ဟဲလၢကဟုၣ်ကဘျၣ်ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ် ~ The Thief Comes to Steal, Kill, and Destroy

အနွံ ၄၃

ဟဲလၢကဟုၣ်ကဘျၣ်ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ်

ယိၤဟၣ် ၁၀:၁၀ – ‘‘တၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်န့ၣ်, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်သိးအကဟုၣ်တၢ်, ဒီးမၤသံတၢ်, ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ်ဒီး, တဟဲဘၣ်၀ဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤ, ဒ်သိးအကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူဒီးန့ၢ်ဘၣ်အါအါကလဲာ်ဒီး, ယဟဲယဲလီၤ.’’ 

ပှၤလၢအလဲၤဟးတုၤဘၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအ၀့ၢ်အကျါတ၀့ၢ်လၢအမ့ၢ်၀့ၢ်မါတလ့န့ၣ်, ကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်အိၣ်သးလၢ သိလ့ၣ်အသန့ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အယီၤအဘျၣ်အိၣ်အါမးလၢတၢ်လီၢ်၀ဲန့ၣ် ဒ်အမ့ၢ်, သန့အယီၤအဘျၣ်, ပှၤကူပှၤကညီအယီၤအဘျၣ်လၢအ မၤအီၣ်အဆၣ်လၢကျဲတမ့ၢ်တတီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, တမ့ၢ်ပှၤတံၢ်နီၢ်လၢအကဲပှၤမၤတၢ်ဖိလၢသိလ့ၣ်သန့ဘၣ်, အ၀ဲ သ့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤဘၢၣ်စၢၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢဟးလီအီၣ်အဆၣ်လီၤ. အ၀ဲလီအီၣ်နၤ မ့ၢ်ချုးကအီၣ်နၤအါန့ၢ်သိလ့ၣ်သန့အတၢ်ပာ်ပနီၣ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတက့ၢ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ ပှၤလၢအဃုမၤအီၣ်ဆၣ်လၢကျဲဒ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်, ကိးနံၤဒဲး   န့ၣ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤ၀ဲလၢကချုးန့ၢ်ပှၤတဂၤဂၤလၢကလီအီၣ်၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လီၤဂာ်ဘၣ်ယၤလၢတနံၤဘၣ်တနံၤအတၢ်တိာ်လၢ အိၣ်ဒီးပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်, မ့ၢ်ဒ်သိးကလံၣ်အီၣ် လီအီၣ်ဒီးဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်တၢ်လီၤ. 

တၢ်အံၤမ့ၢ်ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယတၢ်လဲၤခီဖျိ, ဖဲတဘျီယလဲၤဆှၢပှၤကၠိဖိတဖၣ်လၢကလဲၤထီၣ်ကၠိလၢကီၤလၤသူကီၢ် ဒီးလဲၤစံၣ်လီၤ ဖဲ၀့ၢ်မါတလ့အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်, ပှၤတဒူၣ်ဒီးသိလ့ၣ်တခိၣ်ဟဲလၢသိလ့ၣ်အသန့ဒီးပဆိကမိၣ် လၢအကလဲၤဆှၢပှၤဆူ သန့အဂၤတတီၤလၢပကလဲၤကဒီးတၢ်ဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဆိကမိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤန့ၢ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. တၢ်လၢမၤအသးတခီ, အ၀ဲသ့ၣ်တဆှၢပှၤတဘျီဃီဆူသိလ့ၣ်သန့လၢပကဘၣ်လဲၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်က့ၤကိးပှၤဆူအသန့အဘျၣ်လၢ အဆီလီၤပာ်ဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢသိလ့ၣ်ကဟးထီၣ်စ့ၢ်ကီးလီန့ၢ်ပှၤ, စံးပှၤလၢသိလ့ၣ်ကဟးထီၣ်၀ဲအကတီၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့, တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတခီသိလ့ၣ်တဟးထီၣ်၀ဲဒ်အ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲအသိးဘၣ်. တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤလၢအဃ့ပှၤတဖၣ်ပဟ့ၣ်လီၤ အီၤ၀ံၤလံ, ပတတိာ်သူၣ်ပာ်သးလၢအကဃ့ဒံးပှၤဘၣ်. တၢ်လီၢ်လၢအက့ၤပာ်ပှၤပဆိကမိၣ်လၢတလိၣ်ပဟ့ၣ်တၢ်နီတမံၤအပှ့ၤလၢၤ ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, အ၀ဲသ့ၣ်ဃ့အါထီၣ်၀ဲ တၢ်အဂုၤအဂၤအပှ့ၤဒ်တၢ်လုၢ်ထံပျၢ်မဲာ်အိၣ်ဘှံးကဒုတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ် လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲ န့ၣ်အပူၤလီၤ. ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်တတဲပှၤတၢ်တီတီလၢသိလ့ၣ်ကဟးထီၣ်အဆၢကတီၢ်အဃိ, တၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်ဒံး၀ဲအါမး ဖဲပအိၣ်ခိး တၢ်အဆၢကတီၢ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ်ဆှၢဃီၤကဒီးသိလ့ၣ်တခိၣ်လၢကလဲၤဟးစၢၤပှၤလၢတၢ်လဲၤဟးကသုၣ်အလီၢ်တတီၤ, ဒီးမၢပဟ့ၣ် စ့ၢ်ကီးတၢ်အပှ့ၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ပစးထီၣ်တဲအါတၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်လၢအမၤတၢ်တတီတလိၤလၢပဖီခိၣ်အဃိ ဒီးဖဲန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သးတမုာ်ဒီး သးဒိၣ်တၢ်ဒီးအဲၣ်ဒိးမၤသံဒၣ်လဲာ်ပှၤလီၤ.

