တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်စီဆှံ ~ Conflict is The Holy Ground

အနွံ ၄၄

တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်စီဆှံ

၂မိၤၡ့ ၃:၅(ခ) – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲအလီၢ်လၢနဆၢထၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်စီဆှံလီၤ.’’
(လံာ်စီဆှံတၢ်ဘၣ်ထွဲ…….၂မိၤၡ့ ၃:၁-၄, ၁၇)

စီၤမိၤၡ့ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဒီး အဝဲဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤလၢ သ့ၣ်တၤၡူၣ်အမ့ၣ်အူဒီး စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် အဝဲ ကဲထီၣ် ပှၤစဲၣ်နီၢ်တဂၤလၢ အပှၤကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးတၢ်သဘျ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၢ်စီဆှံလၢကစိာ်ထီၣ် ပှၤဆူ တၢ်လီၢ်ထီၣ်ထီဒီး တၢ်ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

လါမာ်ၡး ၂၆, ၂၀၂၁ သီဂီၤဂီၤ ပလဲၤဃီဆူမုၢ်ယုၢ်ဒီးတနံၤဃီပလဲၤဆူကီၢ်ပူၤလီၤ. ဖဲလါမာ်ၡး ၂၇သီ လၢအမ့ၢ်ဝဲကီၢ်ပယီၤအသုး မုၢ်ဒိၣ် အမုၢ်နံၤန့ၣ်, ပလဲၤဆူဒ့ၣ်ဘူးနိၣ်သဝီ, လၢအိၣ်လၢမုၢ်တြီၤကစၢၢ်ကဆူးပူၤလီၤ. ယတၢ်အိၣ်မူတစိၤသး ယသးပ့ၤနီၣ်သဝီ ဒ့ၣ်ဘူးနိၣ်တသ့လၢၤဘၣ်. ဖဲဒ့ၣ်ဘူးနိၣ်သဝီန့ၣ်, ယၤဒီးယတံၤသကိးတဖၣ်ကွၢ်ဘၣ်တၢ်သံဒိၣ်လၢမဲာ်သကိးမဲာ်လီၤ. ကျဲတဘိဃီ လၢ ပဟဲက့ၤထီၣ်န့ၣ် တၢ်ကသွံပှဲၤတၢ်တြီၤပူၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးဖဲဒ့ၣ်ဘူးနိၣ်တြီၤပူၤန့ၣ် ပတထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်မၤနၢၤဘၣ်. ပထံၣ်ထဲ တၢ်ဂၢ်သွံၣ်ဂၢ်စီ, နၢ်ဟူထဲတၢ်သးအုးကစီၣ်, တၢ်သံဂာ်မဲာ်, ပှၤဃ့ၢ်ပြံဃ့ၢ်ပြါ, ဒီး ပသူးပသ့ၣ်ပလၤကပီၤ တုၤလီၤလၢ တၢ်ခံဒးကိးဂၤ, ပလီၤဘှံးလၢနီၢ်ခိလၢနီၢ်သး, ပမၤစၢၤတသ့နီတမံၤဘၣ်. ပတူၢ်သကိး, ဃ့ၢ်သကိးတၢ်ဒီး ဒူဖိသဝီဖိ ဒီးပပှၤကလုာ် သုးမုၢ်သံၣ်ဘိလီၤ. ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိပပူၤဖျဲးဘၣ်ဆၣ် ပပှၤကလုာ်ကမျၢၢ်အါဂၤ ဘၣ်သံသတူၢ်ကလာ် လၢတၢ်ဆှူၣ်မဲာ် ကဲၤမဲာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ၂၇သီ မုၢ်နၤခီကဘၣ် ၇နၣ်ရံၣ်န့ၣ် သရၣ်အဲၣ်ကတၢၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ဘျၢထံခရံာ်ဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် လံာ်စီဆှံတၢ်မၤလိခီဖျိလၢ Zoom အဃိ ပလဲၤဃီၤဆူကီၢ်ရ့ၣ်အဝဲဒၢးဖဲ WiFi အိၣ်တၢ်အလီၢ်လီၤ. သရၣ်အဲၣ် ကတၢၢ်အတၢ်သိၣ်လိကလီၤတဝာ်ဃၣ်ဃၣ်ဒီး သတူၢ်ကလာ် တၢ်သီၣ်ဖးဒိၣ်အဃိအဝဲထွးထီၣ်ဃ့ၢ်လီၤ. ယဲယဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်ဆ့ၣ် နီၤလီၢ်တၢ်မဲာ်ညါဒီးယဘ့ၣ်လီၤဃာ်ယခီၣ်ဖံးအဃိ ယဃ့ၢ်ပိာ်အခံ ယခီၣ်ဖံးအိၣ်တီၢ်လီၤ. ပဃ့ၢ်စိာ်ဒီး ခီဖၠူထၢၣ်တဂၤတဖျၢၣ်တဂၤ တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့ၢ်ပိာ်သုးဖိအခံအဃိ ပဃ့ၢ်တၢ်တုၤလၢတပှီာ်ကျါတတီၤအခါ ကဘီယူၤခးလီၤကဒီးတၢ်အဃိ ပကြာ်လီၤဒီး ယဲယကြာ်လီၤဘၣ်လၢသ့ၣ်တရ့အခိၣ်အဃိ ယလီၤဃံၤလၢအီထီလီၤ. ယထံၣ်ကဘီယူၤခးလီၤတၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ် အကျိချံကပီၤထီၣ် န့ၣ်လီၤ. လၢခံပဟဲက့ၤဃ့ၢ်ကဒါက့ၤဆူပအိၣ်ဟံၣ်အခီၣ်ထံးဒီးပဃ့ၢ်နုာ်ဆူတၢ်ပူၤဖးလဲၢ်တပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပူၤတပူၤန့ၣ် အခိၣ်အိၣ် အိးထီၣ်အသးဒီးကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်တကပၤလီၤ. တၢ်အိၣ်ကတီၢ်တစိၤဖိအခါ ပလဲၤဃုက့ၤပခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တ ဖျၢၣ်လီၤ. ပလဲၤဃီၤဒီးကဘီယူၤဟဲကဒါက့ၤအဃိ ပှၤသုးဖိတဖၣ်ကိးပှၤလၢပကဃ့ၢ်နုာ်လၢတၢ်ပူၤလီၤ. ပဃ့ၢ်နုာ် လၢတၢ်ပူၤအဆၢ ကတီၢ် မ့ၣ်ပိၢ်လီၤတဲာ်ကဒီးတဖျၢၣ်ဘူးဘူးဖိဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. လီၤတဲာ်ဖဲတၢ်လီၢ်လၢပကလဲၤဃုက့ၤခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်ပိၢ် တဖျၢၣ်အံၤ ပအိၣ်လၢတၢ်ပူၤသနာ်က့ ကလံၤအူဘၣ်ပှၤဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဖၢဘၢပှၤနးမးလီၤ. ပအိၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ် လိၤဒီးကျိခိၣ် အါတလၢ အဃိ လၢခံပှၤသုးဖိတဖၣ်ဆှၢပှၤဆူသဝီချၢကဒီး ပလဲၤထီၣ်ဆူလူၢ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ် လၢပကအိၣ်ခူသူၣ်တ အိၣ်နီတတီၤဘၣ်. ပအိၣ်ခူသူၣ်လၢသ့ၣ်အဖီလာ်ဒ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်နၤယိာ်ထီၣ်တစဲးဒီး ကဘီယူၤက့ၤကဒါက့ၤအဆၢကတီၢ် ဒီးကထၢၣ် အဲလဝ့ဟဲလူၤဃုက့ၤပှၤဒီးပထံၣ်လိာ်က့ၤပသးအခါ ပသးခုဖးဒိၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တယံာ်တမီၣ် ဒီး ကဘီယူၤဟဲကဒါက့ၤလၢ ပဖီခိၣ်တကပၤဝံၤ ဟဲတလၢပှၤဒီး ခးလီၤကဒီးတၢ်ဆူသဝီပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူကပီၤထီၣ်ဒ်လီဝၢ်ဒံးအသိးဒီးကျိချံမ့ၣ်ပိၢ်တဖၣ်လီၤ တဲာ်ပိၢ်ဖးသီၣ်လၢသဝီပူၤလီၤ. တၢ်တြီၤဒီးတတြီၤသီၣ်သတြီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်ယသးပူၤပှဲၤဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်ကိၢ်ဂီၤ တဖၣ်, ပှၤဘၣ်ပှဲၤဂၤညါလဲၣ်, ဘၣ်တၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်, ဘၣ်ဒိဖိဒံဖိသၣ်ဒီး ပှၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤပှၤသဝီၤဖိတဖၣ်ဧါ. ပဘၣ်ယိၣ်လၢ ပကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်ဒီး ပသးလီၤဘှံးလီၤဘှါလၢပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ်အါမးန့ၣ်လီၤ. လါမးၡး ၂၇သီ, ၂၀၂၁ မ့ၢ်နၤလၢအယံာ်က တၢၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးမ့ၢ်မုၢ်တနၤလၢ ယပလၢၢ်ဘၣ်ကစၢ် ခရံာ်အတၢ်ဆှၢပူၤဖျဲးပှၤလၢတၢ်သံလီၤလိၢ်လီၤလးန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိး စံးက့ၤလၢခံကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် “Thank you, Lord.” န့ၣ်လီၤ.

