ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ် ~ God is Our Refuge and Strength in Troubling Times

အနွံ ၅၂

ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁ – “ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါလီၤ. လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအပူၤန့ၣ်ပှၤထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢတၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်လီၤ.”

ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ယဲလၢဟံၣ်ဃီအမုာ်လၢသဝီတဖျၢၣ်အပူၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်လၢ အလၢအပှဲၤလၢယဂီၢ်, ဒီးယပၢ်စ့ၢ်ကီးမ့ၢ်ဝဲ ထံဂုၢ်သီသဝီသးပှၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးဒီးတၢ်တီခိၣ်ရိၤမဲအဃိ ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးအီၤလၢသဝီအါဖျၢၣ်လီၤ. အဝဲစ့ၢ်ကီးမ့ၢ်ပှၤတဂၤကူၣ်သ့ဝဲဒၣ်လၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအလၢအပှဲၤ ဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. တၢ်မုာ်ဘၣ်ယၤဒိၣ်မးလၢယအိၣ်ဘၣ်ဒီးယမိယပါ, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒ်သိးသိးအဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ ပနၢ်ဟူဘၣ်ယပါဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလၢပယီၤသုးဖဲအလဲၤတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါယမ့ၢ်ဒံး ပှၤဆံးဆံးတဂၤဒီးယတသ့ၣ်ညါတၢ်မနုၤမၤအသးနီတမံၤဘၣ်. လၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်လီၤမၢ်ဖးဒိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယ သ့ၣ်ညါတမံၤလၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲဖးဒိၣ်ခီဖျိယပါတအိၣ်လၢပသိးပကျါန့ၣ်လီၤ. ယမိဘၣ်ကွၢ်ထွဲဝဲပဒီပုၢ် ဝဲၢ်ဃုဂၤလၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဃိကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢအဂီၢ်လီၤ. ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်တနီၤ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူတၢ်လီၢ်အဂၤလၢတၢ်ဖံး လိမၤဒိးအဂီၢ်ဒီးတၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယၤဒီးယဒ့မုၣ်တခီ ပအိၣ်တ့ၢ်က့ၤဒီးယမိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤ ယမိဘၣ်ဆၢထၢၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးတၢ်လၢပဂီၢ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်လဲၤခီဖျိဆၢကတီၢ်တကတီၢ်လၢ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်လဲၤခီဖျိန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်ဒီးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ယမိဘၣ်ဆှၢယၤဆူဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤပူၤ ဆူယိၤကီၢ်ဆၢလၢကလဲၤဖံးလိ မၤလိတၢ်န့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤလၢယဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအလီၢ်လၢယဘၣ်လဲၤခီဖျိ အိၣ်ယံၤဒီးပှၤလၢယအဲၣ်, ယဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. ယထီၣ်ဝဲဒၣ်လွံၢ်တီၤဖဲဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်နၤအဆၢကတီၢ် ယစးထီၣ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒ်သိး ယကသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ် ယတၢ်အိၣ်မူတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံတဆၢလၢအဟဲနုာ်လၢယခိၣ်နူာ်အပူၤမ့ၢ်ဝဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁ ဒီးလံာ်စီဆှံ အဆၢ ဖိဝဲအံၤ ယနၢ်ဟူဘၣ်အီၤလၢသရၣ်သးဒူ ဒုးနဲၣ်ဝဲပူတၢ်ဒိတၢ်တဲာ်အခါလီၤ. အပူတဲဘၣ်ယၤလၢ ဖဲပဘၣ်လဲၤခီဖျိဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ ထံၣ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဆၢကတီၢ် ယွၤမ့ၢ်ဝဲပတၢ်အိၣ်သဒၢအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါ, ပှၤဟ့ၣ်ပှၤသးဂံၢ်ဘါထီဘိဖဲပကိးထီၣ်အီၤအခါ န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်ယစးထီၣ်သံကွၢ်ကစၢ်ယွၤ ဘၣ်မနုၤနဟံးထီၣ်ကွံာ်ယပါလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤလၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်လဲၤခီဖျိ တၢ်အံၤလဲၣ်. ယတနၢ်ပၢၢ်ယွၤအတၢ်ကိးဒီးအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢ ယတၢ်အိၣ်မူအပူၤဘၣ်. ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဘၣ်တူၢ် လိာ်အတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤအံၤ မ့ၢ်ပကဲထီၣ်ပှၤကညီ ပတနၢ်ပၢၢ်ယွၤအတၢ်မၤလၢတၢ်အိၣ်မူအပူၤဘၣ်အဃိလီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအတီဒီးပှၤထီဘိ, အတၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤဝဲဒၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ယမိဆှၢလံာ်ပရၢဆူ ယအိၣ်ဒီးတဲဘၣ်ပှၤလၢ, ‘‘အခဲအံၤယဟဲအိၣ်လၢကီၢ်ဆၢဒီး ယအဲၣ်ဒိးလၢသုဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ် ကဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်အသးဒီးယၤလီၤ.’’ လၢယဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုဒိၣ်မးတခါလၢ ယကထံၣ်ဘၣ်ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ယကမၤလိဘၣ်တၢ်လၢ သူမွဲခံကၠိအဃိ ယတူၢ်ဘၣ်လၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဖးဒိၣ်လၢ ကမၤလိဘၣ်တၢ်ဖဲန့ၣ်တဘျီဃီလီၤ. ယသူၣ်ပိၢ်သးဝးဒိၣ်မး လၢယကထံၣ်ဘၣ်တံၤသကိးအသီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အခဲအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်ခဲလၢာ် ခီဖျိ ယမၤလိဘၣ်တၢ် လၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်မုၢ်လၢ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါလံာ်စီဆှံကၠိ ဒီးပမၤလိဘၣ်တၢ်အပတီၢ်လၢအထီန့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်ဘၣ်ယွၤဟ့ၣ်ယၤတၢ်လဲၤ ခီဖျိလၢအလီၤဆီ ဒီးဒုးထံၣ်ယၤလၢအီၤလၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်လဲၤခီဖျိကီခဲအပူၤ ယထံၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်သုး တၢ်ကျဲၤ, တၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်ဒီး အစိကမီၤလီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူအံၤကအိၣ်ပှဲၤဝဲဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. တဘျီဘျီကကီဝဲဒၣ် လၢပဘၣ်တူၢ်လိာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ထဲတၢ်ဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးဒီး ပကအိၣ်မူထဲဖှံဖှံညီညီထဲလၢပဘျုးအဂီၢ်လီၤ. ခီဖျိမုၢ်နံၤ ကီခဲလၢပဘၣ်သဂၢၢ်အီၤတဖၣ်ဒီး ပကထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးယွၤအတၢ်ပညိၣ်တိာ်ပာ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလၢအဝဲအဲၣ်ဒိးဒုးနဲၣ်ပှၤ လၢတၢ်အိၣ်မူ အတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဒီး ယွၤကသူဝဲတၢ်တမံၤဂ့ၤ တမံၤဂ့ၤလၢအဒုးနဲၣ်ပှၤ လၢအတၢ်အိၣ် သဒၢအလီၢ်ဒီး အတၢ်ကဟုကယာ်လီၤ. 

