တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သး

အ​​နွံ ၂၃

တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သး

ပဝဲဒၣ်အါဂၤအံၤ, ပမ့ၢ်ပနီၢ်တဂၤဃီလၢခရံာ်အပူၤ, ဒီးပမ့ၢ်ပဂီၤသကိးပဂီၤဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. 

ရိမ့ၤ ၁၂:၅

တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သးလၢဒူၣ်ဖိထၢဖိဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ကညီခရံာ်ဖိလုၢ်လၢ်ဃံလၤဒိၣ်မးလီၤ. တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သးအံၤဖျါလၢပတၢ် ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အပူၤဒီး တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ လၢယွၤဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤလီၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ ဒူၣ်ဖိထၢဖိလၢဟ့ၣ်လီၤ အသးလၢယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ, ဒီး တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သး လၢပှၤစူၢ်နာ်ယွၤအဂၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်နီၢ်မးလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အအါန့ၢ်ဒံးတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢယလဲၤတုၤ တနွံ ခံဘျီ, သၢဘျီ, သးဝံၣ်တၢ်ဖဲန့ၣ်, ဒီး ကနၣ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်စၢ ဃာ်လိာ်သးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတမ့ၢ်ထဲလၢမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤဘၣ်. ပမ့ၢ်တၢ်တ မံၤဃီ လၢနီၢ်ခိဒီးသး ကိးမုၢ်နံၤဃၣ်ဃၣ်လီၤ. လၢပတၢ်စၢဃာ်လိာ် သးအပူၤန့ၣ် ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်, အတၢ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ, ဒီး အတၢ် သးစဲကဟုကယာ်အိၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်ဒိတၢ်တဲာ်အဂ့ၤတခါမ့ၢ် ပနီၢ်ခိ လီၤ. ပနီၢ်ခိအိၣ်ဒီးအက့အခီအါခါဘၣ်ဆၣ်, အက့အခီတခါလၢ်လၢ် အိၣ်မူဒၣ်ထဲအတၢ်တၢ်တသ့ဘၣ်. မ့ၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ထွဲအိၣ်လၢ နီၢ်ခိ အပူၤအဃိ, နီၢ်ခိအက့အခီတဖၣ်မၤသ့ တၢ်လၢအဘၣ်မၤဝဲဒၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, လၢခရံာ်အပူၤ, ပဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သးလၢပှၤစူၢ်နာ်ခရံာ် အဂၤတဖၣ်, ဒီး ပတၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သးအံၤ မ့ၢ်ဝဲလၢ တၢ်လီၤ ထူလီၤယိာ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ယွၤဧၢ, မ်ပကနၢ်ပၢၢ်လၢပမ့ၢ်နီၢ်တဂၤဃီလၢခရံာ်အပူၤ လၢပကဘၣ် ထွဲဘျးစဲလိာ်သးလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ မ့ၢ်ဒ်သိး ပကဟဲစိာ်ဘီမုၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဆူ ဟီၣ်ခိၣ် အလိၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.