ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ် ~ God is Our Refuge and Strength in Troubling Times

အနွံ ၅၂ ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ် စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁ – “ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါလီၤ. လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအပူၤန့ၣ်ပှၤထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢတၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်လီၤ.” ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ယဲလၢဟံၣ်ဃီအမုာ်လၢသဝီတဖျၢၣ်အပူၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်လၢ အလၢအပှဲၤလၢယဂီၢ်, ဒီးယပၢ်စ့ၢ်ကီးမ့ၢ်ဝဲ ထံဂုၢ်သီသဝီသးပှၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးဒီးတၢ်တီခိၣ်ရိၤမဲအဃိ ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးအီၤလၢသဝီအါဖျၢၣ်လီၤ. အဝဲစ့ၢ်ကီးမ့ၢ်ပှၤတဂၤကူၣ်သ့ဝဲဒၣ်လၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအလၢအပှဲၤ ဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. တၢ်မုာ်ဘၣ်ယၤဒိၣ်မးလၢယအိၣ်ဘၣ်ဒီးယမိယပါ, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒ်သိးသိးအဃိလီၤ. […]

Read more →

ယွၤအသးအိၣ်နၤ ~ God Cares for You

အနွံ ၅၁ ယွၤအသးအိၣ်နၤ ၁ပ့းတရူး ၅:၆-၇ – ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ဆီၣ်လီၤသုသးလၢယွၤအစုကညီၢ်အဖီလာ်, ဒ်သိးတုၤအဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဒီး, ကပာ်ထီၣ်ထီသုန့ၣ်တက့ၢ်. ကယဲၢ်သုတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ်, ပာ်ထီၣ်လၢအဝဲဒၣ်အလိၤခဲလၢာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အသးအိၣ်သုလီၤ.’’ ဖဲယမၤလိတၢ်လၢမဲၣ်ရၤမိၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယနၢ်ဟူဘၣ်ဃး Oriental Theological Seminary (OTS)လၢအအိၣ်လၢ Nagaland, […]

Read more →

ယွၤမၤပူၤဖျဲးပှၤလၢအအိၣ်သဒၢလၢအပူၤ ~ God Delivers Those Who Hide in Him

အနွံ ၅၀ ယွၤမၤပူၤဖျဲးပှၤလၢအအိၣ်သဒၢလၢအပူၤ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၁:၁၅-၁၆ – ‘‘ကကိးထီၣ်ယၤ, ဒီးယကစံးဆၢအီၤလီၤ. တုၤအဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီး, ယကအိၣ်ဒီးအီၤ, ယကမၤပူၤမၤဖျဲးအီၤ, ဒီးမၤလၤကပီၤအီၤလီၤ. ယကဒုးမံသူၣ်မံသးအီၤလၢ တၢ်အိၣ်ကၢအိၣ်ခိး, ဒီးယကဒုးထံၣ်အီၤလၢ ယတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ.’’ ပအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ပဘၣ်လဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ဂၤမံၤဂၤမၠိန့ၣ်လီၤ. ဒီးပတၢ်လဲၤခီဖျိတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် သ့ၣ်တဖၣ် […]

Read more →

ယွၤမၤသဘျ့ယၤဒီးဒုးထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ယၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်စၢဃာ် ~ God Freed Me and Delivered Me from Satan’s Snare

အနွံ ၄၉ ယွၤမၤသဘျ့ယၤဒီးဒုးထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ယၤလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်စၢဃာ် ယိၤဟၣ် ၈:၃၁-၃၂ – ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဘၣ်ပှၤယူဒၤဖိလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်, သုမ့ၢ်အိၣ်မ့ၢ်ဆိးလၢ ယကလုၢ်ကထါအပူၤဒီး သုမ့ၢ်ယပျဲၢ်ယဘီၣ်အနီၢ်အသံးလီၤ. ဒီးသုကသ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် ကမၤထူၣ်ဖျဲးသုလီၤ.’’ အဆိယစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢအပာ်မူယၤ, ထုးထီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ဒဲးဘးအပူၤလီၤ. ယမ့မ့ၢ်တ့ၢ်ဖိလၢအလူၤအသးဒီး မၤဖဲတၢ်ဘၣ်ယသးဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒီး အဘျုးအဖှိၣ်လၢအဘၣ်ယၤသ့ၣ်တဖၣ်တလီၤတူာ်နီတဘျီဘၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤလၢအဘျၢထံဝံၤဖဲလၢယသးစၢ်အခါလံၤလံၤတချုးယဟဲဒံးဆူကီၢ်အမဲရကၤဒံးဘၣ်လီၤ. […]

Read more →

သန့ၤနသးလၢယွၤ, တဘၣ်သန့ၤနသးလၢနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ ~ Lean On God; Do Not Lean On Your Own Understanding

