ယွၤအတၢ်တိာ်ပာ်လၢပဂီၢ်, ထီန့ၢ်ပတၢ်ဆိကမိၣ်မှံတၢ်ဒီးတၢ်လၢပဆိကမိၣ်သ့ ~ God’s Plans for Us are Beyond Anything We Can Think of or Imagine

အနွံ ၁၀

ယွၤအတၢ်တိာ်ပာ်လၢပဂီၢ်, ထီန့ၢ်ပတၢ်ဆိကမိၣ်မှံတၢ်ဒီးတၢ်လၢပဆိကမိၣ်သ့

ယၡါယၤ ၅၅:၈-၉ – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယတၢ်ဆိကမိၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်သုတၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်, ဒီးသုကျဲတမ့ၢ်ဘၣ်ယကျဲဘၣ်, ယွၤစံးဝဲ ဒၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်မူခိၣ်ထီန့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အသိး, ယကျဲထီန့ၢ်သုကျဲ, ဒီးယတၢ်ဆိကမိၣ်ထီန့ၢ်သုတၢ်ဆိကမိၣ်ဒ်န့ၣ်သိးလီၤ.’’

ယတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီတစးထီၣ်အသးဒ်ခရံာ်ဖိတဂၤအသိးဘၣ်. စးထီၣ်လၢယသးစၢ်အဆၢကတီၢ်ယဂုာ်ဖးလံာ်စီဆှံဘၣ်ဆၣ် တကဲ ထီၣ်ဝဲတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်တမံၤမံၤလၢယဂီၢ်ဘၣ်.  သနာ်က့ယလဲၤဘါယွၤလၢသရိာ်အါဖျၢၣ်, လၢယသကိးတဂၤဘၣ်တဂၤ အသကိးတုၤလၢယဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိန့ၣ်လီၤ. လၢခံဖဲယထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိန့ၣ် ယဟံးန့ၢ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတီၤတခါစ့ၢ်ကီးလီၤ. ယဃုယွၤဘၣ်ဆၣ် ယတပလၢၢ်ဘၣ်အီၤနီတဘျီဘၣ်. အဃိယဆိမိၣ်လၢယမ့ၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကလၢထီၣ်ပှဲၤ ထီၣ်လၢယဂီၢ်လီၤ. ယဆီဟံၣ်ဆီဃီဝံၤဘၣ်ဆၣ်, တၢ်တလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢယဂီၢ်ဘၣ်. အဃိယဆိကမိၣ်ကဒီးယဖိမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢယဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အံၤစ့ၢ်ကီးတမၤအသးဘၣ်. တုၤယအိၣ်ဒီးယဖိသၢဂၤအလီၢ်ခံယတံၤသကိးလၢ ယရ့အီၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဖဲတီၤထီကၠိတဂၤသံကွၢ်ယၤ, ‘‘နဆိကမိၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်.’’ ယသကိးအံၤဒိးဘျၢထံအသးဝံၤ သီဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤအသးဆူခရံာ်အအိၣ်လီၤ. ယစံးဆၢအီၤလၢခရံာ်မ့ၢ်ပှၤလၢအဂ့ၤ, သနာ်က့တမ့ၢ်ယွၤအဖိခွါဘၣ်. အဝဲတဲ ယၤနမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ဒ်န့ၣ်အဃိ လံာ်စီဆှံတၢ်မၤလိလၢအဝဲဲလဲၤမၤလိသကိးန့ၣ်ကမ့ၢ်လၢယဂီၢ်လီၤ. ယခိးတဘျုးသီဝံၤ လၢခံကတၢၢ် ယဆၢတဲာ်လၢယကလဲၤဒီးထံၣ်လၢယနီၢ်ကစၢ်လီၤ.

ဖဲန့ၣ်ယထံၣ်ပှၤမၤလိသကိးလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတကတြူၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စံးပာ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်ကဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကိၢ်ခါကၠိပျၢ်ဝံၤ, ယစးထီၣ်မၤလိသကိးလံာ်မးသဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဖးဘၣ်အဆၢဒိၣ်တၢဝံၤယထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်စံးပာ် ခဲလၢာ်အံၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲအဃိ စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ယဟ့ၣ်လီၤယသးလၢကစၢ်ခရံာ်အအိၣ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. ယဝၤအသးတမုာ် လၢတၢ်န့ၣ်အဃိလီၤ. ခံနံၣ်ဝံၤဒီးအဝဲလဲၤသဒၣ်ယၤလီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢယတၢ်အိၣ်မူအံၤဟးဂီၤဝဲလံ. တမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤကသူယၤ လၢအလၤကပီၤအဂီၢ်လၢၤဘၣ်. ယဆိကမိၣ်လၢယကမၤသံလီၤယသးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤန့ၣ်တီဝဲဒီးအတၢ်ကတိၤတဖၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဝဲဆှၢလီၤယတံၤသကိးခံဂၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဒုးပူၤဖျဲးယၤလၢယကမၤကတၢၢ်ကွံာ်ယတၢ်အိၣ်မူဒီး တၢ်ဒိကနၣ်ဒုၣ်ဒါမုၢ်ကီၤ လံၢ် အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

