူများ၏စကားကိုနားမထောင်မိပါကနှိမ့်ချ ခြင်းရှိရန်မိမိကိုယ်ကိုသတိပေးပါ။

အိုဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်မှရွေးနုတ်တော်မူသောယေရှု   ခရစ်တော်၏နှိမ့်ချခြင်းကိုကောင်းသောဥပမာဖော်ပြပေးသော ကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နေ့စဥ်အသက်တာတွင်ခရစ်တော် ကဲ့သို့ပို၍တူစေရန် ကူညီမစပါ။ ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။