တၢ်တသူၣ်ဖှံသးညီ

အ​​နွံ ၄၇

တၢ်တသူၣ်ဖှံသးညီ

ကယဲၢ်သုတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ်, ပာ်ထီၣ်လၢအဝဲဒၣ်အ လိၤခဲလၢာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အသးအိၣ်သုလီၤ.

၁ပ့းတရူး ၅:၇

ပတၢ်အိၣ်မူအံၤအခါကအိၣ်ဝဲတဘျီဘျီဖဲပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်တသူၣ် ဖှံသးညီ, တၢ်သူၣ်အုးသးအုး, တၢ်မုၢ်လၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ ကအိၣ်ဝဲ ဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဒၣ်လဲာ် အ​ဝဲအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အခါတသူၣ်ခု သးခုထီဘိစ့ၢ်ကီးဘၣ်. အခါအိၣ်ဝဲဖဲ အသးအုးမဲာ်ထံလီၤဝဲအိၣ်စ့ၢ် ကီးလီၤ. ဖဲ ပယူၢ်လီၤပတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတဖၣ် ဆူပဟၢဆၢပူၤ ဒီးပာ်ခူသူၣ်အီၤ လၢပသးပူၤယံာ်ယံာ်ထၢထၢဘၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအတ အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢပသးအဂီၢ်လီၤ. ယၤဒီးယတံၤသကိးဘူးဒီးယၤ လွံၢ်ဂၤလၢပဆှၢလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢပလီတဲစိအပူၤ (text) ထီဘိလီၤ. ဖဲတၢ်သူၣ်တဖှံသးတဖှံဟဲတူၢ်အိၣ်ယၤအခါ, ယပာ်ဖျါထီၣ်ဆူအဝဲ သ့ၣ်အအိၣ်လၢ text လီၤ. ပနၢ်ပၢၢ်လီၤပသးဒီ တၢ်စံၣ်ညီၣ်လိာ်သး မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်တဲဆံးလီၤတဂၤဒီးတဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ထိၣ်သ တြီၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတမၤအီၤဘၣ်. ပဟ့ၣ်လိာ်သးတၢ်လီၢ်သဘျ့ ဖိလၢတၢ်လၢပအဲၣ်ဒိးတဲပတဲသ့လီၤ. ဖဲယအိးထီၣ်ယသးဒီး ဂၢ်လီၤ ဘၣ် တၢ်ဃၢတၢ်တမၤသူၣ်ခုသးခုယၤတဖၣ်ဝံၤဒီး ယကလၢၢ်ဘၣ် လၢတၢ်ဖှံထီၣ်ဒီးယၤလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မၤထွဲယွၤအခံ ဒ် အဝဲအသးအိၣ်ပှၤ ဒီးပျဲပပာ်ထီၣ် ပတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီလၢအလိၤ န့ၣ်လီၤ. မ်ပကမ့ၢ်တံၤသကိးတဖၣ်လၢအဲၣ်လိာ်သး, နၢ်ပၢၢ်လိာ်သး, ဒီးမၤဖှံထီၣ်တဂၤဒီးတဂၤအတၢ်ဝံတၢ်ယိးန့ၣ်တက့ၢ်. ယွၤအကလုၢ် ကထါဖျါဖဲ ကတိၤဒိ ၁၇:၁၇ (ခ့ခ့ါကျိာ်) စံး, ‘‘တံၤသကိးတဖၣ် ဒုးနဲၣ်အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံထီဘိလီၤ. မ့တမ့ၢ်လၢ တၢ်နီၤတူၢ်သကိး တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် အိၣ်လၢမနုၤအဂီၢ်လဲၣ်.’’

ယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢ နကွဲမုာ်ပှၤလၢ ပကပာ်ထီၣ် ပတၢ်ကိၢ် တၢ်ဂီၤ, တၢ်သူၣ်တဖှံသးတညီတဖၣ်ဆူနအိၣ် ဒ်သိးနကမၤဖှံထီၣ် က့ၤပသးအဃိလီၤ. မၤစၢၤပှၤလၢပကသးအိၣ်ပတံၤသကိးတဖၣ် ဒီးနီၤတူၢ်သကိးတၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ.

အၤမ့ၣ်.