လၢခံကတၢၢ်ယပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ, တၢ်အဲၣ်ဘၣ်ခရံာ်, ယပိာ်ထွဲအခံဒီးဟ့ၣ်လီၤယသးလၢအတၢ်မၤအပူၤ, လၢယသးဒီ ဖျၢၣ်လီၤ. တဆံလွံၢ်နံၣ်ပူၤကွံာ်ဒီးယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တၤတၢ်တခါဆူပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်ဒ် –  ယၡါယၤ ၆:၈ ‘‘ဒီးယနၢ်ဟူ ယွၤအကလုၢ်စံးဝဲဒၣ်, ယကမၢလီၤမတၤတဂၤလဲၣ်. ဒီးယစံး, ကွၢ်ကွၢ်, ယၤလီၤ. မၢလီၤယၤတက့ၢ်. ’’ ယတဲကစၢ်ယွၤလၢ, ယကလဲၤဖဲအဝဲမၢယၤတဘျီလၢ်လၢ်, တပူၤလၢ်လၢ်, ဒ်အဝဲစံးဝဲတမံၤလၢ်လၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢယွၤကဆှၢယၤဆူ တၢ်လီၢ်တတီၤတီၤ လၢကီၢ်အမဲရကၤအပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲကိးယၤလၢတၢ်သးခုကစီၣ်အပျီ, အအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အတကပၤ လၢယအိၣ်အလီၢ်လီၤ. ယတဆိကမိၣ်နီတဘျီလၢယကကဲထီၣ်ပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ် ဒီးယတနၢ်ဟူဆိပာ် လၢယိၤအထံအကီၢ်, ကီၢ်ပယီၤ, ဒီးပှၤကညီကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်စ့ၢ်ကီးနီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ဃုလါပူၤကွံာ်ဒီးယွၤဆှၢယၤ လၢတၢ်လဲၤတခါ, ခီဖျိယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်သုးကျဲၤဒ်သိးယကလဲၤထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲယထံၣ်ဘၣ်ယဲလၢပှၤကညီတကလုာ်အံၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီယအဲၣ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဝဲသ့ၣ်သံကွၢ်ယၤလၢယက ဟဲက့ၤဆူအအိၣ်ဒီးသိၣ်လိအဝဲသ့ၣ်ကီၤလၤဝါကျိာ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ယကမၤဃုလါဝံၤဒီးကက့ၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အံၤ အိၣ်တ့ၢ်ဝဲသၢဆံနွံနံၣ်လံ. ယအိၣ်ဒံးဒၣ်လၢတၢ်လီၢ်တပူၤအံၤတုၤခဲအံၤလီၤ.

ဖံဖံၡဲၣ်ရဲၣ်ဖီၣ်ထၢၣ်ဖံ
ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်

တၢ်ဆိကမိၣ်ထံမၤဘၣ်ထွဲက့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢပတၢ်အိၣ်မူ

နဆိကမိၣ်နဲတဘျီဘျီလၢယွၤသူနၤတန့ၢ်ဘၣ်ဧါ. နဆိကမိၣ်နဲလၢ နတအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဖးလၢလၢလီၢ်လီၢ်, တၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်လၢလၢလီၢ်လီၢ်, သးပှၢ်တလၢ, သးစၢ်တလၢ လၢယွၤကသူနသးသမူလၢအဂီၢ်ဧါ. 
ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ မ့ၢ်နသးအိၣ်ဟ့ၣ်အးလီၤနသးဆူယွၤအစုပူၤလၢကသူနၤအဂီၢ်ဧါ.  

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, လၢတၢ်ကိးန့ၢ်သုန့ၣ်သုထံၣ်လၢပှၤကူၣ်တၢ်သ့, ဒ်တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အသိးန့ၣ်တအါဘၣ်, ပှၤအိၣ်ဒီးအစိအကမီၤတအါဘၣ်, ပဒိၣ်အစၢၤအသွဲၣ်တအါဘၣ်. မ့ၢ်ယွၤဃုထၢတၢ်ကလီကလီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒ်သိး အကမၤမဲာ်ဆှးပှၤကူၣ်တၢ်သ့, ဒီးယွၤဃုထၢတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိးအကမၤမဲာ်ဆှးပှၤဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်လီၤ. ဒီးယွၤဃုထၢ တၢ်လၢအလၤအကပီၤတအိၣ်ဘၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒီးတၢ်လၢပှၤတပးကဲဘၣ်အီၤ, ဒီးတၢ်လၢအတမ့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဘၣ်တဖၣ်, ဒ်သိးအကမၤဟးဂီၤကွံာ်တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်တဖၣ်, ဒ်သိးပှၤကညီသုတပာ်အသးကဖၢလၢ ယွၤအမဲာ်ညါနီတဂၤတဂ့ၤလီၤ.’’  (၁ကရံၣ်သူး ၁:၂၆-၂၇)

