တၢ်သးက့ၣ်

အ​​နွံ ၂၄

တၢ်သးက့ၣ်

တၢ်သးထီၣ်မၤသံပှၤဟးဂီၤဖိ, ဒီး တၢ်သးက့ၣ်န့ၣ်ပှၤကူၣ်တၢ်တသ့ဘၣ်လီၤ. 

ယိၤဘး ၅:၂

ခဲဘြ့းကၠ်လံာ်ခီယ့ၤစံးလၢ တၢ်သးက့ၣ်အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ ‘‘တၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်တသူၣ်ဖှံသးညီ (မ့) တၢ်သးဒိၣ် မ့ၢ်လၢပသးလီ ပှၤဂၤအတၢ် တမံၤမံၤ (မ့) ပှၤတဂၤဂၤလၢအိၣ်လၢအသးသမူအပူၤ အဃိ လီၤ.’’ ပမ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တီတီလိၤလိၤအဃိ ပဝဲခဲလၢာ်ပသးက့ၣ်တဘျီဘၣ် တဘျီလီၤ. ပသးက့ၣ်သးလီသ့ ပှၤဂၤ အဟံၣ်ဖးဒိၣ်, အတၢ်ဃံတၢ် လၤ, အသိလ့ၣ်အသီ, အတၢ်ဟးကသုၣ်ကသီလၢအမုာ်, ဒီး အဖိ တဖၣ်လၢထီၣ်ဘးဝဲလီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ယဲ ယအိၣ်ဒီးတၢ်သ့းက့ၣ် လၢအဘၣ်ထွဲ ဒီးပှၤဂၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိန့ၣ်လီၤ. ယဟဲဆူကီၢ်အမဲရကၤ အပူၤကွံာ်အနံၣ် ၃၀ ထဲယတၢ်တၢ်တဂၤဧိၤလီၤ. ယဟံၣ်ဖိဃီဖိနီတ ဂၤတဟဲတုၤဘၣ်လၢကီၢ်အမဲရကၤဘၣ်. တဘျီတခီၣ်ဖဲယထံၣ်ဘၣ် ပှၤဂၤအဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤနံၤလီၤအ့အခါ, တုၤဒၣ်လဲာ်ယသး ထီၣ်ယဲလီၤ. ညီနုၢ် တၢ်မၤလၤကပီၤ မိၢ်အမုၢ်နံၤ, ပၢ်အမုၢ်နံၤ န့ၣ် မၤတံာ်တာ်ယသးလီၤ. တၢ်သးက့ၣ်မၤသံကွံာ်တၢ်သးခုလၢယပူၤဒီး ဆီၣ်သဘှံးယသးလီၤ. နမ့မ့ၢ်ပှၤဒ်သိးယၤအဃိ, မ့ၢ်ပကဘၣ်မၤဒ် လဲၣ်. ရွါထံၣ်ဘဲနဲးထ်စံးဝဲ, ‘‘တၢ်သးက့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢအဘၣ်ပှၤဂၤ လၢပကဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ အဘၣ်ပှၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.’’ လၢပကဟံးန့ၢ်က့ၤတၢ်သးခုအဂီၢ်, ပက ဘၣ်သးစၢၢ်ဆၢလၢပနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါတဖၣ် ဒီးဂံၢ်ထီၣ် ဒွးထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ယအၢၣ်လီၤလၢတၢ်သးက့ၣ်တအိၣ်လၢယပူၤနီ တဘျီလၢၤတသ့ဘၣ်. ယအၢၣ်လီၤသ့လၢ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ် သးဖဲတၢ်သးက့ၣ်ဟဲထီၣ်လၢယပူၤ ဒီးယမၤသံကွံာ်အီၤတဘျီဃီခီဖျိ ယဂံၢ်ထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢအဘၣ်ယၤဒီးယကွဲးလီၤအီၤလီၤ. ဖဲန့ၣ် တၢ်လၢယတၢ်သးစၢၢ်ဆၢ လဲလိာ်ကွံာ်အသး လၢတၢ်သးက့ၣ် ဆူ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ် န့ၣ်လီၤ. 

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤလဲလိာ်ကွံာ်ယတၢ်သးက့ၣ်ဆူတၢ်သးလၢအစံးဘျုး စံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.