ဒီးကထၢၣ်ဝါဒိၣ်
ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲယွၤအဲၣ်ဒိးသူနၤလၢအတၢ်တိာ်အဒိၣ်အထီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, နကဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဒိးစဲးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယပူၤဖျဲးလၢ တၢ်သံကဒု ကစၢၢ်ကဆူးအပူၤဝံၤ, ယစးထီၣ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီခံခါလၢအမ့ၢ် SPHERE Master of Arts in Socio-Political Science program and Virtual and online Master of Ministry program န့ၣ်လီၤ. ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, ပဝဲ ကီၢ်သူ လ့ၤတၢ်မုၢ်လၢ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံန့ၢ် accreditation လၢ International Association for Theological Accreditation ဖဲလါစဲးပထ့ၣ်ဘၢၣ် ၈, ၂၀၂၁ န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံကရၢမိၢ်ပှၢ်စ့ၢ်ကီးကဲထီၣ်ဘၣ်ဝဲ Asia Pacific Baptist Federation ကရၢဖိအလၢအပှဲၤ ဖဲလါအီကူး ၂၀, ၂၀၂၁, ဒီး Baptist World Alliance ကရၢဖိ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁, ၂၀၂၁ န့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဒိးစဲးတဖၣ် (တနီၤယဖျိလၢအမးစှၤဖးဒိၣ်) တချုးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ 

မ့ၢ်နအိၣ်လၢတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အလီၢ်ဧါ. နကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤနသးလၢယွၤအဲၣ်ဒိးမၤဝဲတၢ်မၤလီၤလးတဖၣ်လၢနသးသမူအပူၤ လၢကျဲမနုၤလဲၣ်. တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်စီဆှံဖဲပဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ဖျိးထီၣ်ပှၤလၢတၢ်လီၢ်အိၣ်ညီနုၢ်အိၣ်သးမံအိၣ်သပ့ၤသးန့ၣ်လီၤ. သးသမူအတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်တဖၣ်ခးထီၣ်ပှၤဆူတၢ်အိၣ်မူအသီဖဲပထံၣ်အါထီၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤလီၤလးတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ် ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဖဲအဝဲသ့ၣ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲသးသမူအတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ် အခါ, ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢနအိၣ်ဒီးအီၤ, ဒီး မၤစၢၤအီၤလၢ ကထံၣ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်တြီမၤတံာ်တာ်, တၢ်တၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢအမ့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်စီဆှံ ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ အကသဂၢၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ် အါထီၣ် နဘျုးနဖှိၣ်, နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, ဒီး နတၢ်စီတၢ်ဆှံတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့လၢယွၤလၢအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ် ဒီး မၤစၢၤ, ဒုးတၢ်, ကဟုကယာ်, ဒီသဒၢ, ဒီး ဂၢၤဃာ် ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် ဒီး အဘၣ်တၢ် ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအီၤ, အမံၤန့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 44

