ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ် ~ God is Our Refuge and Strength in Troubling Times

အနွံ ၅၂ ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ် စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁ – “ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါလီၤ. လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအပူၤန့ၣ်ပှၤထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢတၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်လီၤ.” ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ယဲလၢဟံၣ်ဃီအမုာ်လၢသဝီတဖျၢၣ်အပူၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်လၢ အလၢအပှဲၤလၢယဂီၢ်, ဒီးယပၢ်စ့ၢ်ကီးမ့ၢ်ဝဲ ထံဂုၢ်သီသဝီသးပှၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးဒီးတၢ်တီခိၣ်ရိၤမဲအဃိ ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးအီၤလၢသဝီအါဖျၢၣ်လီၤ. အဝဲစ့ၢ်ကီးမ့ၢ်ပှၤတဂၤကူၣ်သ့ဝဲဒၣ်လၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအလၢအပှဲၤ ဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. တၢ်မုာ်ဘၣ်ယၤဒိၣ်မးလၢယအိၣ်ဘၣ်ဒီးယမိယပါ, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒ်သိးသိးအဃိလီၤ. […]

Read more →