ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃံလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ ~ God Makes Everything Beautiful in Its Time

အနွံ ၁၃

ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃံလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ

ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၁၁ – ‘‘ယွၤမၤကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးအဃံအလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲဒီးပာ်တၢ်အထူအယိာ် လၢအသးကံၢ်ပူၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်လၢယွၤမၤဝဲလၢအခီၣ်ထံးပၢၢ်လၢအကတၢၢ်န့ၣ်ပှၤကညီအနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်.’’                             

ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ် ယမၤတၢ်လၢကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံးခရံာ်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤပှဲၤထီၣ် ၃နံၣ် ဝံၤယဟးထီၣ် တၢ်မၤဒီးယဆိကမိၣ်လၢယကဟဲအိၣ်ဘၣ်က့ၤဒီးယဝၤလၢကီၢ်အမဲရကၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤယလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီး ကီၢ်အမဲရ ကၤမီၢ်သီဝဲၤဒၢးပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် (embassy consular) ဖဲဝ့ၢ်တကူၢ်န့ၣ်ယတဒိးန့ၢ်တၢ်ပျဲ (ဘံၣ်ဇၣ်-Visa)  လၢယကဟဲ ဘၣ်ဆူအမဲရကၤအဃိယသးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ် ဒီးယပာ်တၢ်ကမၣ်လၢကစၢ်ယွၤအလိၤလၢအတစံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်အဃိလီၤ. ယဝၤသးဘိဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢကစၢ်ယွၤလီၣ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်အသးလၢယတၢ်လဲၤခီဖျိဒီးယကြၢးနာ်ကစၢ်ယွၤ ဖဲတၢ်ဆၢက တီၢ်လီၤဂာ်လၢယတၢ်ထုကဖၣ်တၢ်တဒိကနၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. စှၤသီအတီၢ်ပူၤယနၢ်ဟူယမိၢ်အိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်ဒီး အိၣ်လၢသဝီ, ဘၣ်ဟဲထီၣ်ကူစါအသးလၢဝ့ၢ်ဘျံးအဃိ ယလဲၤဆူဝ့ၢ်ဘျံးဒီးယထံၣ်ဘၣ်ယမိၢ်အိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်ဖးဒိၣ် ဒီးယလဲၤကိး ယမိၢ်ဆူဝ့ၢ်တကူၣ်ဒီးကူစါဘၣ်အီၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ ယနီဖိစ့ၢ်ကီးဘၣ်ဆူးဘၣ်ဆါလၢဒၢလီၢ်တၢ်ဆါ, တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်လီၤဂာ် လၢခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ, ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်ပအိၣ်လၢခိခိၣ်ပှၢ်လၢ်ဒီးတဒိးပၠးဘၣ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်အဃိတဲလီၤတံၢ်တသ့ဘၣ်. ဖဲယမိအိၣ် လၢဝ့ၢ်တကူၣ်, ဖဲအကူစါအသးအခါ ယနီဖိဟဲထီၣ်ဆူဝ့ၢ်တကူၣ်ဒီးကူစါအသးစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပအိၣ်ဖဲဝ့ၢ်တကူၣ် ၂လါ ဘျဲၣ် ဒီး ယမိဒီးယနီဖိခံဂၤလိာ်ကူစါဘၣ်အသးဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အဆိကတၢၢ်လၢယမိဒီးယနီဖိဟဲဘၣ်ဆူဝ့ၢ်တကူၣ်အဃိ, အဝဲ သ့ၣ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ထီၣ်က့ၤဝံၤဒီးပဟးလိာ်ကွဲဆူတၢ်ဟးကွၢ်ကီတၢ်အလီၢ်လၢအအိၣ်လၢဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢယကဲ ထီၣ်ပှၤကညီ, မၤလိတၢ်သ့ဒီးယမၤလိတၢ်လီၤ. မၤလိတၢ်ဝံၤအိၣ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ဒီးတအိၣ်ဘၣ်ဒီးယမိအါကဲာ်ဆိးဘၣ်. တၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢယဂီၢ်လၢယအံးထွဲကွၢ်ထွဲဘၣ်ယမိဒီးအိၣ်သကိးဘၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤလိာ် အိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤဒီးယက့ၤဆှၢက့ၤအဝဲသ့ၣ်ဆူသဝီလီၤ. 