လၢတၢ်ဘၣ်ထွဲလၢသူၣ်လၢသးစ့ၢ်ကီးမ့ၢ်တၢ်လီၤပလိာ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. ပှၤလီတၢ်       ၀့ၤတၢ်ဒီး ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်တၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤ, လၢအမ့ၢ်တၢ်လီတၢ်၀့ၤအပၢ်, အ၀ဲဒၣ်ထီဘိကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤလၢကလီန့ၢ် ယွၤအဖိတဖၣ်, အီၣ်ဟုၣ်အီၣ်ဘျၣ်ဒီးတုၤဒၣ်လဲာ်ကမၤသံမၤဟးဂီၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်သ့ၣ်ညါ၀ဲပှၤဟုၣ်ပှၤဘျၣ် တၢ်အတၢ်ပညိၣ်တၢ်တိာ်ဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. အ၀ဲစံး, ‘‘တၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်န့ၣ်, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်သိးအကဟုၣ်တၢ်, ဒီးမၤသံတၢ်, ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ်ဒီး, တဟဲဘၣ်၀ဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤ, ဒ်သိးအကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူဒီးန့ၢ်ဘၣ်အါအါကလဲာ်ဒီး, ယဟဲယဲလီၤ.’’ (ယိၤဟၣ် ၁၀:၁၀). ကစၢ်ခရံာ်ဟဲလၢကဒုး မူပှၤ ဒီးဟ့ၣ်အါထီၣ်ပှၤတၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်တၢ်န့ၣ်ဟဲလၢကဟံးန့ၢ်ပတၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအ၀ဲအဲၣ်ဒိးအီၣ်ဟုၣ်လၢနအိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. အ၀ဲအဲၣ် ဒိးအီၣ်ဟုၣ် နတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, နကျိၣ်နစ့ဒီး တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်, နတၢ်အိၣ်မူအတၢ်ပညိၣ်တၢ်တိာ်, နတၢ်အိၣ်မူအလုၢ်လၢ်သကဲာ်ဂ့ၤပ၀း၀ါ, နဟံၣ်ဖိဃီဖိ, နတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ယွၤ ဒီးအဒိၣ်ကတၢၢ်တၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်လၢယွၤဟ့ၣ်လီၤနၤခီဖျိကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တပလီၢ်သးအ၀ဲကချုးန့ၢ်ဒီးဟံးန့ၢ်နတၢ်ခ ခဲလၢာ်တုၤဒၣ်လဲာ်မၤဟးဂီၤနသးသမူန့ၣ်လီၤ.  

သရၣ်ကီၢ်ခုၣ်
စတိမီထ့ၣ်, ကၠီၣ်ကၠံၣ်ယၣ်ကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

လံာ်စီဆှံအပူၤ, တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤအိၣ်အါမးဘၣ်ဃးဒီးသရၣ်လီသိၣ်လိတၢ်တဖၣ် လၢအရၤလီၤတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အကမၣ် ဒ်သိး ကကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်ပှၤလၢပကပာ်တ့ၢ်ကွံာ်တၢ်နီၢ်ကီၢ်လီၤ. ညီနုၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်ဖှံလီၤတၢ်သးဒ့ဒီအချံသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ကယီကယီ နဘျးလၢအထုအပူၤ ဒ်သၣ်ဘုလါဘျးလၢကပီၤလုၤအပူၤဒီးတဆီဘၣ်တဆီတုၤဆူတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်လီတၢ်၀့ၤဒီးတၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်အချံ, အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်လၢအကမၤလီၤဖးနၤဒီးယွၤအိၣ်၀ဲအါမးန့ၣ်, နပာ်သူၣ်ပာ်သး ကစီဒီစ့ၢ်ဧါ. မ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. ဒ်သိးမုၣ်ကီၤလံၢ်ဟုၣ်ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ်လၢယွၤဟ့ၣ်နၤသုတန့ၢ်တဂ့ၤအဂီၢ် နကဆိကမိၣ်မၤထွဲနဲကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ကတိၤလၢကျဲဒ်လဲၣ်. 

