တၢ်ကီတၢ်ခဲ

အ​​နွံ ၄၅

တၢ်ကီတၢ်ခဲ

ပှၤဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်တဂၤအံၤကိးထီၣ်ဝဲ, ဒီးယွၤကနၣ်ဝဲ, ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤ လၢအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤခဲလၢာ်လီၤ. 

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၆ 

ဖဲယဖိမုၣ်ဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိ ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကထီၣ်ဘၣ် ကၠိ လၢကီၢ်အမဲရကၤအခါ ယပာ်လီၤယသး လၢယကဆှၢအီၤလီၤ. ဖဲယကွၢ် တၢ်လၢာ်တၢ်စ့ၤ အတၢ်ပာ်ဖျါအခါ ယခိၣ်ကဖီထီၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လၢယမၤတတုၤထီၣ်ဘးဘၣ်. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် ယတီၤလီၤဒီး ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤအံၤအဂီၢ်လီၤ. ကျိၣ်စ့ဖိလၢအ အိၣ်ဒီးယၤလၢာ်ဝဲတဘျီဃီ ဖဲယဖိမုၣ်စးထီၣ်ကၠိ ခံနံၣ်တနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢအမဲရကၤကွၢ်ထွဲပၢဆှၢမၤစၢၤအီၤအဃိ လဲၤ ခီဖျိဘၣ်ဝဲတဆိီဘၣ်တဆီလီၤ. လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ ယဒိးန့ၢ် ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါ ခီဖျိကီၤလၤဝါဖံဖုခံဂၤ လၢအသူၣ်အိၣ်သး အိၣ်မၤစၢၤပှၤကညီဖိတဖၣ်လီၤ. ယမၤဘၣ်တၢ်ခီဖျိ online ဒီး ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့လီၤ. စ့လၢယတဆိကမိၣ် လၢယကမၤန့ၢ်အီၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ယၤလီၤ. တၢ်အံၤကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဖးဒိၣ် ဒီးဒုးဖှံထီၣ် ယနီၣ်ယိးဘိလီၤ. တကးဒံးဘၣ်, ဖဲယဃ့လိၢ်စ့တဘျီလၢ်လၢ် အဝဲ သ့ၣ်ဟ့ၣ်ယၤဒီးမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲဝဲယဖိမုၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကၠိလဲ အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒီးတၢ်လၢာ်တၢ်စ့ၤ အဂုၤအဂၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တမ့ၢ်တၢ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဘၣ်. ထီဘိ ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤဒီး ဘၣ်တီၤလီၤ လၢယွၤအဂီၢ်ထံးလီၤ. မုၢ်မဆါ တနံၤအံၤ ယဖိမုၣ်ဖျိထီၣ်ကၠိလၢအမဲရကၤဝံၤလံ. ယတၢ်ဝံတၢ်ယိး တအိၣ်လၢအဝဲအဂီၢ်လၢၤဘၣ်. ယွၤကနၣ်ယၤ ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ယၤ လၢယတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤလီၤ.                                                                                                                                                                                                                        

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢအကဟဲဆူနအိၣ်ဒီးကိးထီၣ်နၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.