တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သး

အ​​နွံ ၃၉

တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သး

ဒီးကစၢ်အခ့အပှၤန့ၣ်, တဘၣ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် အဘၣ်မ့ၢ်ပှၤဝံသးစူၤလၢပှၤခဲလၢာ်, ပှၤသိၣ်လိတၢ်သ့, ပှၤကီၤအသးလီၤ.

၂တံၤမသ့း ၂:၂၄

တဘျီဖဲယမၤတၢ်လၢကဘီတဘ့ၣ်အခါယထံၣ်ဘၣ် ပှၤကၠၢမနံၣ်ဖိ (German) ကဘီခိၣ်ဒီးကဘီခိၣ်စၢၤခံဂၤဂ့ၢ်လိာ်ဘီလိာ်သးဘၣ်ဃး တၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲအီၣ်မ့ၤအခါလီၤ. ကတိၤလိာ်သး ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်, ယူၢ်လိာ်အစုဆူတဂၤဒီးတဂၤအအိၣ်, ဒီးဒိစီၢ်နီၤခိၣ်လၢစုဒီးဃါလိာ် အသးလီၤ. လီၢ်ခံ ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးဟးထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပဝဲပှၤကဘီဖိတဖၣ်ပဆိကမိၣ်လၢပှၤအဒိၣ်ခံဂၤတဘၣ်လိာ်အသးဒီးမ့ၢ်တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်သးလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲဟါခီဖဲပှၤကဘီဖိ တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးဒီးမၤတၢ်သးခုပၣ်တံၣ် (party) အခါကဘီခိၣ် ခံဂၤလၢာ်ဟဲဒီးကတိၤနံၤကတိၤအ့တၢ်, လီၤဂာ်ဒ် အဝဲသ့ၣ်တအိၣ် ဒီးတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်လၢဂီၤခီအသိးလီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဖီခိၣ် တၢ်ထံၣ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်လီၤအသး, တစၢ ဃာ်တၢ်ကမၣ်တဖၣ်, တမၤကီမၤခဲ, တမၤတံာ်တာ်တၢ်, တမၤ လီၤပှီၢ် မၤဟးဂီၤ မၤလီၤဖးတၢ်ဘၣ်. တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လဲၤဆူညါ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. အါတက့ၢ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့ၤအိၣ်ထီၣ် ခီဖျိ တၢ်ဂ့ၢ်အဆံးဖိတဖၣ် လၢပဒုးကဲထီၣ်တၢ်အဒိၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်ပာ်ထီၣ် ထီသးအဃိလီၤ. ပဝဲပှၤကလုာ်ခိၣ်နၢ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကြၢးမၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်ဆီၣ်လီၤသူၣ်လီၤသး တၢ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သး လၢပတၢ်ထံၣ်တလီၤပလိာ်သးအပူၤလီၤ. ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤကညီအသိးပဂံၢ် စၢ်ဘါစၢ်ဒီးတဘျီဘျီအ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ် ဆီၣ်လီၤသး, တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် ဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်လီၤသးပူၤ ပသူၣ်ထီၣ် ဘှီထီၣ်တၢ်, မၤဘျုးမၤဂ့ၤတၢ်, ဒီး ပၢၤဃာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးသ့န့ၣ်လီၤ. 

ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ဘၣ်ပှၤ တၢ်ကူၣ်သ့, တၢ်သးဆး, တၢ်နၢ်ပၢၢ် ဒ်သိး ပကဟးဆှဲးတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သးဒီးတၢ်မၤလီၤမုၢ်လီၤဖးမၤဟး ဂီၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.