တၢ်လၢပပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ

အ​​နွံ ၄၉

တၢ်လၢပပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ

ဒီးနီၢ်ရူၤသးစံးဝဲဒၣ်, ဃ့ကညးယၤ ဒ်သိးယကလဲၤသဒၣ်နၤ, ဒ်သိးယသုတပိာ်နခံတဂ့ၤန့ၣ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲနလဲၤတၢ်ယကလဲၤယဲ, ဒီးဖဲနမံ, ယကမံယဲ, နပှၤတကလုာ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်ယပှၤတကလုာ် ဒီးနကစၢ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်ယကစၢ်လီၤ. ဖဲနသံ, ယကသံယဲ, ဒီးယကဘၣ်တၢ်ခူၣ်လီၤကွံာ်ယၤဖဲန့ၣ်လီၤ. 

ရူၤသး ၁:၁၆-၁၇

တၢ်လၢပပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢပနာ်လၢအရ့ဒိၣ်လၢ ပဂီၢ်ဒီး, အနဲၣ်ပှၤလၢ တၢ်လၢပကမၤ, တၢ်လၢပတမၤ တဖၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဖးလံာ်နီၢ်ရူၤသးဒီးပစံးသ့လၢတၢ်လၢအဝဲပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအဒိၣ်က တၢၢ် ၅မံၤ မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်, တၢ်သးတီ, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသး, တၢ်ဟံးန့ၢ် မူဒါ, ဒီး တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်နၤခီမီၤ. နသးလီလၢနကအိၣ် မူမၤထွဲ တၢ်လုၢ်တၢ်ပှ့ၤမနုၤသ့ၣ်တဖၣ် အဒိၣ်ကတၢၢ်လဲၣ်. ဃုထၢ တၢ် ၅မံၤလၢအလုၢ်အပှ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနဂီၢ်လၢစရီအဖီလာ်တက့ၢ်.  

သးသမူ လၢနအိၣ်မူ အခဲအံၤ လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်လၢနပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ကစီဒီဧါ. ယွၤမၤစၢၤနၤသ့လီၤ. ဃ့ယွၤလၢတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်. 

ယွၤဧၢ, နပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤယၤဒိၣ်မး တုၤဒၣ်လဲာ်နပှ့ၤက့ၤယၤ လၢနသွံၣ် လီၤ. မၤစၢၤယၤလၢ ယကပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤနၤအဒိၣ်အထီကတၢၢ် ဒီး ယကလူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢနပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့နၤလၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.