ယွၤအသးအိၣ်နၤ ~ God Cares for You

အနွံ ၅၁

ယွၤအသးအိၣ်နၤ

၁ပ့းတရူး ၅:၆-၇ – ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ဆီၣ်လီၤသုသးလၢယွၤအစုကညီၢ်အဖီလာ်, ဒ်သိးတုၤအဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဒီး, ကပာ်ထီၣ်ထီသုန့ၣ်တက့ၢ်. ကယဲၢ်သုတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ်, ပာ်ထီၣ်လၢအဝဲဒၣ်အလိၤခဲလၢာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အသးအိၣ်သုလီၤ.’’

ဖဲယမၤလိတၢ်လၢမဲၣ်ရၤမိၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယနၢ်ဟူဘၣ်ဃး Oriental Theological Seminary (OTS)လၢအအိၣ်လၢ Nagaland, India န့ၣ်လီၤ. ယသရၣ်သိၣ်လိတၢ်တနီၤစ့ၢ်ကီးဖျိထီၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိး မၤလိတၢ်ဖဲန့ၣ် ဘၣ်ဆၣ်လၢယတၢ်ထံၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် တညီဝဲလ့ၤတက့ၤဘၣ်. ယတၢ်အုၣ်ကီၤသးတအိၣ်နီတမံၤ, ယလံာ်လဲၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤတအိၣ် စ့ၢ်ကီးလၢ ယကလဲၤမၤလိတၢ်ဖဲန့ၣ်ဘၣ်. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်ယလီၤဂာ်ဒ်ပှၤတဂၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်မံမီၢ်အမုာ်ဖဲ မုၢ်နၤအဆၢကတီၢ် ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယပၢၢ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ်တမ့ၢ်တၢ်အနီၢ်ကီၢ်ဘၣ်. လီၤဂာ်မးဒ်တၢ်ဒူၣ်ကပၤဖးဒိၣ်တခါလၢ ယဘၢၣ်ဖျိအီၤတန့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကျဲတအိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ ယကဘၣ်ထီၣ်အီၤ, ကဘၣ်ဃုကျဲလၢအဂၤတဘိလၢကခီဂာ်ဆူတၢ်ဒူၣ်ကပၤ အချၢဘၣ်. ယတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်ဝဲနီတစဲးဘၣ်.

ဖဲယဖျိထီၣ် Bachelor of Theology (B.Th) ဝံၤအလီၢ်ခံ ယတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢကမၤလိတၢ်ဆူညါဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်ဝံၤ အလီၢ်ခံန့ၣ် ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤယဂီၢ်ကျဲလၢ ယကမၤလိဘၣ်ကဒီးတၢ် ဖဲကီၢ်သူလ့ၤတၢ်မုၢ်လၢ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ (Kawthoolei Hope Theological Seminary – KHTS) န့ၣ်လီၤ. ဖဲယစးထီၣ်ယတၢ်လဲၤကျဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယသ့ၣ်နီၣ် ယမိဆှၢယၤဆူသိလ့ၣ်သန့လီၤ. ယစိာ်ဃုာ်ဒီးထၢၣ်ဆံးဆံးဖိ လီၢ်လံၤဖီဃးတဖျၢၣ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်ကူတၢ်ကၤတနီၤ, အတၢ်အဲၣ် အမဲာ်ထံဒီးအတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတအိၣ်နီတဂၤ လၢကမၤစၢၤယၤဘၣ်ဃးဒီးကျိၣ်စ့ဘၣ်ဆၣ် ယအိၣ်ဒီး တၢ်နာ်လၢ ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢပှဲၤ လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ဖဲ KHTS န့ၣ် အါတက့ၢ်ယသရၣ်သိၣ်လိတၢ် တဖၣ် ဖျိထီၣ်ဝဲဖဲ OTS ဒီးဖဲအံၤ ယတူၢ်ဘၣ်လၢယဟဲဘူးထီၣ်ဒီး OTS လံန့ၣ်လီၤ. ယမၤလိတၢ်တနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံယနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ကစီၣ်အမုာ်လၢအစံးဝဲ, တၢ်မၤလိလၢခံတနံၣ်သုကဘၣ်လဲၤမၤလိတၢ်လၢ OTS န့ၣ်လီၤ. 

