တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး

အ​​နွံ ၄၂

တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး

ဖဲအဝဲဒၣ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤဒံးလၢအဟံၣ်န့ၣ်, အပၢ်ထံၣ်အီၤ, အသးပူၤ ပှဲၤဒီးတၢ်သးကညီၤဒီးအဝဲဒၣ်ဃ့ၢ်ဝဲ, ဖိးဃာ်အဖိခွါဒီးနၢမူအီၤလီၤ.

လူၤကၣ် ၁၅:၂၀ (ခ့ခါကျိာ်)

ဘၣ်တဘျီ ယအၢၣ်လီၤယတၢ်ကမၣ်လၢယတံၤသကိးလၢတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်အပူၤဒီးအဝဲတဲဆၢယၤ, ‘‘ယကမၢကမၣ်လၢနမၤတၢ်တခါအံၤ’’ လီၤ. ယဟးထီၣ်လၢတၢ်မဲာ်ဆှးအါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ်လၢညါလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဖၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၢ်လၢယွၤအဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢကဘၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်တၢ်လီၢ်အံၤ – ဘံၣ်ဘၢ (မ့) လီၤပျံၤ, တၢ်အဲၣ်အိၣ် (မ့) တၢ်စံၣ်ညီၣ်အိၣ်, တၢ်သးကညီအိၣ် (မ့) တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်အိၣ်, တၢ်သးခုအိၣ် (မ့) တၢ်မၤမဲာ်ဆှးအိၣ် အလီၢ်ဧါ. ခရံာ်စံးဝဲ, ‘‘တမ့ၢ်ဘၣ် ယဟဲကိးက့ၤပှၤအတီအလိၤဘၣ်, မ့ၢ်ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ, လၢတၢ် ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးအဂ့ၢ်လီၤ.’’ (လူၤကၣ် ၅:၃၂) စံးဝဲကဒီး, ‘‘တၢ်သးခုကအိၣ်လၢယွၤအကလူး တဖၣ်အမဲာ်ညါ လၢပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိတဂၤလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသး အဃိလီၤ.’’ (လူၤကၣ် ၁၅:၁၀) တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်က့ၤပှၤတၢ်ဒဲးဘး ဖိလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးလၢအဃံလၤဖးဒိၣ်န့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်အီၤ လၢပၢ်တူၢ်လိာ်က့ၤဖိသဒါအခါန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အိၣ်ကွၢ်လၢပၢ်တဂၤအံၤ အလီၢ်အဃိ, နကသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲအဲၣ်ဒိးပာ်အဖိလၢအကပၤဒီးမၤ စၢၤအီၤသနာ်က့ ဘၣ်ပျၢ်ကွံာ်ဖိအံၤလီၤ. ပၢ်အံၤကကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်ဘၣ်ဒိသးဘၣ်ဒိဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ လၢတသ့ၣ်ညါဝဲအဖိလဲၤ ဖဲလဲၣ်ဒီးမၤမနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ထီဘိ ပၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်လီၢ် အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢဖိတဂၤအံၤ အတၢ်ဟဲ က့ၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲအထံၣ်ဝဲအဖိလၢအယံၤဒံးန့ၣ် အအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သး ခုတၢ်သးကညီၤလီၤ. တခိးဝဲလၢ အဖိကဟဲတုၤ ဆူအအိၣ်ဘၣ်. အဃ့ၢ်ဆူအဖိအအိၣ်ဒီးဖိးဃာ်အဖိခွါဒီးနၢမူအီၤလီၤ. လၢနတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်အပူၤ တၢ်အဲၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အလီၢ် အိၣ်လၢ ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ တဖၣ်လၢ ကပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးဒီးကဟဲက့ၤ လၢတၢ်ဘှီဘၣ်မၤ ဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ် ဒီး တၢ်မၤသီက့ၤအဂီၢ်ဧါ.

 ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ပှၤသးလၢအပီၢ်ယၢ်က့ၤသး ဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်လီၢ်လၢ ပကက့ၤက့ၤဆူသ့ လၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. ပဃ့လၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.