တၢ်သူယသးလၢထံမူ ~ I Thirst for the Living Water

အနွံ ၄၂

တၢ်သူယသးလၢထံမူ

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၃:၁ – “ယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ယကစၢ်လီၤ. ယဃုနၤဂီၤဂီၤ, ယသးအံၤသူအသးလၢနၤ, ယဖံးယညၣ်ဆၢန့ၢ်နၤလၢကီၢ်လၢအဃ့, ဒီးတၢ်ဘှံးအသး, ဖဲထံတအိၣ်ဘၣ်.”                              

ယဟဲတုၤယဲဒၣ်ဆူကီၢ်အမဲရကၤဖဲလါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၄သီ, ၂၀၁၈ ဒ်သိးယကမၤလိတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယထီၣ်ကၠိစှၤလါ၀ံၤအလီၢ် ခံယနၢ်ဟူဘၣ်လၢယ၀ဲၢ်ပိာ်ခွါအမါအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဖိခွါဖိဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါလၢကသံၣ်သရၣ်လၢအိၣ်လၢလၢၢ်ဒိၣ်တဖၣ်တ သ့ၣ်ညါ၀ဲလီၤတံၢ်ဘၣ်လီၤ. တၢ်ဆှၢအီၤဆူ၀့ၢ်တီအူဘၣ်ဆၣ်ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်တသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါဘၣ်အဃိဘၣ်တၢ်ဆှၢကဒီး အီၤဆူ၀့ၢ်တကူၣ်ဖိသၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လီၤ. ယဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ယံၤယတသ့ၣ်ညါတၢ်ကဲထီၣ်အသးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်. ယဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ကိးယၤဒီးတဲဘၣ်ယၤလၢကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်တကွၢ်ဖိသၣ်ဘၣ်ဒီးပာ်သံဒၣ်၀ဲဒ်န့ၣ်လၢ၀့ၢ်တကူၣ်တၢ်ဆါ ဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယသးဘၣ်တံာ်တာ် ဒိၣ်မးခီဖျိဖဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကိးယၤတဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိန့ၣ်လီၤ. ယၤစ့ၢ်ကီး ယသးဘူးကသ့ၣ်ဖးဘၣ်မးအသးလီၤ. တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲယလီတဲစိသီၣ်ထီၣ်န့ၣ်, ယဖီၣ်မးတဘူၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးလီၤ ဘၣ်ယၤဒီးယသးကိၢ်အူပှဲၤဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်လီၤ. ယ၀ဲၢ်ခွါကိးယၤဖဲအဖိခွါအသးသမူဘူးကဟးထီၣ်ဒီး. ဒီးယတဲဘၣ်အီၤလၢ ယသ့ၣ်နီၣ်အီၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. အ၀ဲတဲယၤကစၢ်ယွၤတဒိကနၣ်ပတၢ်ထုကဖၣ်လၢၤဘၣ်. ယသးဘၣ်ဒိဒိၣ်မးလီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ, ယဟဲတုၤဒၣ်လၢအမဲရကၤသီသီဖိအဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢတၢ်မၤလိမၤဒိးအပူၤ, တၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်တၢ်အသီအဃိကဲထီၣ်တၢ်လၢ အတၤတၢ်ဒီးယၤဒီးလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲ၂၀၁၉ အလၢာ်ခိဘံးတၢ်ဆါဟဲကဒီးဒီးပှၤအါဂၤအသးသမူယူၤထီၣ်ကွံာ်ဒီးဖဲန့ၣ်ယဘၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးယဆါနးနးကလဲာ်လီၤ. ဘၣ် ဆၣ်ယလဲၤခီဖျိယဲလၢပှၤအါဂၤအတၢ်ထုကဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်ကီၢ်ပယီၤသုးအတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤကဒီး အဃိ, ကဲထီၣ်တၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ်ဒိၣ်မးလၢယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲဒီးယတအဲၣ်ဒိးကတိၤတၢ်ဒီးပှၤနီတဂၤလၢၤဘၣ်. ယအဲၣ်ဒိးအိၣ်ဒၣ် လၢယဒၢးပူၤ, ယကနၣ်တၢ်သီၣ်တၢ်သဲတမုာ်လၢၤဘၣ်. ယဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်ကီစ့ၢ်ကီးခီဖျိလၢပမ့ၢ်အိၣ်လၢ၀့ၢ်လၢၢ်ဒိၣ် ဘၣ်ဆၣ် ယမိၢ်လဲၤမၤတၢ်လၢကစၢၢ်ကျါလၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်လၢ၀့ၢ်အကပိာ်ကပၤဒီး လၢပတၢ်မၤလီၢ်အကပိာ်ကပၤထီဘိလီၤ. ယဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဘၣ်လဲၤတၢ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤထီဘိစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်သိး အ၀ဲသ့ၣ်ကအီၣ်ဘၣ်အီဘၣ်အဂီၢ်ဘၣ်လဲၤတၢ်လၢတၢ်သံအကဒုကစၢၢ်ကဆူးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိနး၀ဲဖှီၣ်၀ဲဒိၣ်မး လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်လၢယစုကတၢၢ်ခီၣ်တၢၢ်ဖဲယမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်တသ့မနုၤမးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယကိၢ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ်, သ့ထဲတမံၤယဘါထုကဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. 

ကီခဲထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်သနာ်က့, ယွၤမၤတၢ်လၢယဂီၢ်, ယဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဘၣ်ဒံးဒီးယအိၣ်မူပှဲၤဒီးနီၢ်ခိနီၢ်သးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဒံး န့ၣ်လီၤ. ဖဲယသးလီၤဘှါတဘျီဘျီလၢ်လၢ်ဖဲယနၢ်ဟူတၢ်ကစီၣ်လၢအမၤဘၣ်ဒိယသးန့ၣ်, ယတူၢ်ဘၣ်လၢယအိၣ်လၢကီၢ်လၢ အဃ့ဒီးတၢ်သူယသးလၢထံနၣ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်လၢယသးကိၢ်အူကိၢ်ကဖးဒီးပှၤလၢအကမၤစၢၤယၤတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ဒ်စီၤဒၤဝံးအသိးယကိးထီၣ် “ယွၤယကစၢ်ဧၢ, တၢ်သူယသးလၢနၤလီၤ. တၢ်ဘှံးယသးဒိၣ်မး, ဒုးအိယၤလၢနထံမူတက့ၢ်.”

ယနာ်လၢယွၤကမၤတၢ်လၢယဂီၢ် ဒီး နဂီၢ် ဒီးကကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်တၢ်လၢပဂီၢ်လီၤ. ဖဲနသးလီၤဘှါ, တၢ်ဘှံးနသးတုၤဒၣ်လဲာ် နတအဲၣ်ဒိးကတိၤတၢ်ဒီးပှၤနီတဂၤန့ၣ်, သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢနကဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ကစုဒုဖိဒီးကိးထီၣ် ယကစၢ်ဧၢ န့ၣ်တက့ၢ်. ကစၢ်ယွၤကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤနၤဒီးမၤလၢပှဲၤန့ၢ်နတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢ ကျဲလၢနတနၢ်ပၢၢ်အပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. 

သရၣ်မုၣ်န့ၢ်တၢ်မုာ်
ဘၢးဖလိ, နူယီးခ်ကီၢ်စဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်လီၢ်လၢအဃ့ဒီးတၢ်ဘှံးနသးဧါ. မ့ၢ်နပလၢၢ်ဘၣ်လၢယွၤတကနၣ်နတၢ်ထုကဖၣ်လၢၤဘၣ်ဧါ. 
ဖဲနအိၣ်ဘၣ်လၢကီၢ်လၢအဃ့အခါ, မ့ၢ်နကသူနသးလၢယွၤအနီၢ်ကစၢ် ဒီး တမ့ၢ်ထဲယွၤအတၢ်စံးဆၢကသ့ဒ်လဲၣ်.  

