တၢ်ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်မၤမဲာ်ဆှးတၢ်

အ​​နွံ ၂၂

တၢ်ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်မၤမဲာ်ဆှးတၢ်

ဒ်သွဲၣ်လးလၢမ့ၣ်ကဖးအဂီၢ်အသိး, ဒ်သ့ၣ်မုၣ်လၢမ့ၣ်အူအဂီၢ် အသိးန့ၣ်, ပှၤလၢအဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ဒၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်ထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်အဂီၢ်လီၤ. 

ကတိၤဒိ ၂၆:၂၁

တၢ်ကတိၤအိၣ်ဒီးအစိအကမီၤလီၤ. လၢတၢ်ကတိၤအဃိတၢ်မုာ်တၢ် ခုၣ်အိၣ်အသိး တၢ်ကတိၤတဘီအဃိတၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖး, တၢ်လီၤမၢ် အိၣ်လၢဟံၣ်ဃီပူၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ သ့ဝဲလီၤ. ပခိၣ်ပဃၢၤပူၤစ့ၢ်ကီး မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤတၢ်သ့ခီဖျိတၢ်ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်မၤမဲာ်ဆှးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လီၤ. ပမၤတၢ်ဒ်ပမၤဝဲသ့အဂ့ၤကတၢၢ်သနာ်က့ ပှၤလၢအဃုပတၢ် ကမၣ် ပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်, ကထံၣ်ဝဲတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အ လီၢ်အကလုာ်ကလုာ်လီၤ. ၂၀၂၂နံၣ် ဖဲခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အနၤန့ၣ် ပှၤတ ဂၤလၢပတသ့ၣ်ညါတဂၤ သူဝဲစိၣ်ၡဲၣ်မံၤဒယၣ် (social media) ဒီး ဒုၣ်ဒွဲၣ်တဲဟးဂီၤဝဲပဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒ်ပဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ် တဖၣ်ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးတီခိၣ်ရိၣ်မဲလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤအသိး ကဲထီၣ်တၢ် သးတမုာ်ဒီးတၢ်မဲာ်ဆှးဖးဒိၣ်လီၤ. ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအသိး ပသး ဒိၣ်ဒီးပအဲၣ်ဒိးတဲဆၢ ဒ်အဝဲတဲပှၤလီၤ. ပမ့ၢ်တဲဆၢအီၤ ဒီးကကဲထီၣ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သး ဒီးတကဲထီၣ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး လၢပှၤ ဂၤအဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်အံၤကမ့ၢ်ဒၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤတၢ် ဒီးပအးလီၤလၢ ကစၢ်ယွၤအစုပူၤလီၤ. ဖဲခရံာ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးနးကလဲာ်လၢထူၣ်စုညါ အလိၤအခါ, ရိမ့ၤသုးဖိတဖၣ်, ပှၤလၢအလဲၤတၢ်လၢတၢ်ကပိာ် ကပၤတဖၣ်, ဒီး တၢ်ဘျၣ်ဒၣ်လဲာ် ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်မၤမဲာ်ဆှးခရံာ်လီၤ. သနာ်က့ ခရံာ်မၤအတၢ်မၤတုၤတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလီၤ. မ့ၢ်နကျဲးစၢးမၤ ယွၤအတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်သနာ်က့, နတူၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်မၤ မဲာ်ဆှးနၤဧါ. မ်နကဟံးန့ၢ်ဂံၢ်ဘါလၢခရံာ်လၢအမၤနၢၤတၢ်အၢ ဒီး ကွၢ်ဆူအအိၣ်လိၤလိၤ ဒီးမၤထွဲအတၢ်ဒိတၢ်တဲာ်တက့ၢ်. 

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤ လၢပကဟးဆှဲးတၢ်ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်စံးအၢမၤမဲာ် ဆှးတၢ်တဖၣ် လၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပဟံၣ်ဃီပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်တက့ၢ်. 

ယဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.