တၢ်အဲၣ်

အ​​နွံ ၂၉

တၢ်အဲၣ်

လၢတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ,လၢ ပအဲၣ်ယွၤတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ အဝဲဒၣ်အဲၣ်ပှၤ, ဒီးမၢလီၤ အဖိခွါဒီး, မၤပူၤမၤဖျဲးပတၢ်ဒဲးဘးလီၤ.

၁ယိၤဟၣ် ၄:၁၀

အအံၤမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢနဂီၢ် ဒ်သိး နကထံၣ်ဒီး တူၢ်လိာ် တၢ်အဲၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ် တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ထဲလၢသးပူၤဧိၤ ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖျါထီၣ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်နီၢ်နီၢ် လၢယွၤဟ့ၣ်ပှၤအံၤ မ့ၢ်ပၢ်ကစၢ်အတၢ်ဘၣ်သးဒီး ဖိခွါကစၢ်အတၢ် တူၢ်သံသးလၢပဂီၢ် လၢပတဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢၤ လၢပတၢ်ဒဲးဘး အဃိတဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. ခရံာ်သံတ့ၢ်လၢနဂီၢ် ဒ်သိးနတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးကစၢ်ယွၤကဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါက့ၤဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယသ့ၣ်ညါလီၤ ယသးလၢ ယမၤကမၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ယမဲာ်ဆှးလီၤယသး ဒီး ယအဲၣ်ဒိးအိၣ်ခူသူၣ်လၢယွၤအမဲာ်ညါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယနၢ်ပၢၢ်က့ၤ နီၢ်နီၢ် ခရံာ်အတၢ်ပျၢ် ယတၢ်ကမၣ်ဝံၤလံန့ၣ် ယဟဲက့ၤရ့လိာ်က့ၤ ယသးဒီးကစၢ်လၢတၢ်သးသဘျ့အပူၤန့ၣ်လီၤ. အအံၤမ့ၢ်ခရံာ်အတၢ် အဲၣ်လၢနဂီၢ်ဖဲ နအိၣ်လၢတၢ်ဒဲးဘးအပူၤအဖၢမုၢ် ဒီး တသ့ၣ်ညါ အဲၣ်အီၤအခါန့ၣ် အဝဲအဲၣ်ဆိတ့ၢ်နၤဒီး ဟ့ၣ်ကွံာ်နတၢ်ဒဲးဘးအပှ့ၤလံ န့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်ညါနဲလၢခရံာ်အဲၣ်နၤထီဘိ ဒီး နမ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢခရံာ်အမဲာ်ညါန့ၣ်တက့ၢ်. ဒ်န့ၣ်အသိး, မ်ပကအဲၣ်စ့ၢ်ကီး ပဒူၣ်ဖိ ထၢဖိ, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိ, ပတၢ်တဝၢဖိ, ပပှၤကလုာ်, ပှၤလၢတမ့ၢ် ပပှၤကလုာ်, ဒီးပှၤခဲလၢာ်လၢပဃၢၤလၢခရံာ်အတၢ်အဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ကစၢ်ဧၢ, နတၢ်အဲၣ်ပှၤအံၤဒိၣ်မးဒီး ပအဲၣ်ဆၢနၤအံၤဆံးစှၤဝဲဒိၣ် မးလီၤ. မၤစၢၤယၤဒ်သိး ယတၢ်အဲၣ်နၤကအါထီၣ် ဒီး ယတၢ်အဲၣ် ပှၤလၢယဃၢၤတဖၣ်ကအါထီၣ် တနံၤဘၣ်တနံၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.