အိၣ်ဃိကလာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ် ~ Be Still and Know That I Am God

အနွံ ၁၂

အိၣ်ဃိကလာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ်

 စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁၀ – ‘‘အိၣ်ဃိကလာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ်. ယကအိၣ်ထီၣ်ထီလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, ယကအိၣ်ထီၣ်ထီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ.’’                              

လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ စီၤကိးရးလၢအဟဲလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်လၢ စီၤလ့ၤဝံလီၤ. စီၤလ့ၤဝံန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲစီၤယၤကိာ်ဒီး နီၢ်လ့အၤအဖိခွါ န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢစီၤယၤကိာ်အံၤမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢယအဲၣ်ဘၣ်အီၤဒိၣ်မး န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီး တၢ်သးစွံ ကတုၤလၢအတၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ယွၤလၢအသးပူၤလီၤ. တၢ်လၢအအဲၣ်ဒိးမၤဝဲတမံၤန့ၣ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်လ့ပစီ, တၢ်တြီမၤတံာ်တာ်, တၢ်ကွၢ်တလီၤတဖၣ် မ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢာ်မဲာ်ဝဲသနာ်က့ အိၣ်ဒီးတၢ်သးစွံကတုၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ် အလၢအပှဲၤ လၢယွၤ ဒ်အပၢ်စီၤအံၤစဲးအသိး, ဒီးအသးတကဒံကဒါဝဲလၢအတၢ်နာ်တၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤဘၣ်. ဒ်သိးကန့ၢ်ဘၣ်အမါ နီၢ်ရၤဃ့လးန့ၣ် ဘၣ်မၤတၢ်လၢအမံၤပှၢ်အဂီၢ် ၁၄နံၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်တၢ်မၤတံာ်တာ်အီၤလၢအမံၤပှၢ်နာ်သက့ အိၣ်ခိးစူၤသးလၢတၢ်သးစွံ, တၢ်နာ် နီၢ်နီၢ်အပူၤအဃိ, ဒိးန့ၢ်အမါလၢ အအဲၣ်ဘၣ်ဝဲတဂၤလီၤ. 

လါအီကူး ၁၄-၁၅, ၂၀၂၁နံၣ်, မ့ၢ်ပဝဲမဲၣ်နံၣ်စိထၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤ မၤထူရၤအမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလၤကပီၤတဘျီအံၤ (Karen Community of Minnesota) အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤဒီးယနုာ်လီၤမၤစၢၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ခံသီအတီၢ်ပူၤပဆါတၢ်လီၤဘှံး ဒိၣ်မးလီၤ. ယခီၣ်န့ၣ်ဆါဒိၣ်မးယဟူးဝးတန့ၢ်လၢၤဘၣ်. တုၤလၢခံကတၢၢ်တနံၤဟါခီ, ဘူးလၢ ပကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤန့ၣ် ဖါတံၢ်တဂၤဟဲပှ့ၤအီထံတကိလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ဘှံးယသးဒိၣ်မးအဃိ ယတဲအီၤ, “တံဧၢ, ဟံးန့ၢ်စၢ်ခီ, ပတဟံးန့ၢ်နၤအပှ့ၤလၢၤ ဘၣ်, ကွၢ်ဖဲနသးလိၣ်န့ၣ်ဟံးန့ၢ်ခီ.” တံတဂၤအံၤဟံးန့ၢ်ထံတကိဒီးဟးထီၣ်ကွံာ်လီၤ. တုၤလၢဟါတၢ်ခံးဖဲယကတဲာ်ကတီၤယသး ဒီးကျဲၤက့ၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ ယကဘၣ်က့ၤစိာ်န့ၣ်, တံတဂၤအံၤ ဟဲပၢၢ်ထီၣ်က့ၤဒီးသံကွၢ်ယၤ ‘‘နကမၤဒ်လဲၣ်.’’ ယတဲအီၤလၢ ယကထၢဖှိၣ်က့ၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဒီး ယကက့ၤစိာ်ဆူဟံၣ်လီၤ. တံတဂၤအံၤ မၤစၢၤယၤ, စိာ်စၢၤယတၢ်ဖိတၢ်လံၤ, စီၢ်နီၤခိၣ်, လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, တၢ်ခိၣ်ဒုး, တၢ်ပီးတၢ်လီခဲလၢာ် ဒီးဒၢနုာ်ဝဲဆူယသိလ့ၣ်ပူၤခဲလၢာ်လီၤ. ယတဘၣ်စိာ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်. ထဲယဒုးနဲၣ် အီၤလၢ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢယကက့ၤစိာ်တဖၣ်လီၤ. ယမၤတကဲလၢၤဘၣ်. ယခီၣ်, ယမိၢ်ပှၢ်, ယစုဆါဒီဂၤညါလီၤ. မ့တမ့ၢ်လၢ တံတဂၤအံၤမၤစၢၤယၤန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ကီခဲလၢာ်လၢယဂီၢ်ဒိၣ်မးလၢ ယကဘၣ် ကျဲၤက့ၤယတၢ်ဖိတၢ်လံၤအံၤထဲတဂၤန့ၣ်လီၤ.

