တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်

အ​​နွံ ၄၆

တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်

မုၢ်နံၤမုၢ်နၤလၢ ယဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ် ယသန့ၤယသးလၢနၤလီၤ.

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၆:၃

ဒီးယကအိၣ်ဒီးသုထီဘိ တုၤတၢ်အစိၤကတၢၢ်တစုန့ၣ်လီၤ. 

မးသဲ ၂၈:၂၀ခ (ခ့ခါကျိာ်) 

လၢတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်, တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်ကဘၣ် အိၣ်လီၤ. တၢ်အုၣ်သး လၢပမ့ၢ်ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ် မ့ၢ်ပတၢ်အဲၣ်လိာ် သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ် တ့ထီၣ် ဒုးဆူၣ်ထီၣ်တၢ်အဲၣ်လီၤ. မ့ၢ်ပမၤအါထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးလၢပတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တဖၣ်အပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်. ဆိကမိၣ်နဲ တၢ်လီၢ်ဖဲနပာ်ဖျါထီၣ် နတၢ်သး ဒ့ဒီ နတၢ်ပျံၤတဖၣ် တီတီ ဒီး ပှၤတမၢ နအိၣ်ဘှ့ၣ်ကလာ်ဒီးစံၣ် ညီၣ်နၤဘၣ်. ဆိကမိၣ်နဲတၢ်လီၢ်ဖဲနအိးထီၣ်နသးဒီးပှၤတဘှီနၤမၤမဲာ် ဆှးနၤဘၣ်. ဆိကမိၣ်နဲတၢ်လီၢ်ဖဲနအၢၣ်လီၤနတၢ်အိၣ်သးတကဆှဲ ကဆှီတဖၣ်ဘူၣ်မ့ၢ်လၢနသ့ၣ်ညါလၢပှၤကပျၢ်နတၢ်ကမၣ်ဒီးတူၢ်လိာ်နၤအဖၢမုၢ်အဃိလီၤ. တၢ်လီၢ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်ဖဲတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သး ဘၣ်တၢ်မၤအါထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်နဲလၢတၢ်လီၢ် အံၤ အမ့ၢ်ဝဲ နတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပှၤကွဲးထါစံးဝဲလၢဖဲအအိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ် အသန့ၤအသးလၢယွၤလီၤ. ဖဲပမုၢ်နံၤမုၢ်နၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအခါန့ၣ် မ့ၢ်ပသန့ၤပသးလၢပဒီပုၢ်ဝဲၢ် လၢခရံာ်အပူၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီးတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်သ့ကစီဒီဧါ. ဖဲပကျဲကမၣ် ဒီးပတလီၤတံၢ် လၢပကဘၣ်မၤလိၤက့ၤပကျဲဒ်လဲၣ် အခါန့ၣ်, မ့ၢ်ပမၤန့ၢ်တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ ဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် လၢပတံၤ သကိးခရံာ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်သ့ကစီဒီဧါ. ပနာ်န့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်သ့ မ့ၢ်လၢ ထီဘိအဝဲအိၣ်ဒီးပှၤအဃိလီၤ. ခရံာ်အိၣ်ဒီးပှၤဖဲပမၤတၢ်ဘၣ်အခါ ဒီး ခရံာ်အိၣ် ဒီးပှၤဖဲပမၤတၢ်ကမၣ်အခါလီၤ. မ့ၢ်ပဝဲခရံာ်ဖိဒီပုၢ်ဝဲၢ် တဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်အကံၢ်အစီသ့ၣ်တဖၣ်လၢအမၤဆူၣ်ထီၣ် တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ် လၢတဂၤဒီးတဂၤအတၢ်အိၣ်မူပူၤဒ်လဲၣ်.  

ခရံာ်ကစၢ်ဧၢ, တၢ်ဘျုးလၢပတအိၣ်ထဲပတၢ်တၢ်နီတဘျီဒီး ပနာ်နၤသ့ထီဘိအဃိလီၤ. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.