အနွံ ၄၈ သန့ၤနသးလၢယွၤ, တဘၣ်သန့ၤနသးလၢနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ ကတိၤဒိ ၃:၅-၆ – ‘‘သန့ၤနသးလၢယွၤလၢနသးဒီဖျၢၣ်ညါတက့ၢ်. ဒီးသုတသန့ၤနသးလၢနတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ. သ့ၣ်ညါယွၤလၢနကျဲခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ်. ဒီးအဝဲဒၣ် ကမၤလိၤနကျဲလီၤ.’’ ယမ့ၢ်ဖိတဂၤလၢအဟဲဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ ပၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီးမိၢ်လၢအဲၣ်ယွၤ ဖဲဒူသဝီလၢအမ့ၢ်ပှၤကညီသဝီန့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးဖိသဒါတဂၤ ဒီးမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ် တၢ်ကဟုကယာ်လၢဟံၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယသးအိၣ် ၅နံၣ်န့ၣ် […]

Read more →

ယွၤလဲလိာ်ကွံာ်ယတၢ်နံၤကမှံအလီအပျီၢ် ဆူတၢ်နံၤကမှံအနီၢ်ကီၢ်ဒီးဃံလၤ ~ God Turned My Fake Smiles into Real and Beautiful Smiles

အနွံ ၄၇ ယွၤလဲလိာ်ကွံာ်ယတၢ်နံၤကမှံအလီအပျီၢ် ဆူတၢ်နံၤကမှံအနီၢ်ကီၢ်ဒီးဃံလၤ မးသဲ ၁၁:၂၈-၃၀ – ‘‘ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသး, ဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံး သုလီၤ. ဟံးထီၣ်ယနီၣ်ယိးဘိလၢသုလိၤ, ဒီးမၤလိတၢ်လၢယၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသးစူၤ, ဒီးယသးဆီၣ်လီၤယသးလီၤ. ဒီးသုကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢသုအဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယနီၣ်ယိးဘိမ့ၢ်အညီ, […]

Read more →

နၢ်ဟူဘၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတဖၣ် ~ Hearing God’s Instruction

အနွံ ၄၆ နၢ်ဟူဘၣ်ယွၤအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတဖၣ် ဧ့ၤဘြံ ၄:၁၂ – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအကလုၢ်မ့ၢ်တၢ်မူ, ဒီးမၤတၢ်သ့, ဒီးအကနၣ်အ့ၣ်တၢ်ဂ့ၤန့ၢ်နးတဘ့ၣ်လၢအကနၣ်ခံခီ လိာ်, ဒီးဆဲးဖျိတုၤအနီၤဖးပတၢ်မူဒီးပသး, ဒီးတၢ်အဆၢဒီးတၢ်အကံၢ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်လၢအသ့ၣ်ညါပသးအတၢ်ဆိကမိၣ်, ဒီးအတၢ်ကူၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.’’ ယဟ့ၣ်လီၤယသးဒ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိသရၣ်မုၣ်တဂၤအသိးလၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤဖဲ (Myanmar Christian Church in […]

Read more →

သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ယွၤလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ ~ Getting to Know God Better Amidst Suffering

အနွံ ၄၅ သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ယွၤလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အပူၤ ဖံလံးပံၤ ၃:၈ – ‘‘အခိၣ်တလိာ် ယပာ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်မၤဟါမၢ်ယတၢ်လၢတၢ်ဂ့ၤဒၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ ယကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဃိလီၤ.’’                               ယန့ၢ်ဘၣ် ခိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါ ဖဲ လါယူၤလံ ၂၀, ၂၀၂၁ အဃိ ယဆၢတဲာ်လၢယကအိၣ်လီၤဖးယသး […]

Read more →

တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်စီဆှံ ~ Conflict is The Holy Ground

အနွံ ၄၄ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်စီဆှံ ၂မိၤၡ့ ၃:၅(ခ) – ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲအလီၢ်လၢနဆၢထၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်စီဆှံလီၤ.’’(လံာ်စီဆှံတၢ်ဘၣ်ထွဲ…….၂မိၤၡ့ ၃:၁-၄, ၁၇) စီၤမိၤၡ့ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဒီး အဝဲဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤလၢ သ့ၣ်တၤၡူၣ်အမ့ၣ်အူဒီး စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် အဝဲ ကဲထီၣ် ပှၤစဲၣ်နီၢ်တဂၤလၢ အပှၤကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးတၢ်သဘျ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၢ်စီဆှံလၢကစိာ်ထီၣ် […]

Read more →

ဟဲလၢကဟုၣ်ကဘျၣ်ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ် ~ The Thief Comes to Steal, Kill, and Destroy

အနွံ ၄၃ ဟဲလၢကဟုၣ်ကဘျၣ်ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ် ယိၤဟၣ် ၁၀:၁၀ – ‘‘တၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်န့ၣ်, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်သိးအကဟုၣ်တၢ်, ဒီးမၤသံတၢ်, ဒီးမၤဟးဂီၤတၢ်ဒီး, တဟဲဘၣ်၀ဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤ, ဒ်သိးအကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူဒီးန့ၢ်ဘၣ်အါအါကလဲာ်ဒီး, ယဟဲယဲလီၤ.’’  ပှၤလၢအလဲၤဟးတုၤဘၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအ၀့ၢ်အကျါတ၀့ၢ်လၢအမ့ၢ်၀့ၢ်မါတလ့န့ၣ်, ကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်အိၣ်သးလၢ သိလ့ၣ်အသန့ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အယီၤအဘျၣ်အိၣ်အါမးလၢတၢ်လီၢ်၀ဲန့ၣ် ဒ်အမ့ၢ်, […]

Read more →