တၢ်သးခုသူၣ်ဖှံသးညီ

အ​​နွံ ၂၅

တၢ်သးခုသူၣ်ဖှံသးညီ

ဖဲယဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတၢ်ဒီးယသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအခါန့ၣ်နမၤမုာ်ယၤဒီးမၤသးခုယၤလီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၄:၁၉ (ခ့ခါကျိာ်)

ပှၤနီတဂၤတအဲၣ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်ထီဘိတဘိယူၢ်ဃီဘၣ်. ပဝဲခဲလၢာ် ပအဲၣ်ဒိးအိၣ်မူသဘျ့ ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤ. သနာ်က့ ပဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် သးသမူအတၢ်ဆီၣ်သနံးပှၤတဖၣ်အဃိ ပတၢ်အိၣ်မူ တဘီၣ်တညီတသူၣ်တဖှံသးတခုလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ မ့ၢ်လံာ် တဘ့ၣ် လၢဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် လၢတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ – တၢ်တူၢ်ဘၣ် တၢ်မၢကဲကုၢ်လၢကီၢ်အဲၤကူပတူး တုၤလၢတၢ်လဲၤ ဝ့ၤဝီၤလၢတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ကအုကစွါလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤ – တၢ်အိၣ် မူလၢစီၤပၤအၢသီအတၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢအပူၤ ဆူတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဘၣ်တၢ်ဟဲနုာ်လီၤဒုးတပျိာ်တၢ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ဟီထီၣ်ကွံာ်လၢထံကီၢ် – အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အီၤ, ဘၣ်တၢ်ဒၢနုာ်အီၤလၢ ဃိာ်ပူၤ, ဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤ, ဒီး တုၤလၢယွၤအဖိခွါအနီၢ်ကစၢ် ဘၣ်တၢ်ပျၢ်ထီအီၤလၢထူၣ်စုညါအလိၤဆှုၣ်မဲာ်ကဲၤမဲာ်လီၤ. ဖဲပတၢ် လဲၤခီဖျိနးအကတီၢ်န့ၣ်ပကကလၢၢ်ဘၣ်လၢလံာ်စီဆှံအဆၢဘၣ်ထွဲဒီးပှၤအါထီၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်. ယထံၣ်ယဲတၢ် ဘၣ်ထွဲလၢ ကညီဖိအတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒီးယွၤအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ လံာ်စီ ဆှံအပူၤလီၤ. ဖဲတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်ဟဲတုၤအိၣ်အခါ, ဖဲတၢ်ဃူတၢ်ဖိး လီၤမုၢ်လီၤပှီၢ်အခါ, ယွၤအကလုၢ်ကထါ လၢပှဲၤဝဲလၢဂံၢ်ဘါလၢပတ ထံၣ်ဘၣ်ညီနုၢ် ဒီး တၢ်ဆၢနၢမူနၢဆှီလၢ ပတလ့ၣ်ကွၢ်ဘၣ်ညီနုၢ်န့ၣ် လီၤ. လံာ်စီဆှံအဆၢလၢထးအပူၤပာ်ဖျါလၢ ဖဲပအိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကမိၣ် အါမံၤလၢအကိၢ်အဂီၤပှၤအခါ ထဲဒၣ်ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ်, ဒီး ထဲဒၣ်ယွၤမၤက့ၤပတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဆူတၢ်သးခုသူၣ်ဖှံသး ညီန့ၣ်လီၤ. ဖဲပတၢ်ပူၤလီၢ်လၢအမၤဆါပှၤ ဒိၣ်ဝဲယိာ်ဝဲအခါ, ယွၤအတၢ်မၤဘျါ က့ၤပှၤ ဒိၣ်န့ၢ်ယိာ်န့ၢ်အလီၢ်လီၤ. ဖဲပတၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒိၣ်ဝဲလဲၢ်ဝဲ အခါ, ယွၤအတၢ်မၤစၢၤဒိၣ်န့ၢ်လဲၢ်န့ၢ်အလီၢ်လီၤ. ဖဲပတၢ်ဆိကမိၣ်ကိၢ်ဂီၤ အိၣ်အါမံၤအခါ, ယွၤအတၢ်မၤမုာ်ပသးအိၣ်အါန့ၢ်အလီၢ်လီၤ.   

ယွၤဧၢ, ဖဲသးသမူကီခဲဒိၣ်မး ဒီး ပကိၢ်ပဂီၤအါမံၤအခါ, မၤစၢၤပှၤလၢပကဃုထံၣ်တၢ်သးခုသူၣ်ဖှံသးညီလၢနတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.