CONFICT IS THE HOLY GROUND

Exodus 3:5b – “…for the place where you are standing is holy ground.” (NIV)

Moses faced conflicts and encountered God in the flames of fire from the burning bush. Since then he became the chosen one to liberate his people from bondage. Conflict can be the holy ground from which we will be lifted up to a higher ground and be fruitful. On March 26, 2021, early in the morning, we traveled to Mae Sariang. We crossed to the Burma border the same day. On March 27th, which was the Myanmar Armed Forces Day, we journeyed to Dae Bu Noh village located in the jungle of Mutraw district. I will not forget the village Dae Bu Noh for the rest of my life. While we were there, my friends and I encountered death face to face. On the return road, we saw the entire valley filled with bomb smoke, but we did not witness any sign of victory in Christ in that Dae Bu Noh valley. We only witnessed horror, sad news, deaths, people running for life to the point that we were robbed of human dignity. We were exhausted both physically and mentally; we could not help one another; we fled together with the villages and the soldiers alike. We thanked God for escaping death but there were many civilians who got tragically killed from this catastrophe. On the night of 27th at 7 pm, we moved to the district office where WiFi was available because Thra Eh K’Ter was scheduled to give a lecture over Zoom in the Global Baptist Fellowship Bible training. Halfway through his lecture, we heard a very loud sound, so we ran out for safety. I was sitting in the front row during the lecture and had taken off my slippers. Hence, when I jumped out of the place, I forgot my slippers and ran on my bare feet. Each carrying our own laptop, we were running after the Karen soldiers and reached somewhere deep in the jungle. Knowing the airstrike was ongoing we crouched down immediately. I tripped on a tree stump and fell on my stomach to the ground. I also saw the flashing light from the fighter plane. We ran back to the house where we were staying and jumped into a big trench. You could look up and see the plane that flew and dropped the bombs. When things seemed to calm down for a moment, we decided to go back to look for a computer. Once we got out and started going, the airplane came back so the Karen soldiers asked us to come back into the trench. Just as we got into the trench, a bomb exploded very close to us. In fact, the bomb exploded where we were going to look for a computer. Although we were in the trench, the air from the speed of the bomb hit us and the dirt from the explosion covered us. We were too close to the target area so the soldiers took us outside the village and we rested on a hillside. There was no safe place to hide. When the night got deeper and the planes returned to their base, we reunited with Dr. Alwyn who was looking for us. It was a joyful reunion. But soon, the plane came back and dropped more bombs. We could see the flashes of light as the bombs exploded in the village resembling lightning strikes. The roaring rumbles of the blasts sounded loudly with echoes. I thought anxiously, “How many got hit? Where did the bombs hit? Did they hit the children, women, villagers?” We also worried for ourselves and felt enervated with concerns for the villagers. The night of March 27, 2021 was the longest night for me. That was the night when Jesus Christ miraculously delivered us from death. How I really want to conclude this testimony is to say, “Thank you, Lord.”

Dr. Wado
Thailand

REFLECT

When God wants to use you for a higher purpose, you will have to go through tests. I came back from the valley of death and started two new programs: SPHERE Master of Arts in Socio-Political Science program and Virtual and online Master of Ministry program. By God’s grace, our Hope Theological Seminary has received the accreditation from International Association for Theological Accreditation on September 8, 2021; our Kawthoolei Karen Baptist Churches (KKBC) has been accepted as full member of Asia Pacific Baptist Federation on August 20, 2021 and as a member of Baptist World Alliance on October 21, 2021. I had to go through a series of tests (some of them I passed with very low grades) before all these breakthroughs could happen. 

Are you in a conflict zone? How can you remind yourself that God wants to do amazing things in your life? Conflict is holy ground whereby we are pushed out of our comfort zones. Conflict in life can catapult us to a new plane of existence where we see more of His amazing grace.

PRAYER FOR THE READER 

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. When they have to face conflicts in life, please let Your presence be known to them and help them to see hurdles and challenges in their lives as holy ground and opportunities whereby they can experience more of your grace, blessings and your holiness. I pray in the powerful Name of Jesus Christ, the champion of the weak and the oppressed. Amen.