တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်

အ​​နွံ ၃၁

တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်

ယွၤမ့ၢ်သူၣ်မ့ၢ်သးလီၤ. ဒီးပှၤလၢအဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်လၢသူၣ် လၢသးဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ.

၁ယိၤဟၣ် ၄:၁၀

တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ဖးဒိၣ်တမံၤလၢအကဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအက့ၢ်အဂီၤလီၤ. တၢ် ဘူၣ်တၢ်ဘါထီၣ်ယွၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤတမ့ၢ်ထဲ တၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဘၣ်. သရၣ်ဒိၣ်ကၠီၣ်ဖၣ်ဖၢၤ စံးဝဲလၢ, ‘‘တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤနီၢ်ကီၢ်မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်အီၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်လီၤ.’’ အမ့ၢ်ဝဲတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးလၢအဒိကနၣ်ယွၤလၢကိး မုၢ်နံၤတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့, ခရံာ်ဖိတနီၤ ကတိၤအါလိာ် သးဘၣ်ဃးတၢ်ဘါအက့ၢ်အဂီၤဖဲလဲၣ်တခါအဘၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤ လၢအဘၣ်သးလၢတၢ်ဘါလၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်တဖၣ်ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်ဝဲ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘါတၢ်လၢတၢ်ဟူးတၢ်ဝးတၢ်ယူာ်ထီၣ်စုန့ၣ်လီၤ. ပှၤဘၣ်သးလၢအဘါယွၤလၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်သီၣ်ဒိၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်ဝဲပှၤဘါတၢ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်တဖၣ်လၢ အမ့ၢ်လုၢ်လၢ်ခရံာ်ဖိ လၢတဘါတၢ်လၢသးဒီဖျၢၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၅၀:၄ စံး, ‘‘စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤလၢဒၢ, ဒီးတၢ်ဂဲၤကလံၣ်တက့ၢ်. စံးထီၣ်ပတြၢၤ အီၤလၢတၢ်လၢပှၤဒ့ဝဲ, ဒီးတၢ်လၢပှၤအူဝဲတက့ၢ်.’’ ဃဘးကူာ် ၂:၂၀ စံး, ‘‘မ့မ့ၢ်ယွၤအိၣ်ဝဲလၢအနူၢ်စီဆှံအပူၤလီၤ. အိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်လၢအ မဲာ်ညါ, ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ.’’ နီၢ်မံးရယၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် လၢယွၤလၢတၢ်သးဝံၣ်ဒီးတၢ်ဂဲၤကလံၣ်, ဒီးနီၢ်ဃးနၤဘါထီၣ်ယွၤလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်အပူၤလီၤ. မ့ၢ်လၢနဘၣ်နသး လၢတၢ်ဘါအက့ၢ်အဂီၤ တမံၤမံၤအဃိ နဒုၣ်ဒွဲၣ် တၢ်ဘါအက့ၢ်အဂီၤအဂၤတဖၣ် လၢတမ့ၢ် တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤနီၢ်ကီၢ်တသ့ဘၣ်လီၤ. ယွၤကွၢ်လီၤဝဲ ပသး ဒီးပကဘၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါ ထီၣ်အီၤလၢသးဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. 

ကစၢ်ဧၢ, သိၣ်လိပှၤလၢ မ်ပသုတဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖး ခီဖျိ ပနၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လၢ ထဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအက့ၢ်အဂီၢ် လၢပညီနုၢ် ဒီးဘၣ်ပသးန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်လီၤ. မၤစၢၤပှၤလၢကဘူၣ်ထီၣ်ဘါ ထီၣ်နၤလၢသးဒီးတၢ်မ့ၢ်တီတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.