ဝံၤတဘျီဃီတၢ်မၤအိးဟိထီၣ်အသးလၢယဂီၢ်တခါလၢအဟဲခီဖျိလၢ Karen Development Network (KDN) တၢ်မၤဘၣ်ထွဲ ဒီး Peace Project ဒ်တၢ်တိာ်ကျဲၤမူဒါခိၣ်တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤက့ၤသဝီဖိတဖၣ်လၢဘၣ်အိၣ်  လၢလီၢ်တမှံတဖၣ် ဒ်သိး ကသ့ဆၢထၢၣ်လၢအခီၣ်ဒၣ်ဝဲလၢ အတၢ်အိၣ်မူဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်မၤတခါအံၤအဃိ ယလဲၤ ဘၣ်ဆူယပှၤကလုာ်လၢ ဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးတဂၢၢ်တကျၢၤတဖၣ်အကျါ ခီဖျိထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အဃိ, ဒီးယသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ယပှၤကလုာ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်, တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢလီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢယထံၣ်ဘၣ်လၢယတၢ်မၤအပူၤ အိးထီၣ်ယမဲာ်အါမး န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒ်သိးဒီးယကသ့ၣ်နီၣ်ယပှၤကလုာ် ဖဲယအိၣ်တပူၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယမၤတၢ်ပှဲၤထီၣ်တနံၣ်ဝံၤယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပျဲ (ဘံၣ်စၣ်-Visa) လၢယကဟဲဘၣ်ဆူအမဲရကၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဟဲတုၤလၢ အမဲရကၤ ၉လါ ဒီးယမိသးဘိမံမုာ်က့ၤလၢခရံာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးတဘျီဖဲတၢ်တပျဲယၤလၢယကဟဲဘၣ်ဆူအမဲရကၤ အခါန့ၣ် ယနၢ်ပၢၢ်က့ၤလၢကစၢ်ယွၤတိာ်ပာ်တၢ်လၢယဂီၢ်ခံမံၤလၢ ဂ့ၤန့ၢ်ယတိာ်ပာ်တၢ်လၢယဂီၢ်ဒၣ်ယဲန့ၣ်လီၤ.                                                                       
(၁) မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤတိာ်ပာ်ဝဲလၢယတချုးဟဲအမဲရကၤအခါယကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အံးက့ၤကွၢ်က့ၤ ယမိသးဘိအဂီၢ်, ဒီးယနီဖိကကူစါဘၣ်အသးစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
(၂) ကစၢ်ယွၤဒုးထံၣ်ယၤလၢယပှၤကလုာ်အတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်ဒ်သိးယသုတသးပ့ၤနီၣ်ယပှၤကလုာ်နီတဘျီတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ယွၤမၤကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးအဃံအလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. 

သရၣ်မုၣ်ဒါဖီ
အဲၣ်ကရီန်, အိၣ်ဟါအိကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

သရၣ်မုၣ်ဒါဖီ အတၢ်အုၣ်သး အတၢ်ကတိၤလၢဟ့ၣ်ထီၣ်သးသမူအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအံၤ ကတိၤတၢ်ဒီးနၤဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်နထံၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤတမံၤမံၤဖဲလၢနတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်တစံးဆၢအီၤတဘျီဃီဘၣ် အိၣ်ဝဲတဘျီဘျီဧါ. နတၢ်ထုကဖၣ်လၢ တၢ်စံးဆၢ တဟဲတဘျီဃီဘၣ်အံၤ ကဲထီၣ်က့ၤ တၢ်မၤစၢၤနၤဒ်သိး နကဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤအါထီၣ် လၢတၢ်သကဲာ်ပဝး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး၊ လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်နအိၣ် လၢတၢ်အိၣ်သးတခါ လၢနဘါထုကဖၣ် ဒီး ခိးကွၢ်လၢ် ယွၤအတၢ်စံးဆၢ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဧါ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး နတူၢ်ဘၣ်ဒ်သိး ယွၤတစံးဆၢ နတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်ဧါ.

