ယွၤစံးဆၢယတၢ်ကိးထီၣ်အီၤ ~ The LORD Answered My Call for Help

အနွံ ၃၈ ယွၤစံးဆၢယတၢ်ကိးထီၣ်အီၤ  ယံးရမံယၤ ၃၃:၃ – ‘‘ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်, ဒီးယကစံးဆၢနၤ, ဒီးယကဒုးနဲၣ်နၤ လၢတၢ်အဒိၣ်အထီ, ဒီးတၢ်လီၤလးတဖၣ်, လၢနတသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.’’                               ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢယဂီၢ်လၢယတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် သတူၢ်ကလာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဝဲလၢ ထါမဟ့ ပှၤဘၣ်ကီ ဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →