နားလည်မှုလွဲခြင်း

အပတ်စဥ် ၃၁

နားလည်မှုလွဲခြင်း

ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဥ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည်၊ နံဝိညာဥ်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း၊ ကိုးကွယ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။
ရှင်ယောဟန် ၄း၂၄

အကြီးမားဆုံးနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းဖြစ်စေပြီးအသင်းတော်စည်း လုံးခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပေါ်လာစေသောအရာတစ်ခုမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပုံစံဖြစ်ပါသည်။ ကိုးကွယ်ခြင်းသည်သီဆိုချီးမွမ်း ခြင်းတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပေ။ John Piper ၏ဖွင့်ဆိုချက်မှာ“စစ် မှန်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်အရာများအားလုံးအထက် ဘုရားသခင်ကိုအလေးတန်ဖိုးထားခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်”။ ကိုး ကွယ်ခြင်းသည်နေ့စဥ်အသက်တာတွင်ဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးလိုက်လျှောက်နေထိုင်သောအသက်တာဖြစ်ပါသည်။  သို့သော် ခရစ်ယာန်များသည်ကိုးကွယ်မှုပုံစံအမှန်နှင့်ပက်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲကြပါသည်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဝတ်ပြုကိုး ကွယ်ခြင်းကိုပို၍နှစ်သက်သူများကတက်ကြွလှုပ်ရှားသောကိုး ကွယ်ခြင်းကိုဝေဖန်ကြပြီး၊ လှုပ်ရှားသောကိုးကွယ်ခြင်းကိုနှစ်သက် သူများက ငြိမ်သက်စွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများအားစိတ်နှလုံးမပါ ဘဲမိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်ခြင်းဟုဝေဖန်ကောက်ချက်ချပါသည်။ ဆာလံ ၁၅၀း၄ တွင် “ပတ်သာတီးလျက်၊ ကခုန်လျက်နှင့်ချီးမွမ်း ကြလော့။ ကြိုးနှင့်ပြည့်စုံသောတူရိယာကိုတီးလျက်၊ နှဲခရာကိုမှုတ် လျက်ချီးမွမ်းကြလော့”။ ဟဗက္ကုတ်၂း၂၀တွင်“ထာဝရဘုရားမူ ကား သန့်ရှင်းသောဗိမာန်တော်၌ရှိတော်မူ၏။ မြေကြီးသားအ ပေါင်းတို့ရှေ့တော်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြလော့” ဟုဖတ်ရပါသည်။ မေရီယန်သည်ကခုန်သီဆိုခြင်းဖြင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုဦး ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဟာနသည်ဘုရားကျောင်းတွင်တိတ်ဆိတ်စွာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ သင်သည်မတူညီသောပုံစံဖြင့်ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်သောကြောင့်အခြားသောသူများ၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံ ကိုမမှန်ကန်ပါဟုမပြောနိုင်ပါ။ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုသာကြည့်ပြီးနံဝိညာဥ်၊သစ္စာနှင့်ကိုးကွယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အိုဘုရားသခင်ကျွန်ပ်တို့နှစ်သက်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ်သည့်ပုံစံသည်မှန်ကန်သည်ဟုနားလည်မှုလွဲခြင်းကြောင့်ကွဲပြားမှုမဖြစ်စေရန်သွန်သင်တော်မူပါ။ ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။