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ယွၤမၤတၢ်လၢ ယွၤအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒီး ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တဒ်သိးဒီး နတၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်. နနာ်န့ၢ်ကစၢ်ယွၤသ့ဝဲလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢ တၢ်လၢယွၤမၤဝဲ လၢနဂီၢ်န့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်နတၢ်ဆိကမိၣ်လၢ နကူၣ်ထီၣ်လၢနဂီၢ်ဒၣ်နဲတက့ၢ်လီၤ. ဖဲနပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယွၤတစံးဆၢနတၢ်ထုကဖၣ်ဘၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါနဲလၢ ယွၤမၤတၢ်လၢနဂီၢ် လၢအဃံလၤဒိၣ်န့ၢ်, ဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်, လၢပှဲၤဒိၣ်န့ၢ် နတၢ်ဃ့န့ၣ်တက့ၢ်. အိၣ်ခိး နာ်ယွၤ ဒီး ခိးကွၢ် ယွၤမၤတၢ်အဒိၣ်လၢနဂီိၢ် တက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤ န့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့ထုကဖၣ်လၢ နကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ တၢ်စူၢ်နၤနာ်နၤဂၢၢ်ဂၢၢ် ကျၢၤကျၢၤ ဖဲ အတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ် နတဟ့ၣ်လီၤအီၤ တၢ်စံးဆၢဒ် အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်. ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤလၢ နတၢ်တိာ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ် လၢပှဲၤန့ၢ် ဒ် အတၢ်တိာ်ပာ် လၢအဂီၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒီး ဟ့ၣ်လီၤအီၤ တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢ နီၢ်သး ဆူတၢ်လီၤဂာ်အါထီၣ်ဒီးနၤ လၢ အတၢ်အိၣ်မူအပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 13

GOD MAKES EVERYTHING BEAUTIFUL IN ITS TIME

Ecclesiastes 3:11 – “He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in their hearts, yet so that man can’t find out the work that God has done from the beginning even to the end.” (WEB)

In 2012, after working for the Christian Department of Social Services and Development, Dawei-Myeik Association, for three years, I left my job thinking I would go to America and be with my husband. But, when I applied for a visa at the U.S. Embassy in Yangon, I was rejected. I felt devastated and wanted to blame God for not answering my prayer. My dear husband had to remind me that God has been present in my experiences and I should trust in Him even in times when I feel that He does not answer my prayer. In a few days, my mother got sick and she went to Myeik city for medical care.  I met her there and found her to be seriously ill, so I took her to Yangon for a higher level of treatment. At that time, my sister was also sick with symptoms of uterus cancer. But we were not sure because she lived in a remote village and there were no doctors to examine and diagnose her. When my mother got treatment in Yangon, my sister also came for treatment. After two and a half months of getting treatment in Yangon, my mother and sister felt better. Since it was their first time in Yangon, we decided to tour around the city.  Since I was little, I always sought to learn, which took me away from home. After school, I also worked away from home so there was very little time to be with my mother.  The time I had with my mother was very precious as I got to take care of her and also spend quality time with her.  After my mother and sister recovered from their illnesses, I took them back home to their village. 

Afterward, an opportunity came up for me to work as a Project Manager for the Karen Development Network (KDN). My responsibility was to provide support and resources for villagers to become self-sustaining and independent. This job afforded me to help my people, scattered and displaced due to geopolitical disturbances. I learned so much about the oppression and the suffering they had to endure. It opened my eyes wide and I will always remember my people wherever I am. 

After working for a year, I got my American visa. After being in the U.S. for nine months, my mother went to her heavenly home. I realized two purposes God fulfilled for my own good by not allowing me to get an American visa the first time, which was better than my own plan for myself.

  1. God wanted me to have the opportunity to take care of my mother and my sister before coming to America.
  2. God wanted me to have the experience of working with my people and understand their suffering so I will never forget them.
    God surely does make everything beautiful in its time!

Thramu Dah Hpaw
Akron, Ohio

REFLECT

How does Thramu Dah Hpaw’s life-giving testimony speak to you? Have you ever had an experience of seeing God’s work in a time when your prayer was not answered? How does God not answering your prayer right away help you to grow in character, attitude, and faith? 
Or, are you currently waiting for an answer from God for a situation you have been praying for? 
Or, are you feeling as if God is ignoring you? 

Remember that God makes everything beautiful in its time although His timing may not be the same as yours. Believe that what God does for you is better than your plan for yourself. When you feel that God does not answer your prayer, know that God’s work in your life is perfectly greater than your requests. Wait on the Lord, believe in Him, and expect God’s great work in your life.

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. I pray that You will give them steadfast faith, especially when You are working in their life, not giving them the answer they want. Please let them know Your plan for them is better and greater than their plan for themselves. Help them grow so they become more like you in their lives. In Jesus’ Name I pray. Amen.