ယွၤမၤသဘျ့ယၤဒီးဒုးထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ယၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်စၢဃာ် ~ God Freed Me and Delivered Me from Satan’s Snare

အနွံ ၄၉ ယွၤမၤသဘျ့ယၤဒီးဒုးထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ယၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်စၢဃာ် ယိၤဟၣ် ၈:၃၁-၃၂ – ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဘၣ်ပှၤယူဒၤဖိလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်, သုမ့ၢ်အိၣ်မ့ၢ်ဆိးလၢ ယကလုၢ်ကထါအပူၤဒီး သုမ့ၢ်ယပျဲၢ်ယဘီၣ်အနီၢ်အသံးလီၤ. ဒီးသုကသ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် ကမၤထူၣ်ဖျဲးသုလီၤ.’’ အဆိယစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢအပာ်မူယၤ, ထုးထီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ဒဲးဘးအပူၤလီၤ. ယမ့မ့ၢ်တ့ၢ်ဖိလၢအလူၤအသးဒီး မၤဖဲတၢ်ဘၣ်ယသးဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒီး အဘျုးအဖှိၣ်လၢအဘၣ်ယၤသ့ၣ်တဖၣ်တလီၤတူာ်နီတဘျီဘၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤလၢအဘျၢထံဝံၤဖဲလၢယသးစၢ်အခါလံၤလံၤတချုးယဟဲဒံးဆူကီၢ်အမဲရကၤဒံးဘၣ်လီၤ. […]

Read more →