သန့ၤနသးလၢယွၤ, တဘၣ်သန့ၤနသးလၢနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ ~ Lean On God; Do Not Lean On Your Own Understanding

အနွံ ၄၈ သန့ၤနသးလၢယွၤ, တဘၣ်သန့ၤနသးလၢနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ ကတိၤဒိ ၃:၅-၆ – ‘‘သန့ၤနသးလၢယွၤလၢနသးဒီဖျၢၣ်ညါတက့ၢ်. ဒီးသုတသန့ၤနသးလၢနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ. သ့ၣ်ညါယွၤလၢနကျဲခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲဒၣ် ကမၤလိၤနကျဲလီၤ.’’ ယမ့ၢ်ဖိတဂၤလၢအဟဲဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ ပၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီးမိၢ်လၢအဲၣ်ယွၤ ဖဲဒူသဝီလၢအမ့ၢ်ပှၤကညီသဝီန့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးဖိသဒါတဂၤ ဒီးမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ် တၢ်ကဟုကယာ်လၢဟံၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယသးအိၣ် ၅နံၣ်န့ၣ် […]

Read more →

ယွၤလဲလိာ်ကွံာ်ယတၢ်နံၤကမှံအလီအပျီၢ် ဆူတၢ်နံၤကမှံအနီၢ်ကီၢ်ဒီးဃံလၤ ~ God Turned My Fake Smiles into Real and Beautiful Smiles

အနွံ ၄၇ ယွၤလဲလိာ်ကွံာ်ယတၢ်နံၤကမှံအလီအပျီၢ် ဆူတၢ်နံၤကမှံအနီၢ်ကီၢ်ဒီးဃံလၤ မးသဲ ၁၁:၂၈-၃၀ – ‘‘ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသး, ဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံး သုလီၤ. ဟံးထီၣ်ယနီၣ်ယိးဘိလၢသုလိၤ, ဒီးမၤလိတၢ်လၢယၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသးစူၤ, ဒီးယသးဆီၣ်လီၤယသးလီၤ. ဒီးသုကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢသုအဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယနီၣ်ယိးဘိမ့ၢ်အညီ, […]

Read more →

နၢ်ဟူဘၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတဖၣ် ~ Hearing God’s Instruction

အနွံ ၄၆ နၢ်ဟူဘၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတဖၣ် ဧ့ၤဘြံ ၄:၁၂ – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအကလုၢ်မ့ၢ်တၢ်မူ, ဒီးမၤတၢ်သ့, ဒီးအကနၣ်အ့ၣ်တၢ်ဂ့ၤန့ၢ်နးတဘ့ၣ်လၢအကနၣ်ခံခီ လိာ်, ဒီးဆဲးဖျိတုၤအနီၤဖးပတၢ်မူဒီးပသး, ဒီးတၢ်အဆၢဒီးတၢ်အကံၢ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်လၢအသ့ၣ်ညါပသးအတၢ်ဆိကမိၣ်, ဒီးအတၢ်ကူၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.’’ ယဟ့ၣ်လီၤယသးဒ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိသရၣ်မုၣ်တဂၤအသိးလၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤဖဲ (Myanmar Christian Church in […]

Read more →

သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ယွၤလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ ~ Getting to Know God Better Amidst Suffering

အနွံ ၄၅ သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ယွၤလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ ဖံလံးပံၤ ၃:၈ – ‘‘အခိၣ်တလိာ် ယပာ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်မၤဟါမၢ်ယတၢ်လၢတၢ်ဂ့ၤဒၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ ယကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဃိလီၤ.’’                               ယန့ၢ်ဘၣ် ခိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါ ဖဲ လါယူၤလံ ၂၀, ၂၀၂၁ အဃိ ယဆၢတဲာ်လၢယကအိၣ်လီၤဖးယသး […]

Read more →