သ့ၣ်ညါလၢ “နယွၤ” မၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးနတၢ်ဘၣ်ယိၣ်သ့န့ၣ်တက့ၢ်. ဃုထံၣ်အီၤလၢတၢ်ကစုဒုဖိအပူၤ, အဝဲကဒိကနၣ်နၤဒီးဒုးတၢ်လၢနဂီၢ်ဖဲနဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအဲၣ်နၤ. အဝဲတလဲၤသဒၣ်နၤဘၣ်. အဝဲမ့ၢ်ထံမူဖဲတၢ်သူနသးလၢထံအခါန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယွၤဧၢ, တဘျီဘျီ ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤ ဃ့ထီကိၢ်ကဖးဒိၣ်မးလၢပဂီၢ် မ့ၢ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤတဖၣ်အဃိလီၤ. တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနဟ့ၣ်ခီလီပှၤထံမူလၢပအီသ့ဒီး တၢ်တသူလၢၤဘၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. မၤစၢၤဘၣ်နဖိအံၤလၢကသူအသးလၢနၤ, ကသူအသးလၢထံမူလၢနဟ့ၣ်ခီလီ, ဒီး ထံမူ အံၤကယွၤ လီၤအသးဆူပှၤအဂၤတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. မ်အသးအတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီကမ့ၢ်ထဲ တၢ်အဲၣ်ဒိးဘူးအါထီၣ်ဒီးနၤ, တၢ်အဲၣ်ဒိး သ့ၣ်ညါအါထီၣ်နၤ, ဒီး တၢ်အဲၣ်ဒိးအဲၣ်အါထီၣ်နၤန့ၣ်တက့ၢ်. မ်အတၢ်မၤသုတအါတုၤဒၣ်လဲာ် ကသးပ့ၤနီၣ်အီ ထံမူလၢနဟ့ၣ် အီၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်တခီ ကပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲ ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ထံမူလၢ နဟ့ၣ် န့ၣ်တက့ၢ်. ပျဲနထံမူဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါက့ၤ အသးလၢလီၤဘှံး လီၤဘှါ ဒီး မၤဘျါ, မၤမုာ်, မၤခုၣ်ဘၣ်က့ၤအသးန့ၣ်တက့ၢ်.  လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 42

I THIRST FOR THE LIVING WATER

Psalm 63:1 – “God, you are my God. I will earnestly seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you, in a dry and weary land, where there is no water.” (WEB)

I came to America on December 4, 2018, to study. After being in school for a few months, I got the news that my brother’s wife gave birth to a son. The baby had a health condition beyond the expertise of the doctors in Ler Doh, the town where they live. The baby was taken to Taw Oo but they also were not familiar with the health problem the baby had, so they sent the baby to Yangon. I was thousands of miles away and I did not understand what was going on. My family members called me and said that the doctors in Yangon did not really care for the baby, but basically let him die. I was mortified. Whenever they called me, they were in tears. My heart was about to literally burst open. Every time the phone rang, I was afraid to answer it. Fear overwhelmed me and worries engulfed my whole being. My brother called me when his little baby boy was breathing his last breaths. I told him that I remembered them in prayer. He answered, “God does not listen to our prayers anymore.” My heart sank with excruciating pain. At that time, I had been in America only for a few months and faced difficulties in my studies because everything was new. In addition, I had family struggles that were too burdensome.

Towards the end of 2019, the COVID-19 outbreak took place and killed many lives. I also suffered from COVID-19 seriously. Because of the power of prayers by many, I overcame it. Not long afterwards, the military unlawfully and forcefully seized power through a coup in Myanmar and this news brought a great deal of despair to me. I felt like I did not want to talk to anyone. I just wanted to stay in my room. I did not like hearing noises. The coup brought hardship to my family. Although they live in Ler Doh town, my mother has to work in the mountains for sustenance. Battles are still taking place around Ler Doh as well as the place where my mother works. My family members have to make trips in fear. They have to walk in the shadow of death in order to make a living. It is a very tough experience to say the least. I feel like there is not much I can do to help them and it makes me feel like I am at the end of myself. I worry constantly, but all I can do is pray for them. 

As hard as it is, God cares for me and I am still standing with physical and spiritual strength. Whenever I hear bad news that wears me down and tears my heart, I feel like I am a dry and weary land and I thirst for water. I feel fire burning within me and there is no one helping. Then and there, I cry out to the Lord like David did, “God my Savior, my soul thirsts for You. I am weary. Please give me Your living water.”

I believe that God is working and planning for you and for me. When you are weary, so weary that you don’t want to talk to anyone, remember to take your time quietly and cry out to the Lord. God will comfort you and provide for your needs in ways beyond our understanding. 

Thramu Nay Tar Mu
Buffalo, New York

REFLECT

Are you worn out in the dry and weary land? 
Do you feel that God stops listening to your prayers? When being in parched land, how can you long for God Himself and not just His answers?

Know that “your God” will help you with your fear and anxiety. Seek Him in quietness. 
He is listening and fighting for you when you feel weak. He loves you. He will not forsake you. 
God is your living water when you thirst.

PRAYER FOR THE READER 

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. Sometimes, the earth feels unbearably dry and hot because of the devil’s work. Thank you for freely and generously giving us the living water that we can take and not get thirsty again. Help Your children to thirst for You, thirst for Your living water, and Your living water will flow from their hearts to others. May their desires be to draw nearer to You, to know You better, and to love You more.  May they not be so busy that they forget to drink Your living water. May Your living water invigorate their weary  hearts and bring healing, comfort, and peace to them. In Jesus’ Name, I pray. Amen.