သရၣ်ကဲဒိၣ်ထူ
ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

သရၣ်ကဲဒိၣ်ထူဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဝဲလၢ အထံၣ်ဘၣ်ယွၤဒီးယွၤအတၢ်တိာ်လၢအဂီၢ် လၢတၢ်လီၤမၢ်ဖးဒိၣ် ဒီး တၢ်အိၣ်သးလီၤပျံၤလီၤဖုး အပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီတခီၣ်, တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ယွၤန့ၣ်ကီဒိၣ်မး ဖဲနသ့ၣ်ညါလၢယွၤအဲၣ်နၤအခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်ကဲဒိၣ်ထူအနီၢ် ကစၢ်တူၢ်ဘၣ်တ့ၢ်တၢ်အံၤဒီးကိးပသူထီၣ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

နအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အတၢ်ဒိၣ်ဘၢနၤအပူၤဧါ. နအဲၣ်ဒိးသံကွၢ်ယွၤတၢ်သံကွၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. 
နလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

ကတိၤတၢ်ဆှဲဆှဲပျီပျီလၢယွၤ မ့တမ့ၢ် လဲၤဆူအအိၣ်လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်တက့ၢ်. ယွၤနၢ်ပၢၢ် တၢ်ကတိၤလၢနကတိၤတထီၣ်ဖျဲး, နသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢနပာ်ဖျါထီၣ်တညီ, ဒီး တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢနတူၢ်တကဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. စံးဘျုးဘၣ်နၤလၢနတၢ်အဲၣ်ဒီးနတၢ်တိာ် လၢနဖိအံၤအသးသမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤဒိကနၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်လၢအသးအပူၤ ဖဲအလဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤကဲနဲ – တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဖဲအဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အခါ, တၢ်မၤမုာ်အသးဖဲအတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤမၢ်ဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မး, တၢ်အိၣ်ဘှံး အလီၢ် ဖဲအဝဲလဲၤဆူညါတကဲလၢၤ, ဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဖဲအအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ထီဒါလိာ်သးအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဝံသးစူၤ မၤစၢၤအီၤလၢကတူၢ်လိာ်ဝဲတၢ်ဘၣ်နသးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်, နမ့ၢ်ယွၤလၢအဒိၣ်တလၢ, အယိာ်တလၢ, ဒီး အလၤကပီၤ ထီတလၢ, ဒီး နသ့ၣ်ညါတၢ်လၢနဖိအံၤလိၣ်ဘၣ်ဝဲ အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးနၤလၢ နအၢၣ်လီၤအီလီၤလၢ နကမ့ၢ် ပတၢ်ပူၤဖျဲး အလီၢ်, ပဂံၢ်ပဘါ, ဒီး ပတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 52

GOD IS OUR REFUGE AND STRENGTH IN TROUBLING TIMES

Psalm 46:1 – “God is our refuge and strength, a very present help in trouble.” (WEB)

Growing up in a loving home, I felt that things were pleasant and perfect for me. My father was the elder of Htee Gu Thaw village. Because he was a good leader who served others, he was well-known in many villages. He was also wise in earning money for our family. I had no worries. I felt safe and loved as I was together with my parents and siblings. But, one day, the unexpected news came. My father was killed by the Burmese soldiers. I was very young and did not quite grasp what happened. It was a great and tragic loss for my family. We started to have troubles in absence of my father. My mother had to raise us alone. My other siblings were sent away to study or to work to provide for us. My sister and I stayed home. My mother had to work hard to stand for all of us. It was a very difficult time. 

Because of poverty and war, my mother sent me to a refugee camp on the Thai-Burma border to go to school. This made it harder as I was separated from my family that I love so much. I started attending fourth grade. At night, I prayed to God to help me forget about my struggles. I then remembered a scripture, Psalm 46:1. I had heard it from Thrah Tha Doo’s skit that used this Bible verse. The skit taught us that God is our refuge when we face hardship and God is the One Who will encourage us when we call upon Him. I started questioning God, “Why did you take my dad away?” “Why does my family have to go through all of this?” I did not understand God’s calling or plan for my life. It was hard to accept where I was at, because I was just a human being struggling with understanding how God was working in my life. 

Regardless, God has always been faithful to us and His timing is always perfect. Later, my mother wrote to me, “I am now living on the border as well and I want you and your siblings to come and live with me.” I was overjoyed because I would get to be with my family again. Moreover, I got to study at Thoo Mweh Kee school and it was a great blessing. I was excited to meet new friends. 

More and greater blessings followed me and I am now studying at the Kawthoolei Hope Theological Seminary. I am learning higher education. God let me go through different experiences and allowed me to meet Him in those experiences. I found God’s plan, provision, and power. Our journey can be like a minefield and it is hard to accept where we are and what we face. But amidst these troubling times, we can also find God’s purpose for our lives. In God’s refuge and care, He will show us how He wants to use us. 

Thrah Keh Doh Htoo
Thailand

REFLECT

Thrah Keh Doh Htoo shared he found God and His purpose for him in the midst of tragic losses and frightening circumstances. At times, finding God can be very difficult even when You know He loves you. Thrah Keh Doh Htoo also experienced this and cried out to God with questions. 

Are you in the midst of overwhelming trials? What questions do you want to cry out to God? What present help do you need? 

Talk honestly to God or come silently to Him. God understands the words you can’t speak, the feelings you can’t express, and the suffering you can’t bear. 

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Thank you for your love and plan for our lives. Please listen to the hearts of your children going through trials. Please be their strength when they feel weak, their comfort when they feel grief, their resting place when they can’t carry on, and their peace when they are in strife.  Please help them to accept that however you address their problems is ultimately for their good.  You are too big, too deep, and too glorious, and You know what they need the best. Thank you for Your promises to be our refuge, strength, and help. In Jesus’ Name I pray. Amen.