တၢ်ထုကဖၣ်လၢပှၤဖးတၢ်ဖိအဂီၢ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်နဖိတဂၤအံၤလၢအဖးဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအံၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယဃ့တၢ်ဘၣ်နသးလၢနဖိအံၤအဂီၢ် လၢ မုၢ်တနံၤအံၤလီၤ. ပသ့ၣ်ညါလၢနတသူဟီၣ်ခိၣ်အနီၣ်ထိၣ်ဖဲနဃုထၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနကသူလၢနဘီမုၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. ဝံသးစူၤဒုးသ့ၣ် ညါဘၣ်နဖိအံၤလၢ နတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ နတၢ်တိာ်ပာ်လၢအဂီၢ်န့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်ဒံး တၢ်လၢအဆိကမိၣ်မှံဝဲ ဒီးတၢ်လၢအဆိကမိၣ်သ့ဝဲ န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤ မၤဟးဂီၤကွံာ် တၢ်သးဒ့ဒီ, တၢ်အဒူၣ်အဆၢ, တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် လၢအအိၣ်ဘၢၣ်စၢၤလၢ ကမၤနတၢ်, ကမၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ဒီး ကကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်နဖိတဖၣ် န့ၣ်တက့ၢ်. မ်နကအါထီၣ် ဒီး မ်ပစှၤလီၤန့ၣ်တက့ၢ်. ခီဖျိပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အဃိ မ်နဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤနၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Week 10

GOD’S PLANS FOR US ARE BEYOND ANYTHING WE CAN THINK OF OR IMAGINE

Isaiah 55:8-9 – ““For my thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways,” says Yahweh. “For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.” (WEB)

My marriage began as a non-Christian. I tried reading the Bible when I was young, but it didn’t make sense to me. Nevertheless, I went to many churches with different friends until I graduated from high school. Then I took a religion class in college. I was seeking the Lord, but never found Him, so I thought getting married would fulfill me, but it didn’t.  So I thought having children would fulfill me, but that didn’t either. After having three children, a close high school friend I kept in touch with, asked me what I thought of Jesus. She had just given her life to Him and was baptized. I told her I thought He was a good man, but not the Son of God, so she told me the Bible study she was going to was for me. I decided a few days later that I needed to go and see for myself.  

They were studying the Old Testament with all the prophecies of Jesus’ coming birth.  We studied Matthew in the New Testament after summer break. When I read in the very first chapter that all those prophecies came true, I totally surrendered my life to Jesus!  My husband was not happy after that and left two years later.  I was thinking my life was ruined and God could never use me for His glory again. I thought of suicide, but the Lord is faithful and brought two friends to my house at the same time. They saved me from ending my life and believing in the lies of our enemy.

I was finally fulfilled  and loved Jesus, so I followed and served Him with all my heart.  Fourteen years later my pastor challenged us with Isaiah 6:8, “And I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send, and who will go for us?” Then I said, “Here I am! Send me.” I told the Lord I would go whenever He wanted me to go and do whatever He wanted me to do. I was thinking somewhere in America, but He called me to the mission field on the other side of the earth!  I had never thought of being a missionary and had never heard of Thailand, Burma or the Karen people. I had no idea where they were, or what He wanted me to do, but God knew.

Six months later He sent me on an Exposure Trip through my church and I not only met the Karen people, but I loved them. They asked me to come back and teach English.  I’d never taught before and thought I’d be there only six months, but that was 37 years ago and I’m still here.

Pee Sharon Porterfield
Thailand

REFLECT

Do you ever think God cannot use your life?  Do you ever think you are not wise enough, worthy enough, or too old or too young for God to use your life for Him? 
Are you willing to surrender and let Him use you anyway?  

“For you see your calling, brothers, that not many are wise according to the flesh, not many mighty, and not many noble; but God chose the foolish things of the world that he might put to shame those who are wise. God chose the weak things of the world that he might put to shame the things that are strong. God chose the lowly things of the world, and the things that are despised, and the things that don’t exist, that he might bring to nothing the things that exist, that no flesh should boast before God.” (1Corinthians 1:26-29)

PRAYER FOR THE READER

Dear God, please bless Your children reading this devotional journal. I pray for God’s will for Your children today. We know that You do not use the standard of this world in choosing who to use for Your Kingdom. Please let Your children know Your plan and purpose for them is greater than they could ever imagine. Please remove any doubts, obstructions, or struggles that keep them from serving You, Your church, and Your children. May You increase and we decrease. Through our weaknesses, may You be glorified. In Jesus’ Name I pray. Amen.