ဖဲယဟးထီၣ်ဆူယဟံၣ်ဒ်သိးယကလဲၤဆူထံဂုၤကီၢ်ဂၤန့ၣ် ယဒ့မုၣ်ဒ့ခွါအဆံးခံဂၤ ဟဲဆှၢယၤဆူချံသန့န့ၣ်လီၤ. ဖဲယကွၢ်အဝဲသ့ၣ် အခါ ယပၢၤယမဲာ်ထံတန့ၢ်ဘၣ်. ယနၢ်ဟူတၢ်ကလုၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသးပူၤစံးဝဲ, ‘‘ကၠီမၤအဂ့ၤကတၢၢ်, ပကထံၣ်လိာ်ပသးတဘျီဖဲ နဟဲက့ၤအဆၢကတီၢ်လီၤ.’’ ယလဲၤဆူထံဂုၤကီၢ်ဂၤစိာ်ဃုာ်ထဲစ့ယိၤ ၁၅၀၀ဘးဘၣ်ဆၣ်ယတဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤဘၣ်. ခီဖျိကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအတီဒီးယၤဒီး ယနာ်လၢအဝဲကအိၣ်ဒံးဒီးယၤဆူညါလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးဒီး ဖဲယအိၣ်တပူၤလၢ်လၢ်လီၤ. ပစး ထီၣ်တၢ်လဲၤကျဲဒီး ယသ့ၣ်နီၣ်ယသကိးမုၣ်တဂၤစံးဝဲဖဲပအိၣ်လၢ သိလ့ၣ်ပူၤအခါ, ‘‘တၢ်ဝဲအံၤတမ့ၢ်တၢ်မံမီၢ်မးလဲၣ်.’’ ဖဲယမၤလိ တၢ်ဖဲ OTS အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သးခုးစံးဘျုးကစၢ်ယွၤဒိၣ်ဒိၣ်အါအါခီဖျိ အဝဲမၤလီၤပှီၢ်ကွံာ် တၢ်ဒူၣ်ကပၤဖးဒိၣ် လၢ ယမဲာ်ညါလံအဃိန့ၣ်လီၤ. လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ၃:၅-၆စံးဝဲ “သန့ၤနသးလၢယွၤလၢနသးဒီဖျၢၣ်ညါတက့ၢ်. ဒီးသုတသန့ၤ နသးလၢ နတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ, သ့ၣ်ညါယွၤလၢနကျဲခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲဒၣ်ကမၤလိနကျဲလီၤ.”

ဖဲနတူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ် ဆီၣ်လီၤနသးဒီးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤနဟံၣ်ဖိဃီဖိ, သရၣ်သမါတဖၣ်ထီဘိအိၣ်လၢနလီၢ်ခံဒ်သိးကမၤစၢၤနၤလၢ နကတုၤဆူဖီတၢၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲနထံၣ်လၢတၢ်အိၣ်သးခံးဝဲ ဒီး တၢ်ကဲ ထီၣ်သးတသ့လၢၤဝဲနီတခါအဆၢကတီၢ်န့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်က့ၤကစၢ်ယွၤအိၣ်ဝဲထီဘိလၢနဂီၢ် ဒီးပာ်ထီၣ်နတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီလၢအလိၤ ဒ်သိးကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ကျဲသီသံၣ်ဘှဲတဘိလၢနဂီၢ် ဖဲနထံၣ်လၢကျဲတအိၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်နီတဘိလၢၤဘၣ်အဆၢကတီၢ်လီၤ. အဝဲကဒုး ကဲထီၣ်နၤတၢ်ဒ်နကဘၣ်ကဲထီၣ် အသိး ခီဖျိအဝဲအိၣ်တ့ၢ်လံဒီး တၢ်တိာ်လၢနဂီၢ်ဖဲနအိၣ်လၢနမိၢ်ဒၢလီၢ်ဒံးဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအသးအိၣ်နၤလီၤ.

သရၣ်သးကျၢၤ
ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်တၢ်အိၣ်သးလၢနသးသမူအပူၤအခဲအံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကစၢၢ်ထီတလၢ ဒီး ပီၣ်လဲၣ်ယိာ်တလၢ လၢနဂီၢ် တုၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သးဟးဂူာ်ဟးဂီၤ နီဟးထီၣ်ကွံာ် နတၢ်မုၢ်လၢ် နတၢ်မံမီၢ်တဖၣ်ဧါ. ဖဲနကွၢ်လၢနမဲာ်ညါန့ၣ်, နထံၣ်ဒၣ်ထဲတၢ်ဒူၣ်ကပၤ ထီဒိၣ်မးလၢနကလဲၤဖျိအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ နကလဲၤတရံးအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤဧါ. မ့ၢ်နတၢ်ဝံတၢ်ယိးဃၢတလၢဧါ. 
လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်, နဃၣ်နသးဆူမနုၤအအိၣ်လဲၣ်. နသန့ၤထီၣ်နသးလၢတၢ်မနုၤအလိၤအဒိၣ်ကတၢၢ်လဲၣ်. 
ပျဲသရၣ်သးကျၢၤအတၢ်အုၣ်သး, ဃုာ်ဒီး စီၤမိၤၡ့, စီၤယိၤသး, စီၤဒၤနယ့လး, စီၤလါစရူး, ဒီး ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် အတၢ်အုၣ်သး, ဒုးသ့ၣ်နီၣ်နၤလၢပဘါယွၤတဂၤလၢအမၤတၢ်ခဲလၢာ်သ့ဝဲလီၤ. 

နခီၣ်ခါလၢခံတခါကမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. သးစီဆှံထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤနၤဒ်လဲၣ်. ယွၤနဲၣ်နကျဲဆူဖဲလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ် တက့ၢ်. ယဃ့ထုကဖၣ် လၢအဝဲကစံးထီၣ်ပ တြၢၤနၤလၢမုၢ်တနံၤအံၤ, လၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်လၢ နမ့ၢ်ပှၤလၢအတ့လီၤအီၤ, ဒီး နသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အီၤလီၤ. မ်အဝဲ ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်တိာ်လီၤလီၤဆီဆီ လၢအဂီၢ်န့ၣ် တက့ၢ်. သိၣ်လိအီၤလၢကဆီၣ်လီၤအသးလၢနမဲာ်ညါ ဒ်သိးနကပာ်ထီၣ်ထီဘၣ်အီၤ ဖဲအဆၢကတီၢ်တုၤလီၤဝဲအခါန့ၣ်တက့ၢ်. မၤစၢၤအီၤဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဝဲ လၢကဘၣ်ပာ်ထီၣ် အတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီလၢနလိၤဒ်လဲၣ် ဒီးတမ့ၢ်ထဲအစိာ်ဝဲအတၢ်ဝံတၢ်ယိးတဖၣ် ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်တဂ့ၤ. မ်အကပိာ်နခံ တီတီလိၤလိၤ ဒီး မၤဝဲဒ်သးစီဆှံနဲၣ်အီၤ န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 51

GOD CARES FOR YOU

1 Peter 5:6-7 – “Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your worries on him, because he cares for you.” (WEB)

When I was studying in Mae Ra Moe Karen Baptist Bible School, I heard about Oriental Theological Seminary (OTS) in Nagaland, India. Some of our faculty members graduated from there. I wanted to study there, but it seemed impossible to have that chance. It felt like a dream I had at night that continued to be a dream when I woke up.  There was a wall so big and tall that it seemed impenetrable; there was no other way to get to the other side of the wall. There was no hope for me.

After graduating with a Bachelor of Theology (B.Th) I also had no hope of further studies. After a year, God paved a way for me to study at Kawthoolei Hope Theological Seminary (KHTS). Leaving home for study, I remember my mother sending me off at the bus station. I had with me a small, worn, and ragged bag with some clothes, tears of love, and prayers. There was no one to help me financially. But, I had faith and hope in the Lord. He makes things happen in His own time. At KHTS, most faculty members were graduates of OTS so I felt closer to OTS. After a year of studying, I had good news that we would study at OTS next year. 

When I left home to go to a foreign country, my younger brother and sister sent me off at the jetty. When I looked at them, I couldn’t contain my tears. I heard them say in their hearts, “Brother, do your best. We will meet again when you return.” I had  only 1500 Thai baht, but I was not too worried because God has been faithful to me and I trust He will be with me every step of the way. Once we started on our trip, a lady friend commented, “This is not a dream, is it?” 

While studying at OTS, I was joyful and grateful because God already demolished the wall right in front of me. Proverbs 3:5-6 says, “Trust in Yahweh with all your heart, and don’t lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight.”

When you feel that hope is gone and there is no help, humble yourself and remember your family and teachers who have always been there for you to support you to achieve your goals. When the time is dark and nothing seems impossible, remember God is always there for you and cast your worries on Him so that He can create a brand new way when there seems to be no way. He will help you become someone He planned and purposed for you to become since before you were conceived. Because He cares for you. 

Thrah Tha Kler
Thailand

REFLECT

Are your life circumstances presenting mountains so tall and oceans so deep that despair rushes in to quickly drive out your hopes and dreams? When you look in front of you, do you see only the wall too high to get through or around? Are your burdens too heavy? 
Where do you turn for hope and help? What do you rely on the most? 
Let Thrah Tha Kler’s testimony, along with those of Moses, Joseph, Daniel, Lazarus, and the disciples, be a reminder to you that we worship the God of possibility.          

What is your next step? How is God moving you? Where is God leading you?

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. I pray that they will praise You today, remembering that You are their Maker, and that You care for them. May they realize that You have a unique plan and purpose for each one of them. Teach them to humble themselves before You so You may exalt them in due time. Help them to know how to cast their worries on You instead of carrying the burdens by themselves. May they faithfully follow You and move according to the instructions of the Holy Spirit. In Jesus’ Name, I pray. Amen.