တၢ်ဒိကနၣ်

အ​​နွံ ၃၄

တၢ်ဒိကနၣ်

ယွၤဘၣ်အသးလၢတၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်. တၢ်စူၢ်အကလုၢ်ဧါ. မ့တမ့ၢ် ဘၣ် ဒီးတၢ်မၤဘူၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်လုၢ်တၢ်ပာ်တဖၣ်ဧါ. ဂ့ၤဒိၣ်တက့ၢ် လၢတၢ်စူၢ်အီၤအါန့ၣ်ဒံးတၢ်ကလုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ်သိ ဖိအဂ့ၤကတၢၢ် တဖၣ်ဆူအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

၁ၡမူၤအ့လး ၁၅:၂၂ (ခ့ခါကျိာ်)

ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဂၤ တဲယၤ, ‘‘ယတဲနၤ တီတီလီၤ. နမ့ၢ်ဃ့ယၤ တၢ်မၤဘူၣ်, ယဟ့ၣ်ကဲ, နမ့ၢ်မၢယလဲၤမၤကဆှဲကဆှီသရိာ်, ယမၤ ကဲ,  ဘၣ်ဆၣ် နမ့ၢ်မၢယမၤလိလံာ်စီဆှံဒု, ယမၤတန့ၢ်ဘၣ်.’’ ယွၤ ဘၣ်အသးလၢပကစူၢ်အကလုၢ် အါန့ၢ်ပကဟ့ၣ်အီၤတၢ်လုၢ်တၢ်ပာ် တဖၣ်လီၤ. လၢပကစူၢ်အကလုၢ်အဂီၢ်, ပသးကဘၣ်အိၣ်မၤလိသ့ၣ် ညါယွၤအလံာ်စီဆှံလီၤ. ပဝဲမိၢ်ပၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးမၢပဖိကနၣ် ပကလုၢ်လီၤ.   ယဖိခွါဖိတ့တၢ်ဂီၤလၢအစု ဒီးဟ့ၣ်ယၤဒ်အမ့ၢ်မိၢ်မုၢ် နံၤတၢ်ဟ့ၣ်ဒီးယသးခုဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အဝဲမ့ၢ်ဒိကနၣ်ယက လုၢ်ဒီးမၤဝဲ ဒ်ယတဲအီၤကိးနံၤဒဲးတၢ်လၢကဘၣ်မၤဝဲတဖၣ်န့ၣ် ကမ့ၢ် တၢ်သးခုလၢယဂီၢ်ဒိၣ်န့ၢ် ဒ်အဝဲအတၢ်ဟ့ၣ် လၢအဟ့ၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်မၤဘူၣ်မၤတီၢ်, ပတၢ်ကျဲးစၢးအဂ့ၤကတၢၢ် လၢပဆိကမိၣ်လၢ ပမၤအီၤလၢယွၤအဂီၢ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢပကအိၣ်မူဒိကနၣ်အကလုၢ်လီၤ. ပကသံကွၢ် လီၤက့ၤပသးတၢ်သံကွၢ်ဖိတနီၤလၢပကသမံထံပတၢ်ဒိကနၣ်ယွၤန့ၣ် တက့ၢ်. မ့ၢ်ယအဲၣ်ယွၤဒီးတိၢ်န့ၢ်အတၢ်မၤလိာ်ဧါ(ယိၤဟၣ် ၁၄:၂၁). မ့ၢ်ယအဲၣ်ယွၤဒီး အဲၣ်ပှၤလၢယဃၢၤ လၢတလီၤအဲၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဧါ (၃မိၤၡ့ ၁၉:၁၈). မ့ၢ်ယပျဲနုာ်ယွၤလၢအဒိတကျိာ်ယသးအတြဲၤဒီး အီၣ်ဃုာ်အီဃုာ်တၢ်ဒီးလၢအီၤဧါ (လီၣ်ဖျါ ၃:၂၀). မ့ၢ်ယဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ် နီၤလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်လၢပှၤတသ့ၣ်ညါယွၤတဖၣ်အအိၣ်ဧါ (မၢ်ကူး ၁၆:၁၅). တၢ်လုၢ်တၢ်ပာ်မ့ၢ်တၢ်လၢပမၤလၢယွၤအဂီၢ်. တၢ်ဒိကနၣ် တခီမ့ၢ်ပပျဲယွၤမၤတၢ်လၢပသးသမူအပူၤဒ်အတၢ်ဘၣ်အသးလီၤ.ကစၢ်ဧၢ, ဆီတလဲပသးဒ်သိးပကပာ်ဒိၣ် တၢ်ဒိကနၣ်နၤအါန့ၢ်ဒ် ပတၢ်လုၢ်တၢ်ပာ်တဖၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢနသးလီဘၣ်န့ၣ် တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.