တၢ်ပူထီၣ်ထီဒါတၢ်

အ​​နွံ ၄၁

တၢ်ပူထီၣ်ထီဒါတၢ်

ယအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးထီဘိလၢယကတူၢ်လိာ်မုာ် ယပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အခိၣ်ကိၤလၢအမၤကမၣ်တၢ်ဒီးလဲၤလၢအဝဲသ့ၣ်အကျဲဒၣ်ဝဲလီၤ. 

ယၡါယၤ ၆၅:၂ (ခ့ခါကျိာ်) 

မုၢ်တနံၤအံၤလၢကီၢ်အမဲရကၤပူၤ, ပှၤသးစၢ်တဖၣ် ဟးဖးကွံာ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်အါမးလီၤ. လၢကညီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး, ပစးထီၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤန့ၣ်လီၤ. အမၤဘၣ်ဒိပသးဖဲပနၢ်ဟူ ပဖိစံးလၢအတနာ်ယွၤတဂၤ လၢအဆှၢခီဖျိတ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်သံဒီးဟ့ၣ် ပှၤတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ. အမၤသဘှံးပသးဖဲပထံၣ်ဘၣ်ပဖိဟးဖးကွံာ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢပအဲၣ် ဖဲပဘါထီၣ်ယွၤ ဒီးမၤယွၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘၣ်ပကထံၣ်ပဖိတဖၣ် လၢအမ့ၢ် ပှၤပူထီၣ်ထီဒါတၢ်လီၤ. ခီဖျိပသ့ၣ်ညါလၢတၢ်နးန့ၢ်တၢ်ပူထီၣ်ထီဒါယွၤတအိၣ်အဃိ, ပအိၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလၢပဖိအံၤအသးသမူတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ် လီၤ. ပဝဲအါဂၤ ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်လၢအမဲရကၤတၢ်ဆဲးတၢ်လၤလၢအ ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်ပဖိလီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ကအိၣ်ဝဲအါမံၤ လၢဆှၢကမၣ်ပဖိတဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်သံကွၢ်အရ့ဒိၣ်လၢပကဘၣ်သံကွၢ် လီၤက့ၤပသးမ့ၢ်, ‘‘ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီဖးဒိၣ်အံၤ မ့ၢ်ပမၤမနုၤလဲၣ်.’’ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဖၣ် ကဘၣ်ဆိကမိၣ်ထံကဒါက့ၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် ဒီးမၤလီၤ တံၢ်က့ၤလၢ ဖဲပစံးလၢပဖိတဖၣ်မ့ၢ် တၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်ဒီးပပာ်အီၤ လၢတၢ်အရ့ဒိၣ်အလီၢ်ကစီဒီဧါ. မ့ၢ်ပမၤ ပဖိလၢအပူထီၣ်ထီဒါတၢ်ဒ် ယွၤမၤပှၤလၢအပူထီၣ်ထီၣ်ဒါအီၤဧါ. မ့ၢ်ပအဲၣ်ပဖိိတဖၣ်ဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်ပ တၢ်အဲၣ်သန့ၤထီၣ်အသး လၢအဝဲသ့ၣ်မၤဝဲတၢ်ဘၣ်ပသးဧါ. မ့ၢ်ပ ကျဲးစၢးနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်ဧါ. မ့ၢ်ပကျဲးစၢးဟံးဃာ် တၢ်ရ့လိာ်ဒီးအီၤဧါ. မ့ၢ်ပဃ့ထုကဖၣ်လၢအဂီၢ်ဧါ. မ့ၢ်ပကတူၢ်လိာ်မုာ်အီၤဖဲအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ် ဝဲပှၤပူထီၣ်ထီဒါတၢ်အဖၢမုၢ်ဒီးဖိးဟုအီၤ လၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဧါ. ယွၤ တဂၤလၢပဘါအီၤစံးဝဲ ‘‘ယယူၤထီၣ်ယစုသ့တနံၤကျၢၤဆူပှၤပူထီၣ် တၢ်တကလုာ်…’’(မ့ၤစံၣ်) လီၤ. တဘၣ်တူၢ်ဃၣ်ကွံာ်တဂ့ၤ. အဝဲ သ့ၣ်ဟးယံၤသနာ်က့ အဟးဖးလၢ ယွၤအတၢ်အဲၣ် ယွၤအစုလၢယူၤ ထီၣ်အသးဆူအအိၣ်တန့ၢ်ဘၣ်လီၤ. နဲတခီယူာ်ထီၣ်နစုဆူညါစၢ်ခီ.

ယွၤဧၢ, သိၣ်လိပှၤလၢပကဘၣ်တူၢ်လိာ်ဒီးယူာ်ထီၣ်ပစုဆူ ပဖိသ့ၣ် တဖၣ်လၢအပူထီၣ်ထီဒါတၢ် ဒ်နတူၢ်လိာ်ယူာ်ထီၣ်နစုဆူပအိၣ် သ့တနံၤကျၢၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.