ယဟဲချ့ချ့လီၤ. ဒ်သိးပှၤသုတဟံးန့ၢ်နခိၣ်သလုးတဂ့ၤဒီး, ဟံးဃာ်တၢ်အိၣ်ဒီးနၤတက့ၢ် (လီၣ်ဖျါ ၃:၁၁).

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ာ် တက့ၢ်. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်သးဘိဧၢ, ဒ်နသိၣ်လိပှၤလၢပဘၣ်ဃ့ဘါထုကဖၣ် စ့ၢ်ကီး ဆူ ပပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်ဒ်သိးအသုတဒုးလဲၤ​​​နုာ်ပှၤဆူတၢ်လ့ပစီအပူၤ တဂ့ၤအသိးန့ၣ်, ပဃ့နၤလၢနကဒုးပူၤဒုးဖျဲးစ့ၢ်ကီးနဖိအံၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်လီတၢ်၀့ၤလၢ ကဟုၣ် ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ်လၢနဟ့ၣ်အီၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဟ့ၣ်လၢ်ဘၣ်အီၤ တၢ်ကူၣ်သ့, တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လၢကသ့ပဲာ်ထံနီၤဖး တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒီးတၢ်လီၤတၢ်ဝ့ၤန့ၣ် တက့ၢ်. မၤစၢၤအီၤလၢကသ့ဟံးဃာ်ကျၢၤ တၢ်လၢအိၣ်ဒီးအီၤတုၤနဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်တစုန့ၣ်တက့ၢ်. လၢနမံၤဒီး လၢနတၢ်သးကညီၤအပူၤဒိကနၣ်လၢ်ဘၣ် ပှၤတက့ၢ်.  လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 43

THE THIEF COMES TO STEAL, KILL, AND DESTROY

John 10:10 – “The thief only comes to steal, kill, and destroy. I came that they may have life, and may have it abundantly.” (WEB)

If you have been to a city in Burma called Mandalay, you might get the uneasy feeling of  the environment of the car and bus stations. There are many deceptions there. Station thieves and criminals hang out there. They are not necessarily workers of the bus stations, but predators looking for prey. Scamming and misrepresenting bus fare is one of their conning tactics. Everyday they devise schemes to find targets to swindle. Their daily purpose is to lie and steal. 

I myself fell into that trap once when I took students to India for study and made a transit in Mandalay. We got on a bus and thought they were going to take us to another station to continue our journey. We thought they would do their job well. But they did not take us to the bus station we were supposed to go to. They took us to a fake station they set up. They also lied about the departure time. We already paid them what they asked for and we thought they would not ask us for money again. We did not expect to have to pay anything for the place they took us. But, they demanded more money for taking a break and cleaning ourselves up at the place they took us. We did not know when we would have to leave as they did not tell us the right departure time. We had some time in our hands. They sent another car to take us to a visiting place and asked us to pay more and more money. We started arguing with them for deceiving us. They were extremely unhappy with us. They got mad and even wanted to kill us. 

A similar lesson can be learned in our Christian lives.  The biggest thief of all times, the father of lies, is always planning and scheming to deceive God’s children with the goals to steal, destroy, and kill them. Jesus knew his strategies very well, and said, “The thief only comes to steal, kill, and destroy. I came that they may have life, and may have it abundantly.” (John 10:10). Jesus came to give us life and much more. But the thief comes to only take from us. He wants to steal everything from you. He wants to steal your livelihood, your money, your property, your life plans, your character, your family, your faith, and most of all the eternal life our almighty everlasting God gives you through Jesus Christ. If you are not on guard, he will catch you, take everything from you, and totally destroy you. 

Thrah Kaw Khu 
Stone Mountain, Georgia 

REFLECT

The Bible is full of warnings about false teachers seeking to spread erroneous teaching in order make us go stray and abandon the real faith. Usually, he sows the seeds of doubts in our hearts. Slowly, you get trapped in his snare like a fly getting caught in the spider web and gradually reaches its destruction. 

Are you aware of the seeds of fraud scattered by the devil to try to separate you from God? 
How will you meditate on and follow Jesus’ word in order to safeguard God’s gift from the devil, who wants nothing but to lie, steal, and destroy you?
“I am coming quickly! Hold firmly that which you have, so that no one takes your crown.” (Revelation 3:11)

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Our Beloved Jesus Christ, just as you taught us to pray to our Heavenly Father to not be led into temptations but to be delivered from evil, we ask You to protect your children from the deceptions of the devil that seek to steal and destroy Your children. Grant your children wisdom and knowledge to discern the truth from the lies. Help them to hold onto what they have until Your return to earth. Please hear us in Your Name and mercy.  In Jesus’ Name I pray. Amen.