တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ

အ​​နွံ ၅၂

တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ

သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးလၢတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်ဒီးတၢ်စံး ထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်, ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ယွၤလၢသုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဖံလံးပံၤ ၄:၆

ပကိးဂၤဒဲးပအိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် ဒ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအန့ ဆၢၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပဝဲတနီၤ ပဘၣ်ယိၣ်တၢ်တလၢကွံာ်အ ခၢးဒီးမၤဘၣ်ဒိက့ၤ ပနီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ယမိမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအါမး, တုၤဒၣ်လဲာ် မံဝဲ တန့ၢ်အီၣ်ဝဲတဝံၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်အဝဲမ့ၢ်မုၣ်ကမဲတဂၤလၢ ဘၣ်လုၢ် ဒိၣ်ထီၣ်အဖိလွံၢ်ဂၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤဒီး, အတၢ်အိၣ်မူထီဘိပှဲၤ ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်သးအုး, တၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိ, ဒီး ကဲထီၣ် တၢ်သးတမုာ် လၢယဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. အခဲအံၤဒၣ်လဲာ်, ယမိဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ ပှၢ်လၢ်ကျါဒီးအတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအိၣ်ဝဲဒိၣ်န့ၢ်အလီၢ်ဒံးလီၤ. ယ အဲၣ်ဒိးထံၣ်ဘၣ်ယမိအိၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ် ယဲယဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဆူၣ်ဒိၣ်မးစ့ၢ်ကီး, တဘျီတခီၣ် လၢတၢ်ဆံးဆံးဖိ အဖီခိၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ မ့ၢ်တၢ်လၢပဃ့ၢ်ပူၤ တသ့သနာ်က့ ဖဲပပျဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီဒိၣ်ဘၢပှၤန့ၣ် ယွၤအလီၢ် လၢပသးသမူအပူၤ လီၤမၢ်ကွံာ်သ့န့ၣ်လီၤ. တဘျီဘျီယတဲ ယမိ, ‘‘မိဧၢ, ကစၢ်ယွၤတသံဒံးဘၣ်.’’ ခီဖျိလၢပဘၣ်ယိၣ်တၢ်အဃိန့ၣ် ပယူာ်ထီထီၣ် ပယုာ်တပျၢ်ဒၣ်လဲာ် တန့ၢ်ဘၣ်. အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ယွၤလၢပဘါအီၤတဂၤအံၤ ဒိၣ်န့ၢ်ပတၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီလီၤ. မ်ပဂံၢ်ထီၣ် ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢအဘၣ် တ့ၢ်ပှၤတဖၣ်, ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤ, စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ, ဒီး နာ်လၢ ယွၤကဆှၢပှၤဆူညါတက့ၢ်. 

ယွၤဧၢ, ပပာ်ထီၣ်ပတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီလၢနလိၤလီၤ. ဝံသးစူၤမၤဖှံ လီၤပတၢ်ဝံဃၢတဖၣ် ဒီး သိၣ်လိပှၤလၢပကနာ်နၤအါထီၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.