တၢ်ကီတၢ်ခဲ

အ​​နွံ ၄၅ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ပှၤဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်တဂၤအံၤကိးထီၣ်ဝဲ, ဒီးယွၤကနၣ်ဝဲ, ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤ လၢအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤခဲလၢာ်လီၤ.  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၆  ဖဲယဖိမုၣ်ဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိ ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကထီၣ်ဘၣ် ကၠိ လၢကီၢ်အမဲရကၤအခါ ယပာ်လီၤယသး လၢယကဆှၢအီၤလီၤ. ဖဲယကွၢ် တၢ်လၢာ်တၢ်စ့ၤ အတၢ်ပာ်ဖျါအခါ ယခိၣ်ကဖီထီၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လၢယမၤတတုၤထီၣ်ဘးဘၣ်. […]

Read more →