ယတၢ်အုၣ်သးအဂၤတမံၤ-ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ်, ၂၀၂၁န့ၣ် ယဖိမုၣ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိကလဲၤဟးလၢ ဟၣ်ဝၣ်အံၣ် (Hawaii) ဒီး ကွဲမုာ်ယၤ လၢယကလဲၤပိာ်အခံလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပှ့ၤန့ၢ်ယၤကဘီယူၤလဲလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်လဲၤန့ၣ် ကျိၣ်စ့ကလၢာ်ဝဲ လၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, တၢ်ကစဲးကစီးလီၤ. ယစ့တအိၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ယတပာ်ဖျါလၢယဖိမုၣ်အမဲာ်ညါဘၣ်. ယဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒ်သိးယွၤကမၤစၢၤယၤ လီၤ. ကိးနွံဒဲး အိၣ်ဘှံးနံၤဟါယအိၣ်ဒီး (home cell service) အဃိ ယၤဒီးတံၤသကိးဒူၣ်ဖိထၢဖိတနီၤ ပဟးဘါသကိးယွၤတနွံ တဟံၣ်ဒ်အံၤကိးနွံဒဲးလီၤ. လၢအတ​​​နွံန့ၣ်ယလဲၤဘါယွၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဟံၣ်တဖျၢၣ်လီၤ. ဖဲယဘါယွၤဝံၤ, ယကက့ၤအဆၢကတီၢ် ဟံၣ်ကစၢ်ဟ့ၣ်ယၤလံာ်ဒၢတဖျၢၣ်လီၤ. ညီနုၢ်ပမ့ၢ်ဟးဘါယွၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဟံၣ်န့ၣ်တဘျီဘျီပှၤဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ပှၤ (၂၀-၅၀$)      န့ၣ်လီၤ. ယဟဲက့ၤတုၤဟံၣ်ယအိးထီၣ် ယလံာ်ဒၢယထံၣ်စ့ (၅၀၀$) လီၤ. ယတၢ်အိၣ်မူတစိၤအံၤ ပှၤတဟ့ၣ်ဘူယၤထဲအံၤ နီတဘျီဘၣ်. ယသးခုဒိၣ်မးယကလဲၤဟးကသူၣ်အဂီၢ်ယစ့အိၣ်လံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်နီၤလီၤဆူတံၤသကိးတဖၣ် အအိၣ်န့ၣ်, ဒ်လံာ်စီဆှံစံးဝဲအသိး “အိၣ်ဟိကလာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢ ယမ့ၢ်ယွၤတက့ၢ်.” ယွၤပကစၢ်တဂၤအံၤ တ့လီၤပဝဲကိးဂၤ အိၣ်ဒီး အတၢ်တိာ်, အတၢ်မုၢ်လၢ် လၢပကမၤလၢပှဲၤအတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီသ့ၣ်ညါဝဲ ပတၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်လၢပလိၣ် တဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤသ့ၣ်ညါယတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဃိ ဆှၢဃီၤယၤ, မၤစၢၤယၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ဖိအဆံးကတၢၢ် ကဲထီၣ် တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ထဲဃ့အီၤ, နာ်အီၤတက့ၢ်. အဝဲကမၤပှဲၤက့ၤတၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ.

သရၣ်မုၣ်ဖီဝါတိ
မ့ၣ်ပၢၣ်လ်ဝိးဒ်, မဲၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်အိၣ်ဟိကလာ်မ့ၢ်တၢ်လၢနမၤအီၤကီ မ့တမ့ၢ် ညီဧါ. လၢတၢ်အိၣ်ခိးယွၤအပူၤန့ၣ် တၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်တၤနၤလဲၣ်. ပကြၢးအိၣ်ခိးယွၤလၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. ပကသ့ၣ်ညါယွၤလၢတၢ်အိၣ်ခိးအပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်.  

တဘျီဘျီပတၢ်လိၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူသနာ်က့ ပတန့ၢ်ဘၣ်တဘျီဃီဒီးပဘၣ်ခိးတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲ ပတၢ်လိၣ် မ့ၢ်ဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်, မ့ၢ်ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢတၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီဧါ, မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်ကြၢးလၢပဘၣ်အိၣ်ခိး လၢတၢ်စံးဆၢအဂီၢ်န့ၣ်ဧါလီၤ. ယွၤအိၣ်ဒီးအတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တဲအီၤဝံၤဒီးအိၣ်ခိးဒီးနာ်လၢနကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢ န့ၣ်တက့ၢ်. ဝံယံးရမံယၤ ၁:၅- “လၢယတချုးတ့လီၤဒံးဘၣ်နၤလၢ ပှၤဟၢဖၢပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး ယသ့ၣ်ညါနၤ, ဒီး နတချုးဟဲထီၣ်ဒံး ဘၣ်လၢပှၤဒၢလီၢ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီး, ယပာ်နၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်, ဒီးပာ်နၤလၢဝံတဂၤလၢ ပှၤကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ”. 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၈ စံးဝဲ “လ့ၣ်ကွၢ်ဒီးထံၣ်လၢယွၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. ပှၤလၢအသန့ၤအသးလၢအီၤန့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ.” 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ပၢ်ဧၢ, မၤစၢၤဘၣ်နဖိလၢအဖးဘၣ်လံာ်အံၤဒ်သိးဒီးကန့ၢ်ဘၣ်နီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ တက့ၢ်. ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤလၢအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ် ဒီး ဟ့ၣ်အီၤလၢ တၢ်စူၢ်နၤနာ်နၤ ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၤကျၤတက့ၢ်. သးသမူအတၢ်လဲၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤအခါ ကလဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲ တၢ်အိၣ်အသးလၢအကီအခဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်အံၤဟဲတုၤအိၣ်အီၤအခါ မၤစၢၤအီၤဒ်သိး ကအိၣ်ဟိကလာ်, အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤ လၢတၢ်နာ်နၤ ဒီး ကသ့ၣ်နီၣ် ထီၣ်ဝဲလၢ နမ့ၢ်သ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်, နထံၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်, ဒီး နကမၤပှဲၤနဲ အတၢ်လိၣ်တဖၣ် ဖဲနတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤဝဲအခါန့ၣ်တက့ၢ်. ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤ ဒီးဒိကနၣ်နဲ အတၢ်ထုကဖၣ်ဖဲအကိးထီၣ်နၤ အခါတက့ၢ်. သူအီၤလၢ နဘီနမုၢ် ကဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 12

BE STILL AND KNOW THAT I AM GOD

Psalm 46:10 – “Be still, and know that I am God.  I will be exalted among the nations.  I will be exalted in the earth.” (WEB)

The above passage was written by Korah, the descendant of Levi.  Levi was one of the sons of Jacob and Leah.  Jacob is the one I admire so much.  He was persistent in hope and had deep faith in God.  One of the things I admire most about him is that even in the midst of hardship, temptation, disruption and disparagement, he had the perseverance and complete faith in God as his father Isaac did, and he did not waver in his faith.  To marry Rachel, Jacob had to work for his father-in-law for 14 years. Although he was tricked by his father-in-law, he waited with patience and sincere hope until he finally had the woman he loved as his wife.

Our community from Minnesota honored Martyr’s Day on August 14-15. 2021.  For this event, the Karen Community of Minnesota had a fund drive sale in which I also volunteered and we were so tired from selling things in those two days.  My legs hurt so much that I could no longer move.   On the last day, when we were about to close our shop, a man came to buy a bottle of water.  As I was so tired already, I told him, “Just take it for free, uncle.  Take as many as you want.”  That man took a bottle of water and left.  When it became late and I started to pack things up to go home, the man appeared again and asked me, “How are you going to handle it?”  I told him I was going to collect the things and take them home. The man helped me by carrying tables, canopy and all the materials from the shop and putting them into my car.  I did not have to carry anything except pointing at the things that I was taking home. I was out of energy myself as my legs, body and arms were in pain.  Without the help of this man, it would have been a big trouble to handle all of this on my own.

I have another testimony – in April of 2021 – when my daughter and her family were planning for a vacation in Hawaii and invited me to join them. They bought an air ticket for me. I knew that when I go, I would have to spend some money on food and miscellaneous items. I had no money but I did not let my daughter know that. I prayed that God would help me. Every week on Sunday, I participated in home cell service where I was joined by my friends and their families as we visited different houses for different weeks. One of those weeks, we visited a house and after the visit, the host gave me a donation in an envelope. People usually would donate $20-$50.   When I got home and opened the envelope, I saw $500. I had never received this amount of donation in my entire life. I was so thrilled to know that I finally had the money I could spend for the vacation. The message that I want to share with my beloved friends is that as the Bible says, “Be still and know that I am God.” Our Lord God who created us has His Intention and Hope in us that we would live to fulfill His Purpose. At the same time, He knows all of our challenges and needs. God knows what I need, thus He guides and provides for me. The smallest contribution I made ended up being a precious return to me. Only ask and trust Him. He will provide us with what we need. 

Thramu Paw Wah Toe
Maplewood, Minnesota

REFLECT

Is it hard or easy to be still?  What are the barriers for you in order to be still in God?  
In what ways can we wait on God?  How will we come to know God while waiting?

Sometimes our needs are urgent but we will not get it immediately and will have to wait for the time. God knows what kinds of needs we have. He knows whether we should get the answer and help immediately or whether we should wait for the answer. God works in His Time.  
Once you have asked, you only wait and trust that you will get the answer.  Jeremiah 1:5 – “Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you.  I have appointed you a prophet to the nations.” Psalm 34:8 says “Oh taste and see that Yahweh is good.  Blessed is the man who takes refuge in him.”

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Bless them in their needs and strengthen them in their faith in you. While living in this world, there will be times when they face life’s challenges. I pray that You will help them to be still and strong in their faith in You. Help them to remember You are omnipotent, you see their sufferings and will fulfill their needs in Your time. Bless them and listen to their prayers, O Lord.  Use them for the glory of Your Kingdom.  In Jesus’ Name I pray. Amen.